Gospodarka odpadami: aspekty prawne i praktyczne

Kod szkolenia:
P2352

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do osób, których praca związana jest z gospodarką odpadami, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organach administracji publicznej. W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany.

PROGRAM

Gospodarowanie odpadami w świetle aktualnych przepisów

 1. Pojęcie i klasyfikacja odpadów
 2. Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami
 3. Pojęcie produktu ubocznego i procedura uznania pozostałości z procesu produkcyjnego za produkt uboczny
 4. Przesłanki utraty statusu odpadów
 5. Odpowiedzialność posiadacza odpadów za odpady; przejście odpowiedzialności na innego posiadacza odpadów
 6. Przetwarzanie odpadów poza instalacjami
 7. Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami:
  • przesłanki wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
  • przesłanki pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, pojęcie eksploatacji instalacji i odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji oraz odpadów pozainstalacyjnych,
  • stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • właściwość organów,
  • wniosek o wydanie zezwolenia albo pozwolenia, problematyka maksymalnej i największej masy odpadów,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • przesłanki wygaśnięcia i cofnięcia decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • dostosowanie dotychczasowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami do nowych wymagań,
  • utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 8. Zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji
 9. Problematyka przejścia decyzji z zakresu gospodarki odpadami na inne podmioty w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, przekształcenia spółki osobowej w kapitałową, przejęcia lub połączenia spółki
 10. Wymagania dotyczące zbierania odpadów: miejsca magazynowania, znakowanie odpadów i monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów
 11. Prowadzenie ewidencji odpadów
 12. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami, w tym kontrola przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 13. Sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów z zakresu gospodarki odpadami
 14. Konsultacje, dyskusja

Praktyczne aspekty postępowania z odpadami – obowiązki, problemy, nieprawidłowości

 1. Analiza postępowania z odpadami i materiałami nieodpadowymi:
  • odpady wyłączone z odpadów komunalnych i sposób ich klasyfikacji,
  • materiały wyłączone z ustawy o odpadach,
  • jakie materiały nie będą odpadami, chociaż są nieprzydatne i podmiot się ich pozbywa,
  • zmieniona definicja odpadu komunalnego – postępowanie wg aktów prawa miejscowego.
 2. Jakie informacje i dokumenty należy przedstawić Organowi, aby uzyskać utratę statusu odpadu:
  • decyzja na przetwarzanie odpadów,
  • kiedy materiał, który utracił status odpadu, na powrót staje się odpadem.
 3. Praktyczne aspekty przenoszenia odpowiedzialności na kolejnego posiadacza odpadów – przykłady, wyjaśnienia:
  • do kiedy odpowiadamy za odpady niebezpieczne – przykładowe zapisy w zleceniach i umowach,
  • przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym do odbioru bez zezwolenia,
  • kto i do kiedy odpowiada za odpady przy przekazaniu osobom fizycznym,
  • odpowiedzialność pośrednika i sprzedawcy.
 4. Kiedy magazynujemy odpady zgodnie z warunkami decyzji, a kiedy zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów:
  • zmiany w okresach magazynowania odpadów – jakich odpadów dotyczą,
  • warunki magazynowania odpadów,
  • zasady oznakowania miejsc magazynowania odpadów,
  • etykieta dla odpadów niebezpiecznych – jakie odpady nie muszą jej posiadać
 5. Baza Danych o Odpadach:
  • wpis do rejestru BDO – kogo dotyczy, a kto nie musi posiadać wpisu,
  • użytkownik główny i użytkownik podrzędny,
  • kiedy jesteśmy zobligowani do aktualizacji wpisu; weryfikacja wpisów w BDO,
  • sprawdzanie odbiorcy odpadów w rejestrze,
  • prowadzenie ewidencji w BDO (KPO, KEO, ewidencja odpadów przyjętych od podmiotu zwolnionego z ewidencji),
  • rodzaje i ilości odpadów zwolnione z prowadzenia ewidencji,
  • rejestrowanie przyjęcia i przetwarzania odpadów,
  • zakończenie działalności (wniosek o wykreślenie),
  • skutki nieaktualnych wpisów w BDO.
 6. Transport odpadów:
  • obowiązki prowadzącego transport odpadów,
  • wymagane wpisy do BDO dla transportujących,
  • kto jest odpowiedzialny za odpady w czasie transportu,
  • kto odpowiada za zanieczyszczenie środowiska w czasie transportu,
  • wymagane dokumenty w czasie transportu odpadów,
  • wymagane kwalifikacje dla kierujących pojazdami przewożącymi odpady,
  • znakowanie pojazdów transportujących odpady,
  • transport odpadów zgodny z ADR, kiedy korzystamy z usługi transportu.
 7. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCY

1. Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w przepisach z zakresu gospodarki odpadami, trener i legislator z wieloletnim doświadczeniem, współuczestniczył w tworzeniu przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Członek zespołu roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 9 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 10 października o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 12 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2650 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.