Gospodarowanie odpadami a zagrożenia dla wód

Kod szkolenia:
LS2260W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Zasady zaliczania pozostałości poprodukcyjnych i pobytowych do odpadów:
  • odpady z produkcji, usług i handlu,
  • odpady komunalne,
  • odpady niebezpieczne,
  • produkt uboczny,
  • utrata statusu odpadu i zasady wykorzystania produktu.
 2. Kwalifikacja odpadów: niebezpieczne/obojętne/pozostałe/komunalne
 3. Warunki magazynowania odpadów:
  • obowiązki dotyczące magazynowania odpadów,
  • zasady magazynowania odpadów na terenach zagrożonych powodzią.
 4. Przetwarzanie odpadów poprzez wypełnianie wyrobisk i zapadlisk:
  • rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych (przykłady postępowania),
  • możliwe zagrożenia dla wód gruntowych, powierzchniowych i podziemnych.
 5. Obowiązujące zasady odzysku odpadów na powierzchni ziemi (np. osady ściekowe):
  • wymagania prawne,
  • występujące nieprawidłowości,
  • problemy w zagospodarowaniu odpadów.
 6. Wykorzystanie odpadów do produkcji nawozów:
  • nieprawidłowości procesu,
  • spełnianie wymogów przez produkt,
  • kontrola stosowania produktu.
 7. Składowanie odpadów i ich wpływ na jakość gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych:
  • rodzaje składowisk,
  • stosowane zabezpieczenia,
  • monitoring,
  • występujące nieprawidłowości
  • niezorganizowane składowanie odpadów (dzikie wysypiska).
 8. Wpływ gospodarowania odpadami (utylizacji, składowania, unieszkodliwiania, przetwarzania) na jakość wód podziemnych i powierzchniowych
 9. Warunki prowadzonej działalności związanej z gospodarowaniem odpadami wpisywane do decyzji i postanowień – omówienie na przykładach podawanych przez uczestników
 10. Nowe sankcje administracyjne, finansowe oraz karne w gospodarowaniu odpadami, z uwzględnieniem przepisów wynikających z Prawa Wodnego
 11. Wydawanie opinii środowiskowych dla przedsięwzięć
 12. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Członek zespołu roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.