Klasyfikacja mieszanin zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku I Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Kod szkolenia:
W2348W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za opracowanie kart charakterystyki oraz przesyłanie informacji w łańcuchu dostaw w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających wyroby na rynek. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu 1272/2008/WE (CLP) oraz praktyczne przykłady związane z klasyfikacją substancji i mieszanin chemicznych.

Przedstawione na szkoleniu przykłady posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie klasyfikacji mieszanin chemicznych. Szkolenie oparte będzie na przykładach podanych przez uczestników i/lub prowadzącego.

PROGRAM

 1. Podstawy prawne dotyczące klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych – karta charakterystyki, aktualizacja i obowiązek przekazywania informacji w łańcuchu dostaw
 2. Załącznik I do rozporządzenia CLP, przegląd klas i kategorii zagrożeń; odpowiedzialność za dokonanie klasyfikacji substancji i mieszaniny
 3. Źródła pozyskiwania informacji niezbędnych do dokonania klasyfikacji substancji i mieszanin
 4. Ocena danych i proces podejmowania decyzji o klasyfikacji
 5. Kryteria klasyfikacji mieszanin chemicznych:
  • zagrożenia fizyczne,
  • zagrożenia dla zdrowia człowieka:
  – oszacowanie toksyczności ostrej dla substancji,
  – zastosowanie metody obliczeniowej przy klasyfikacji mieszanin, określanie wartości ATEmix,
  – klasyfikacja z uwzględnieniem stężeń granicznych,
  – specyficzne stężenia graniczne,
  – klasyfikacja z wykorzystaniem zasad pomostowych,
  • zagrożenia dla środowiska:
  – zagrożenia dodatkowe (zagrożenia dla warstwy ozonowej),
  – nowe klasy zagrożeń, przegląd zmian w załączniku I rozporządzenia CLP wynikający z rozporządzenia 2023/707/UE,
  ćwiczenia – przykładowe klasyfikacje mieszanin z wykorzystaniem metod obliczeniowych
  (ATEi oraz współczynnik M).
 6. Informacje uzupełniające o zagrożeniach
 7. Dodatkowe zwroty zagrożenia dotyczące szczególnych mieszanin
 8. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników

WYKŁADOWCA

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy związanej z przemysłem chemicznym, ekspert w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Od 2002 roku zajmuje się wdrażaniem postanowień wszelkich regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska i obrotem chemikaliami w ramach działalności przedsiębiorstw z branży chemicznej. Zajmuje się między innymi problematyką klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowaniem i weryfikacją kart charakterystyki. Doświadczony wykładowca ceniony za fachowość, szeroką wiedzę praktyczną oraz komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.