Lasy prywatne to wszystkie grunty leśne, które nie stanowią własności Skarbu Państwa. Lasy prywatne w Polsce stanowią około 19,3% terenów leśnych. Zdecydowana większość właścicieli lasów prywatnych – około 94% to osoby fizyczne. Pozostała część lasów należy do wspólnot gruntowych – około 4% oraz do rolniczych spółdzielni produkcyjnych, związków zawodowych, wyznaniowych czy kościołów – około 2%.

Sprzedaż prywatnego lasu – jak wygląda procedura?

Właściciel lasu prywatnego ma możliwość jego sprzedaży. Jednak należy pamiętać, że prawo pierwokupu mają Lasy Państwowe. Takie prawo obowiązuje w sytuacji, kiedy z ewidencji gruntów oraz budynków wynika, że nieruchomość stanowi las, wówczas gdy teren przeznaczony jest do zalesienia, a także jest objęty uproszczonym planem urządzania lasu. Chcąc sprzedać las należy udać się do notariusza, który sporządzi warunkową umowę sprzedaży (nie umowę sprzedaży).

Zostanie w niej zawarty warunek mówiący o tym, że do transakcji dojdzie w sytuacji, kiedy Lasy Państwowe nie będą zainteresowane zakupem. Poinformowani o tym fakcie mają 30 dni na zgłoszenie chęci nabycia. Jeśli nadleśnictwo nie wyrazi takiej woli, wówczas sprzedaż może być sfinalizowana. Jednak w sytuacji, kiedy Lasy Państwowe wykażą chęć zakupu lasu prywatnego, wówczas przystępują do transakcji. Co ważne, w razie zastrzeżeń co do wartości gruntu, nadleśnictwo ma prawo zlecić rzeczoznawcy weryfikację ustalonej kwoty. W przypadku zawyżenia ceny, Lasy Państwowe mogą podjąć kroki zmieniające umowę.

Obowiązki i przywileje właścicieli lasu prywatnego

Praktyka pokazuje, że własność lasu prywatnego jest jedynie tytułem, gdyż teren ten pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Właściciele takich lasów nie mają pełnej swobody w korzystaniu z nich. Obowiązki oraz prawa wynikające z własności lasów zostały określone w Ustawie o lasach. Ważnym obowiązkiem spoczywającym na właścicielach lasów prywatnych jest prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz zabudowy. Nie ma możliwości przeznaczenia terenu lasu prywatnego na cele nieleśne.

wycinka drzew w prywatnym lesie

Przepisy regulują także możliwość wycinania drzew. Ma to na celu utrzymanie spójnego planu gospodarki leśnej. Jednak nie oznacza to, że właściciel nie może pozyskać drewna z własnego lasu. Pozyskanie drewna jest możliwe, ale według ściśle określonych zasad. Chodzi przede wszystkim o pozyskiwanie drewna w takiej ilości, która nie przekracza możliwości produkcyjnych lasu. Wycinka musi być zgłoszona do starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych, który potwierdza legalność pozyskania drewna. Często zdarza się, że na podstawie porozumienia starosta powierza kontrole nad lasami leśnikom. Oprócz kontroli leśnicy mają również obowiązek pomagania właścicielom lasów w ich utrzymaniu. Udostępniają sadzonki oraz wykonują zabiegi, których zadaniem jest zwalczenie szkodników. Są także upoważnieni do organizowania sprzedaży drewna.

Właściciel lasu prywatnego ma możliwość zakazania wstępu na swój teren, ale wówczas zobowiązany jest do oznaczenia tego terenu odpowiednimi tablicami. Jednak taka sytuacja ma miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach.

Szkolenia i warsztaty dotyczące regulacji prawnych dotyczących lasów prywatnych – korzyści

Należy pamiętać, że każdy właściciel lasów prywatnych ma szereg praw i obowiązków wynikających z obowiązujących obecnie i planowanych w przyszłości regulacji prawnych w tym zakresie. Warto zatem poszerzać swoją wiedzę z zakresu kwestii prawnych odnoszących się do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach prywatnych poprzez uczestniczenie w organizowanych przez nas szkoleniach dotyczących lasów prywatnych. Przygotowujemy profesjonalne warsztaty z tej tematyki, które prowadzone są przez eksperta z dziedziny prawa leśnego, rolnego, a także ochrony środowiska.

Współpracujemy między innymi z:
Hotel Czarny Potok
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
Hotel Szafir