Geotechnika: badania; projekty; realizacja; nadzór. Kurs szkoleniowy

Kod szkolenia:
G2257

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie obejmuje zagadnienia występujące w całym cyklu inwestycyjnym, począwszy od badań polowych i laboratoryjnych poprzez wykonanie projektu geotechnicznego do realizacji robót na budowie. Celem szkolenia jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej: metod badania podłoża, badań laboratoryjnych, projektowania i wykonania fundamentów budowli naziemnych i podziemnych, metod wzmacniania słabych gruntów, zabezpieczenia głębokich wykopów, budowy tuneli i budynków opartych na ścianach szczelinowych a także wykonywania wykopów i nasypów drogowych aż do prac związanych z odbiorem tych wszystkich robót budowlanych w zakresie geotechniki.

PROGRAM

 1. Klasyfikacja gruntów wg Eurokodu:
  • klasyfikacja gruntów wg EC-7; analiza sitowa gruntów,
  • badania makroskopowe gruntów wg EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu.
 2. Badania polowe wykonywane zgodnie z zaleceniami Eurokodu:
  • planowanie badań,
  • rozmieszczenie punktów badawczych,
  • dobór badań zależnie od rodzaju i parametrów technicznych oraz funkcji budowli,
  • głębokość rozpoznania podłoża,
  • interpretacja wyników badań,
  • ocena jakości otrzymanych wyników,
  • wiercenia gruntów i skał,
  • sondowania dynamiczne,
  • sondowania statyczne CPTU, wzory rekurencyjne do wyznaczania parametrów gruntów na podstawie oporów wciskania stożka, tarcia na pobocznicy sondy i pomiaru ciśnienia wody w porach gruntu,
  • badania dylatometryczne – Dylatometr Marchettiego,
  • badania presjometryczne – Presjometr Menarda,
  • wielkowymiarowe obciążenie gruntu,
  • badania inklinometryczne,
  • badania georadarowe
 3. Badania laboratoryjne – zasady działania aparatów, przebieg badania, wykresy i wzory potrzebne do obliczenia parametrów gruntów:
  • planowanie badań laboratoryjnych w nawiązaniu do wykonanych badań polowych,
  • stan i zmiany naprężeń w podłożu gruntowym,
  • pobieranie i transport próbek,
  • aparat bezpośredniego ścinania (aparat skrzynkowy) – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego
  i spójności gruntu, prosta Coulomba,
  • edometr – wyznaczanie modułów ściśliwości M0 i M,
  • aparat trójosiowego ściskania – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu metodą kół Mohra. Wyznaczanie modułu odkształcenia gruntu E i modułu ścinania gruntu G,
  • aparat Proctora – wyznaczenie wilgotności optymalnej do uzyskania maksymalnego zagęszczenia gruntów w nasypach i poduszkach gruntowych,
  • parametry kruszyw uzyskane w analizie sitowej potrzebne do oceny przydatności tych gruntów do wbudowania w nasyp lub poduszkę gruntową.
 4. Statyka ogólna fundamentów:
  • statyka ogólna fundamentu,
  • rdzeń przekroju podstawowy i uogólniony,
  • stopa fundamentowa prostokątna,
  • płyta fundamentowa kołowa,
  • dopuszczalne osiadania i obroty fundamentów.
 5. Posadowienie pośrednie na palach i kolumnach:
  • pale wbijane Franki, Vibro i Vibrex,
  • pale CFA,
  • pale Wolfscholtza,
  • pale wiercone w zawiesinie iłowej,
  • pale żelbetowe prefabrykowane,
  • pale stalowe,
  • kolumny piaskowe i wapienne,
  • kolumny żwirowo-betonowe FSS,
  • kolumny jet-grouting,
  •kolumny CCM,
  • wgłębne mieszanie gruntów na sucho i na mokro – kolumny DSM.
 6. Roboty fundamentowe realizowane w głębokich wykopach. Ściany szczelinowe:
  • zabezpieczenia głębokich wykopów – stalowe ścianki Larsena,
  • technologia wykonywania ścian szczelinowych (metody stropowa, metoda półstropowa, metoda up and down i metoda przypory ziemnej),
  • kotwy gruntowe.
 7. Metody stabilizacji słabego podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych. Omówienie metod wzmacniania podłoża i przykłady ich zastosowania:
  • wymiana dynamiczna (kolumny kamienne),
  • konsolidacja dynamiczna (ciężkie ubijanie),
  • wymiana gruntu,
  • doziarnianie słabych przypowierzchniowych warstw gruntów spoistych,
  • metoda wyparcia gruntów organicznych z zagłębienia w gruncie,
  • pionowy drenaż,
  • wibroflotacja i wibrowymiana,
  • cementyzacja w skałach i gruntach,
  • stabilizacja podłoża wapnem, cementem i mieszankami popiół-wapno-grunt,
  • zamrażanie gruntów,
  • spiekanie gruntów lessowych,
  • wzmacnianie podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych na terenach zalewowych,
  • mikrowybuchy
 8. Konsultacje i dyskusja

WYKŁADOWCA

Pracownik Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizacja: Geotechnika, Geoinżynieria i Budowle Podziemne. Pracuje w budownictwie od 36 lat, początkowo w przygotowaniu produkcji i w wykonawstwie a od 1988 r. w projektowaniu. Projektował i nadzorował realizacje wielu obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego w zakresie konstrukcji stalowych, żelbetowych i geotechniki. Od osiemnastu lat pracuje w katedrze Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej wykonując projekty i ekspertyzy z zakresu oceny warunków geotechnicznych posadowienia budowli i nasypów komunikacyjnych. W ostatnich latach wykonywał projekty i ekspertyzy głównie na potrzeby budowy autostrad, dróg ekspresowych, rafinerii i nowoczesnych bloków energetycznych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 29 listopada od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 30 listopada o godz. 8:30;  
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 2 grudnia o godz. 11:00.

Cena szkolenia: 2150 zł netto; 2050 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; 
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.