Gospodarowanie  odpadami – ostanie zmiany przepisów

Kod szkolenia:
LS2366W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Gospodarowanie odpadami ponownie stało się przedmiotem zainteresowań mediów oraz służb ochrony środowiska, głównie ze wglądu na fakt, że wiele podmiotów prowadzi działalność związaną z różnymi aspektami gospodarowania odpadami niezgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Proponowane szkolenie w sposób praktyczny pokaże jakie sankcje administracyjne oraz finansowe są nakładane na podmioty nie realizujące obowiązków lub realizujące je w niewłaściwy sposób. Przypomni także wymagania wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy odpadowej.

PROGRAM

 1. Wyjaśnienie definicji odpadowych:
  • odpady, odpady komunalne, odpady obojętne, odpady z wypadków,
  • posiadacz odpadów, wytwórca odpadów,
  • magazynowanie odpadów,
  • recykling, odzysk, odzysk materiałów,
  • odpady palne / odpady niepalne,
  • ponowne użycie, przygotowanie do ponownego użycia,
  • selektywne zbieranie,
  • prace ziemne, odpady budowlane,
  • system rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
  • zapobieganie powstawaniu odpadów.
 2. Jakie materiały nie zostaną zaliczone do odpadów (warunki)
 3. Jakie odpady z działalności gospodarczej będą odpadami komunalnymi:
  • kontrola organu gminy w zakresie poprawności przekazywania odpadów,
  • czy odpady komunalne muszą być magazynowane odrębnie od innych odpadów o podobnym charakterze.
 4. Rola pośrednika w gospodarce odpadami; wady i zalety korzystania z pośrednika
 5. Prowadzenie w BDO ewidencji dla odpadów wytwarzanych/zbieranych/przetwarzanych – najczęściej występujące problemy:
  • karty ewidencji odpadów,
  • karty przekazania odpadów,
  • katalog odpadów – jak poprawnie sklasyfikować odpady ,
  • ewidencja uproszczona,
  • kiedy nie musimy prowadzić ewidencji,
  • aktualizacja BDO,
  • czy można przekazać odpady jeśli transportujący lub odbiorca nie posiadają zaktualizowanego BDO,
  • nowe obowiązki w zakresie BDO wynikające z przepisów wprowadzonych w 2023 r.
 6. Zależność w zakresie gospodarowania odpadami pomiędzy głównym wykonawcą i podwykonawcą:
  • zapisy umowy a określenie kto jest wytwórcą odpadów,
  • kiedy mamy do czynienia z odpadem.
 7. Zasady magazynowania odpadów:
  • organizacja magazynów odpadów,
  • magazyn odpadów niebezpiecznych,
  • kiedy ziemia z wykopów jest odpadem a kiedy nie,
  • klasyfikowanie odpadów – przykładowe kody odpadów,
  • gruz budowlany, destrukt asfaltowy – odpad czy nie,
  • opłaty za korzystanie ze środowiska w firmie budowlanej/drogowej,
  • raport do KOBIZE – czy firma budowlane/drogowa musi go składać.
 8. Przekazywanie odpadów, w tym budowlanych, rozbiórkowych, drogowych:
  • osobom fizycznym,
  • jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcą,
  • innym podmiotom gospodarczym.
 9. Warunki utraty statusu odpadu – kiedy materiał/artykuł może utracić status odpadu
 10. Kiedy mamy do czynienia z produktem ubocznym
 11. Transport odpadów:
  • kiedy wynajmujemy pojazd a kiedy usługę transportu odpadów,
  • zasady zabezpieczenia odpadów w trakcie transportu,
  • obowiązki znakowania pojazdów w trakcie transportu.
 12. Zmiany w ustawie o odpadach wprowadzone przepisami w 2023 r.
 13. Kontrole WIOŚ i innych organów – kiedy wymagają zawiadomienia, a kiedy nie:
  • zalecenie pokontrolne,
  • zarządzenia pokontrolne ,
  • sankcje karne,
  • sankcje administracyjne,
  • kary pieniężne.
 14. Stosowanie przepisów wykonawczych (rozporządzeń/decyzji)
 15. Analiza problemów przedstawianych przez uczestników szkolenia
 16. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, monitoringu, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Członek grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska, ekspert przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.