Gospodarowanie zwierzyną i problemy związane z migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi w praktyce PGL Lasy Państwowe

Kod szkolenia:
MC2319W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wykonuje szereg zadań związanych z gospodarką łowiecką oraz szeroko pojętą problematyką dzikich zwierząt. Niestety przepisy w tym zakresie w wielu przypadkach są nieprecyzyjne, co powoduje, że pracownicy Lasów Państwowych borykają się z licznymi problemami w praktyce ich stosowania.

Co oznacza, że zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa?
Jaka jest rola planowania łowieckiego, w szczególności w zwalczaniu ASF?
Czy ogrodzone pole wchodzi w skład obwodu łowieckiego?
Co zrobić, jeśli koło łowieckie nie wykonuje swoich obowiązków?
Czym jest dzierżawa obwodu łowieckiego?
Co zrobić w sytuacji migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi?
Kto ma zapłacić za wykonanie odstrzału redukcyjnego?
Czy w decyzji o odstrzale redukcyjnym można wskazać teren całej gminy?
Kto z przyczyn humanitarnych może uśmiercić ranne zwierzę?
Czy Lasy Państwowe mają obowiązek usuwania padłej zwierzyny z dróg publicznych?
Czy plantacja choinek jest uprawą rolną?
Czy za szkodę w pojeździe spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym przysługuje odszkodowanie?
Co w zakresie gospodarki łowieckiej zmieniła ustawa o gatunkach obcych?

Rozwiązywaniu tych problemów nie sprzyja rozproszenie przepisów w kilku aktach prawnych, ich nieprecyzyjność, a także brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze oraz nieliczne orzecznictwo. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący obowiązującego stanu prawnego, omówienie aktualnego orzecznictwa i dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie:
  • założenia modelu łowiectwa w Polsce,
  • problematyka własności zwierząt łownych.
 2. Planowanie gospodarki łowieckiej:
  • inwentaryzacja zwierzyny,
  • zawartość planów łowieckich, problematyka maksymalnej i minimalnej liczby zwierząt zaplanowanych do pozyskania,
  • opiniowanie i zatwierdzanie planów łowieckich,
  • przesłanki zmiany planów łowieckich,
  • plany łowieckie a zwalczanie ASF.
 3. Wydzierżawianie obwodów łowieckich:
  • pojęcie obwodu łowieckiego,
  • problematyka terenów niewchodzących w skład obwodu łowieckiego, powierzchnia brutto
  i netto obwodu łowieckiego,
  • pojęcie dzierżawy obwodu łowieckiego,
  • procedura zawierania umów dzierżawy obwodów łowieckich,
  • zawartość umowy dzierżawy obwodu łowieckiego,
  • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego,
  • rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w przypadku niewykonywania odstrzałów sanitarnych,
  • obliczanie czynszu dzierżawnego,
  • wyłączanie obwodów łowieckich z wydzierżawienia.
 4. Problematyka migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi:
  • przesłanki zarządzenia odłowu lub odstrzału redukcyjnego, problematyka pojęcia obiektu użyteczności publicznej,
  • kontrowersje wokół finansowania odłowów lub odstrzałów redukcyjnych,
  • problematyka terenów, na których odłowy lub odstrzały mogą być przeprowadzone,
  • postępowanie z odłowioną lub odstrzeloną zwierzyną,
  • problematyka zwierząt bezdomnych oraz zdziczałych psów i kotów na terenach leśnych,
  • udzielanie pomocy rannym zwierzętom,
  • uśmiercanie zwierząt z przyczyn humanitarnych,
  • usuwanie zwłok zwierząt, w szczególności z dróg publicznych.
 5. Szkody łowieckie:
  • pojęcie szkody łowieckiej,
  • szacowanie szkód łowieckich,
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę na podstawie Kodeksu Cywilnego.
 6. Zadania Lasów Państwowych w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych
 7. Współpraca Lasów Państwowych z innymi instytucjami przy zwalczaniu ASF
 8. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w Prawie łowieckim; pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doświadczony trener i wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.