Gospodarowanie odpadami, w tym odpadami poużytkowymi: najważniejsze zagadnienia

Kod szkolenia:
C2326

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE!
Ze względu na ograniczoną pulę dostępnych pokoi hotelowych w sezonie letnim nad Bałtykiem, prosimy wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w szkoleniach zaplanowanych w Jastrzębiej Górze o wcześniejsze zgłaszanie się na wybrane szkolenie.

Zapraszamy na szkolenie, udział w którym pozwoli na pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, w tym odpadami poużytkowymi.

W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany.

PROGRAM

Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów w świetle aktualnych przepisów

 1. Pojęcie i klasyfikacja odpadów
 2. Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami
 3. Pojęcie produktu ubocznego i procedura uznania pozostałości z procesu produkcyjnego za produkt uboczny
 4. Utrata statusu odpadów
 5. Odpowiedzialność posiadacza odpadów za odpady; przejście odpowiedzialności na innego posiadacza odpadów
 6. Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami:
  • przesłanki wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
  • przesłanki wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych,
  • pojęcie eksploatacji instalacji i odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji oraz odpadów pozainstalacyjnych,
  • stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • właściwość organów,
  • wniosek o wydanie zezwolenia albo pozwolenia, problematyka maksymalnej i największej masy odpadów,
  • zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • przesłanki wygaśnięcia i cofnięcia decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • dostosowanie dotychczasowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami do nowych wymagań,
  • utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 7. Wymagania dotyczące zbierania odpadów: miejsca magazynowania, znakowanie odpadów i monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów
 8. Prowadzenie ewidencji odpadów
 9. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami, w tym kontrola przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 10. Sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów z zakresu gospodarki odpadami
 11. Konsultacje, dyskusja

Praktyczna realizacja przepisów w zakresie wprowadzania wybranych produktów i produktów w opakowaniach oraz zagospodarowania odpadów z nich powstałych; planowane regulacje w zakresie utworzenia systemu kaucyjnego

 1. Projekt ustawy wprowadzający system kaucyjny dla wybranych rodzajów opakowań:
  • zakres opakowań objętych systemem kaucyjnym,
  • wymagania dla tworzonych systemów kaucyjnych,
  • obowiązki przedsiębiorców związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym,
  • tworzenie systemu kaucyjnego – procedura, obowiązki,
  • obowiązki sprzedawców detalicznych sprzedających produkty objęte kaucją.
 2. Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych:
  • zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.,
  • opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki,
  • torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
  – zakres toreb objętych redukcją,
  – obowiązkowa opłata recyklingowa,
  – wyłączenia,
  – przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego,
  • wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zawartość metali ciężkich w opakowaniach,
  • oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe,
  • przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania, przedsiębiorcy oraz pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych,
  • zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu,
  • określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań,
  • obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe:
  – sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
  – samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
  – organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
  – wymagane poziomy recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków oraz planowane zmiany w tym zakresie,
  • działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych,
  • obowiązki prowadzących jednostki handlowe,
  • rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
  – zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
  – zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
  – samodzielne zapewnienie recyklingu, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
  – porozumienia z marszałkami województw w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
  – wymagane poziomy recyklingu w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
  – odpowiedzialność za wykonane obowiązki,
  • dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu,
  • audyt przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia,
  • publiczne kampanie edukacyjne:
  – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
  – możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
  • jednostkowe stawki opłat produktowych,
  • sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Ustawa o bateriach i akumulatorach

 1. Najważniejsze definicje:
  • bateria i akumulator, podział baterii i akumulatorów na kategorie,
  • wprowadzenie do obrotu, wprowadzający baterie i akumulatory,
  • pośrednik w wykonywaniu obowiązków.
 2. Podmioty podlegające przepisom ustawy
 3. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów
 4. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków
 5. Obowiązki w zakresie edukacji
 6. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 1. Ustawowe definicje:
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, producent,
  • wprowadzenie do obrotu, udostępnianie na rynku.
 2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie
 3. Zakres podmiotów podlegających ustawie
 4. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
 5. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego – autoryzowany przedstawiciel
 6. Poziomy zbierania – sposób obliczania poziomów
 7. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
 8. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego
 9. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu
 10. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCY

 1. Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w przepisach z zakresu gospodarki odpadami, trener i legislator z wieloletnim doświadczeniem, współuczestniczył w tworzeniu przepisów z zakresu gospodarki odpadami.
 2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami. Wieloletni pracownik administracji centralnej, współuczestniczył w pracach legislacyjnych przy tworzeniu przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Autor publikacji z zakresu zagospodarowania odpadów. Doświadczony szkoleniowiec łączący w ramach prowadzonych szkoleń teorię i praktykę.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 27 czerwca od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 27 czerwca o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 30 czerwca o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2650 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.