Gospodarka odpadami komunalnymi; system kaucyjny a poziomy recyklingu

Kod szkolenia:
P2359W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na szkoleniu przedstawione zostaną najistotniejsze zapisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwrócimy uwagę na ustalanie zasad współpracy (w tym przekazywania niezbędnych danych) pomiędzy podmiotami odbierającymi odpady a przetwarzającymi (m. in. prowadzącymi IK). Omówione będą zasady ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO oraz sposób postępowania z odpadami, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze sposobem obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2023 rok, a także ze sposobem obliczania poziomu składowania – wyjaśnimy pojawiające się rozbieżności interpretacyjne. Prowadząca omówi również zasady dotyczące systemu kaucyjnego oraz przeanalizuje wpływ systemu kaucyjnego na osiągane poziomy recyklingu.

PROGRAM

 1. Posiadanie wpisu do rejestru BDO i jego aktualizacja – najważniejsze zagadnienia:
  • nowe miejsca prowadzenia działalności – sposób dodawania,
  • posiadanie i dołączanie pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa, opłata od dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo,
  • sporządzanie aktualizacji wpisu w BDO na przykładzie, sankcje karne za brak aktualizacji danych w rejestrze.
 2. Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO – najważniejsze zagadnienia:
  • obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (kto jest odpowiedzialny),
  • ewidencja pełna, uproszczona i zwolnienia z ewidencji – kiedy, kto i do jakich ilości,
  • rodzaje kart ewidencji odpadów i wybór właściwej – znaczenie dla podmiotów gospodarujących odpadami komunalnymi w tym prowadzących PSZOK,
  • zakładanie i uzupełnianie karty ewidencji odpadów, konieczność podawania dodatkowych danych w ewidencji odpadów, ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji (np. oczyszczalnia ścieków) i poza instalacją,
  • informacje wykazywane w karcie ewidencji i karcie przekazania odpadów: wybór podmiotu, wybór miejsc prowadzenia działalności,
  • zakładanie i uzupełnianie karty przekazania odpadów: konieczność podawania mas odpadów w karcie przekazania odpadów, problem z ustaleniem masy,
  • zasady postępowania w przypadku odrzucenia karty przekazania odpadów,
  • wymóg podawania stanów magazynowych odpadów na dzień 1 stycznia, ewidencja produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy,
  • znaczenie ewidencji odpadów w sprawozdaniach podmiotów odbierających i/lub zbierających odpady komunalne.
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – omówienie sposobu postępowania z odpadami wymienionymi w rozporządzeniu (przekazanie odpadów do zagospodarowania bez karty przekazania odpadu)
 4. Odpowiedzialność za zebrane w PSZOK odpady i przenoszenie jej na inny podmiot:
  • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od posiadacza odpadów,
  • przeniesienie odpowiedzialności na inny podmiot,
  • przekazywanie wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby,
  • kontrola uprawnień podmiotu, któremu przekazujemy odpady,
  • odpowiedzialność transportującego odpady.
 5. Zakres informacji przekazywanych przez prowadzących instalacje komunalne – rozbieżności pomiędzy zapisami ustawy a oczekiwaniem podmiotu podbierającego odpady
 6. Pozyskiwanie danych niezbędnych do rzetelnego wypełnienia sprawozdania dotyczącego odpadów komunalnych, masa odpadów poddanych recyklingowi, zapisy w umowach
 7. Obowiązek osiągnięcia poziomów dotyczących odpadów komunalnych w 2023 roku:
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów,
  • niektóre zapisy Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2019/1004 mające zastosowanie przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,
  • poziom ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji,
  • poziom składowania obliczany za 2023 rok – zapisy ustawowe, projekt rozporządzenia,
  • stosunek masy odpadów termicznie przekształconych do masy odebranych i zebranych odpadów komunalnych.
 8. Zasady funkcjonowania systemu kaucyjnego i jego wpływ na osiągane poziomy recyklingu
 9. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, praktyk, doświadczony wykładowca. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności dotyczących składowisk odpadów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.