Gospodarka leśna w sferze lasów niepaństwowych – uwarunkowania prawne

Kod szkolenia:
P2365W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do pracowników starostw powiatowych i urzędów miejskich realizujących zadania z zakresu gospodarki leśnej, przedstawicieli lasów miejskich, urzędów gmin, parków narodowych, spółdzielni, pozostałych osób prawnych (kościołów, związków wyznaniowych, uczelni wyższych, organizacji społecznych) oraz organizacji społecznych.

Celem szkolenia jest utrwalenie umiejętności samodzielnego prowadzenia czynności procesowych, takich jak: prowadzenie postępowań dowodowych, wydawanie decyzji administracyjnych, zawieranie porozumień, wydawanie opinii i uzgodnień, sporządzanie umów, realizacja czynności cywilno-prawnych oraz podejmowanie innych czynności.

Efektem udziału w szkoleniu będzie poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów prowadzenia gospodarki leśnej, pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego stosowania instrumentów prawnych w analizowanej materii a także opracowanie wzorów pism ułatwiających procedowanie. Dodatkowo uczestnicy szkolenia poszerzą swoja wiedzę w zakresie udostępniania informacji o środowisku i informacji publicznej.

PROGRAM

 1. Uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:
  • zakres szkolenia w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym,
  • przepisy materialne,
  • przepisy proceduralne,
  • czym jest las niepaństwowy.
 2. Działania ochronne w gospodarce leśnej:
  • zabiegi ochronne,
  • uwarunkowania ochronne w dokumentacji planistyczno-urządzeniowej,
  • gospodarka leśna w rezerwatach przyrody oraz w parkach narodowych,
  • gospodarka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne – tryb działania,
  • uwarunkowania wynikające z przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • lasy ochronne – sposoby postępowania,
  • zakres działań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych,
  • zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w lasach.
  Kazusy z zakresu uwarunkowań ochronnych
 3. Uwarunkowania planistyczne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:
  • wskazania planistyczne przy prowadzeniu gospodarki leśnej, w tym uwarunkowania inwestycyjne,
  • odkodowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście lasów,
  • sporządzanie inwentaryzacji stanu lasu,
  • informowanie właścicieli lasów o sporządzeniu projektu planu,
  • składanie zastrzeżeń i uwag,
  • zatwierdzanie planów,
  • kontrolowanie wykonania zatwierdzonych planów,
  • zmiana uproszczonych planów urządzenia lasów.
  Kazusy z zakresu uwarunkowań planistycznych
 4. Aspekty administracyjne w gospodarce leśnej:
  • stosowanie instrumentów nadzorczych,
  • zagadnienia stron i podmiotów na prawach stron w procedurze administracyjnejw leśnictwie,
  • sporządzanie porozumień w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną – omówienie trybu oraz opracowanie wzorcowego porozumienia ze wskazaniem zadań, które mogą zostać powierzone ,
  • postępowania wpadkowe – uzgodnienia i opinie,
  • prowadzenie czynności administracyjnych, tryb i forma wezwań,
  • postępowanie dowodowe,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie – omówienie całokształtu procesu na przykładach decyzji ochronnych, nakazowych, z zakresu zmiany lasu na użytek rolny oraz pozyskania drewna w  przypadkach losowych,
  • przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, w tym m in. protokołów oględzin i ekspertyz.
  Kazusy proceduralne
 5. Aspekty cywilnoprawne w gospodarce leśnej:
  • sporządzanie umów dotyczących zadań z zakresu gospodarki leśnej,
  • postępowania przy stanie współwłasności w leśnictwie.
  Kazusy z zakresu prawa umów
 6. Problematyka karnoprawna:
  • tryb działania, prawa i obowiązki związane z popełnieniem przestępstw,
  • ścieżka postępowania w przypadku wystąpienia wykroczeń,
  • działania zapobiegawcze.
  Kazusy z zakresu prawa karnego

Panel dyskusyjny: pytania i odpowiedzi

WYKŁADOWCA

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert w zakresie prawa leśnego, rolnego oraz ochrony środowiska; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej i w sektorze pozarządowym. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej, zwłaszcza w kontekście leśnictwa. Wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych oraz ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, czynnie uczestniczący w pracach dotyczących leśnictwa przy Komisji Europejskiej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.