Gospodarka chemikaliami: aktualnie obowiązujące przepisy oraz nadchodzące zmiany

Kod szkolenia:
LT2303W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw działających na każdym szczeblu łańcucha dostaw chemikaliów – od importera, producenta poprzez dystrybutora i dalszego użytkownika. Szczególny nacisk zostanie położony na zmiany w zakresie zawartości oraz struktury kart charakterystyki, wynikające z postanowień rozporządzenia 2020/878/UE, które będzie obowiązywało od 1.01.2023 r. Kadra kierownicza oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę chemikaliami w w/w przedsiębiorstwach jak również pracownicy odpowiednich urzędów, powinni mieć świadomość oraz odpowiednią wiedzę o obowiązkach jak również zagrożeniach karami, wynikającymi z istniejących uregulowań prawnych.

Celem szkolenia jest uzyskanie bądź pogłębienie wiedzy o rozporządzeniu 1907/2006/WE (REACH) narzucającym obowiązek rejestracji, oceny zagrożeń oraz ograniczenia w obrocie i stosowaniu chemikaliów, jak również o rozporządzeniu 1272/2008/WE (CLP) traktującym o sposobach klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji stwarzających zagrożenie. Obowiązki wynikające z prawodawstwa europejskiego zostaną zestawione z polskimi uregulowaniami prawnymi.

PROGRAM

 1. Rozporządzenie REACH:
  • informacje ogólne,
  • obowiązek rejestracji substancji (legalność substancji w obrocie),
  • wymagania związane z aktualizacją dokumentacji rejestracyjnej,
  • nowe obowiązki dotyczące wyłącznych przedstawicieli,
  • nanomateriały,
  • ograniczenia w stosowaniu chemikaliów (załącznik XVII – ostatnie zmiany),
  założenia zmian w strategii chemicznej (rejestracja polimerów, rozszerzenie informacji na temat zagrożeń, ślad środowiskowy).
 2. Zmiany w podejściu do opracowania kart charakterystyki:
  • karta charakterystyki – podstawy,
  • rozporządzenie 2020/878/UE – okresy przejściowe,
  • zmiany w zakresie informacji oraz strukturze karty charakterystyki.
 3. Rozporządzenie CLP:
  • informacje ogólne,
  • przegląd znaczących zmian związanych ze stosowaniem rozporządzenia CLP (kolejne ATP),
  • oznakowanie mieszanin zawierających ditlenek tytanu,
  • notyfikacja mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie (kody UFI, portal PCN),
  planowane zmiany dotyczące nowych klas zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska.
 4. Obowiązek notyfikacji wyrobów zawierających substancje SVHC:
  • zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
  • baza danych SCIP,
  • definicja wyrobu (wyrób jako taki i wyrób złożony),
  • sposób obliczania zawartości substancji SVHC,
  • notyfikacja do bazy danych SCIP
 5. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy związanej z przemysłem chemicznym, ekspert w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Od 2002 roku zajmuje się wdrażaniem postanowień wszelkich regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska i obrotem chemikaliami w ramach działalności przedsiębiorstw z branży chemicznej. Zajmuje się między innymi problematyką klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowaniem i weryfikacją kart charakterystyki. Doświadczony wykładowca ceniony za fachowość, szeroką wiedzę praktyczną oraz komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.