Gminne sprawozdania o odpadach komunalnych za 2022 rok w ujęciu prawnym i praktycznym

Kod szkolenia:
MC2317W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. W sposób praktyczny (na formularzu sprawozdania w BDO) zostanie przedstawione jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok. Omówione będą także zasady obliczania: poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomu składowania odpadów. Ponadto, przedstawiony zostanie sposób sporządzania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi w przypadku gminy prowadzącej PSZOK. Uczestnicy mogą zadawać pytania przez cały czas trwania szkolenia.

PROGRAM

 1. Weryfikacja sprawozdań przedłożonych przez przedsiębiorców:
  • podmioty obowiązane do złożenia sprawozdania,
  • sprawozdania zerowe w BDO – kto powinien je złożyć, czy zawsze należy je złożyć w przypadku podmiotów prowadzących zbieranie odpadów komunalnych innych niż PSZOK – tzw. punkty skupu, o których mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • treść pełnomocnictwa i podpis,
  • informacje zawarte w sprawozdaniach – wymagania ustawowe a wymagania BDO,
  • zmieniona definicja odpadów komunalnych, pojęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odzysk a przygotowanie do ponownego użycia i recykling,
  • identyfikacja najczęściej występujących błędów,
  • magazynowanie opadów – jakie odpady należy wykazać,
  • ewidencja produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy przez prowadzącego PSZOK
  – wykazanie w sprawozdaniu za 2022 rok,
  • które informacje w sprawozdaniu powinny być zgodne pomiędzy działami,
  • jak i gdzie uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane np. ze zmieszanych odpadów komunalnych,
  • weryfikacja (na przykładzie sprawozdania) poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz poziomu składowania obliczonych przez podmiot odbierający odpady na podstawie indywidualnych umów,
  • komu (gminie czy podmiotowi odbierającemu odpady) i jakie dane prowadzący Instalację Komunalną powinni przekazywać aby móc zgodnie z przepisami prawa wypełnić sprawozdanie,
  • wezwanie do korekty sprawozdania (w jaki sposób, obowiązkowe elementy sprawozdania).
 2. Sporządzanie sprawozdania organu gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok:
  • zakres sprawozdania gminnego wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem informacji podawanych po raz pierwszy w sprawozdaniu za 2022 rok,
  • wpływ weryfikacji sprawozdań złożonych przez przedsiębiorców na dane zawarte
  w sprawozdaniu gminnym,
  • analiza poszczególnych działów sprawozdania gminnego (na przykładzie), sprawdzenie poprawności weryfikacji sprawozdań złożonych do gminy,
  • uzupełnianie sprawozdania w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK,
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przekazane do termicznego przekształcania – jakie informacje wykazujemy,
  • stosunek masy odpadów przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
 3. Obliczanie wymaganych poziomów za 2022 rok:
  • obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 3 sierpnia 2021 roku w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (przykłady obliczania), uwzględnienie masy bioodpadów zagospodarowanych u źródła i wykazanie jej w sprawozdaniu,
  • obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
  • obliczanie poziomu składowania.
 4. Składanie sprawozdań i korekt za pośrednictwem BDO:
  • potwierdzenie złożenia sprawozdań w terminie – UPO,
  • jaki sposób tworzenia korekty wybrać,
  • metodyka obliczania wysokości kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów.
 5. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi – w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK
 6. Zakres analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 7. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Doświadczony trener, praktyk, pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności dotyczących składowisk odpadów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
08:30 – 14:30.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.