Jak spełnić najważniejsze obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami, w tym odpadami poużytkowymi

Kod szkolenia:
P2248

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapraszamy na szkolenie, udział w którym pozwoli na pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, w tym odpadami poużytkowymi.

W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany.

PROGRAM

Gospodarka odpadami – wytwarzanie, magazynowanie, zbieranie, transport i przetwarzanie. Omówienie podstawowych obowiązków i najnowszych zmian z uwzględnieniem orzecznictwa sądów

 1. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania ustawy o odpadach
 2. Zasady klasyfikacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych
 3. Klasyfikacja odpadów jako odpadów komunalnych i konsekwencje z tego wynikające
 4. Produkt uboczny – procedura wystąpienia o stwierdzenie uznania za produkt uboczny pozostałości z procesu produkcyjnego, przykłady pozostałości uznanych za produkty uboczne
 5. Utrata statusu odpadów – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem. Określenie w zezwoleniu na przetwarzanie utraty statusu odpadów
 6. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami
 7. Zasady ogólne gospodarki odpadami – hierarchia sposobów postępowania z odpadami
 8. Zbieranie odpadów oraz ich segregowanie – obowiązki w tym zakresie
 9. Zasady magazynowania odpadów:
  • wizyjny system monitoringu odpadów,
  • organizacja magazynów odpadów, w tym znakowanie odpadów i miejsc magazynowania – rozporządzenie Ministra Klimatu z 2020 r. określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów,
  • magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  • czas magazynowania odpadów.
 10. Zasady transportu odpadów
 11. Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 12. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
  • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
  • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
  • umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.
 13. Usuwanie odpadów z miejsc na to nieprzeznaczonych
 14. Podstawowe wymagania w zakresie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz zasad ich wydawania, w tym:
  • dostosowanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymagań; okresy przejściowe,
  • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
  • organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
  • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
  • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
  • cofnięcie i ograniczenia decyzji,
  • uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • zabezpieczenie finansowe.

 15. Rejestracja w BDO w zakresie wytwarzania, przetwarzania, zbierania i transportu odpadów
 16. Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej
 17. Konsekwencje za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów – administracyjne kary pieniężne, wykroczenia oraz przestępstwa w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami
 18. Konsultacje, dyskusja

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – obecny stan prawny oraz planowane zmiany

Część I

 1. Prawo UE – Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
 2. Podstawowe definicji określone w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe  nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.
 3. Opakowania – definicja oraz przykładowy zakres wyrobów spełniających definicję opakowania
 4. Opłata recyklingowa – torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
  • zakres toreb objętych opłatą,
  • wyłączenia,
  • przekazanie opłaty recyklingowej do urzędu marszałkowskiego.
 5. Wymagania zasadnicze dla opakowań
 6. Oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe
 7. Zakres podmiotów objętych przepisami ustawy
 8. Możliwość skorzystania ze zwolnienia z części ustawowych obowiązków – pomoc de minimis
 9. Wprowadzenia do obrotu – daty wprowadzenia do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań
 10. Obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach, w tym m.in.:
  • sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
  • samodzielna realizacja przepisów ustawy w praktyce,
  • organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
  • porozumienia izb gospodarczych z marszałkami województw,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków.
 11. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
 12. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
 13. Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
  • nowa definicja opakowania wielomateriałowego,
  • zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
  • samodzielne zapewnienie recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz  ograniczenia jego zastosowania,
  • porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
  • odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

 14. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu i nowe zasady jej wystawiania
 15. Obowiązek uwzględniania przez organizacje odzysku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie recyklingu
 16. Audyt przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi
 17. Publiczne kampanie edukacyjne:
  • obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku opakowań,
  • możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
 18. Jednostkowe stawki opłat produktowych
 19. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Część II

 1. Planowane zmiany przepisów w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych – ROP:
  • odrębne rozliczanie opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz pozostałych,
  • opłata opakowaniowa,
  • współpraca wprowadzających z organizacjami odpowiedzialności producenta – wynagrodzenie dla organizacji oraz rozliczanie poziomu recyklingu,
  • zasady prowadzenia działalności przez organizacje odpowiedzialności producenta,
  • samodzielne wykonywanie ustawowych obowiązków,
  • nowe zasady wystawiania dokumentów DPR,
  • obowiązkowy udział recyklatu w opakowaniach.

Ustawa o bateriach i akumulatorach

 1. Najważniejsze definicje:
  • bateria i akumulator, podział baterii i akumulatorów na kategorie,
  • wprowadzenie do obrotu, wprowadzający baterie i akumulatory,
  • pośrednik w wykonywaniu obowiązków.
 2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów
 3. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków
 4. Publiczne kampanie edukacyjne
 5. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, producent,
  • wprowadzenie do obrotu, udostępnianie na rynku.
 2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie,
 3. Zasady rozliczania sprzętu przywiezionego do kraju w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela
 4. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis,
 5. Poziomy zbierania – sposób obliczania poziomów
 6. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu – zasady obliczania
 7. Współpraca przedsiębiorców z organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego
 8. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu
 9. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania

Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCY
1. Radca prawny, pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Trener z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami, współautor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami. Wieloletni pracownik administracji centralnej, współuczestniczył w pracach legislacyjnych przy tworzeniu przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Autor publikacji z zakresu zagospodarowania odpadów. Wieloletni szkoleniowiec łączący w ramach prowadzonych szkoleń teorię i praktykę.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zakwaterowanie: 4 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 5 października o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 7 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia2150 zł netto; 2050 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.