KONTROLA INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE – CO WARTO WIEDZIEĆ

Kod szkolenia:
LT223

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Celem szkolenia jest omówienie właściwego postępowania przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących ochrony środowiska. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na należyte przygotowanie się do ewentualnej kontroli IOŚ, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

PROGRAM

I. Podstawowe „ramowe” akty prawne w ochronie środowiska – źródło obowiązków dla prowadzących działalność gospodarczą

 1. Ustawa Prawo ochrony środowiska:
  • kluczowe zasady w ochronie środowiska,
  • formy korzystania ze środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
  • sposób realizacji ochrony zasobów środowiska – standardy jakości środowiska a standardy emisyjne,
  • na jakie wprowadzanie emisji substancji i energii do środowiska wymagane pozwolenie – rodzaje pozwoleń, odmowa wydania pozwolenia,
  • kiedy jest wymagane zgłoszenie instalacji do organu ochrony środowiska.

 2. Ustawa Prawo wodne:
  • kluczowe zasady ochrony wód,
  • podstawowe definicje – ścieki, rodzaje ścieków, urządzenia wodne, zakład,
  • rodzaje korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne,
  • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
  • pozwolenia wodnoprawne – jakie działania przedsiębiorcy wymagają pozwolenia.
 3. Ustawa o odpadach:
  • podstawowe definicje dotyczące gospodarowania odpadami,
  • ogólne zasady gospodarki odpadami – hierarchia postępowania z odpadami a obowiązki posiadacza odpadu,
  • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – okresy ważności, właściwość organów w sprawach zezwoleń,
  • zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia.

II. Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony środowiska w działalności gospodarczej, wynikające wprost z przepisów prawa i pozwoleń z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wytwarzanie, transport i przetwarzanie odpadów

 1. Obowiązki prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzenia powodującego emisję do środowiska:
  • wymagania dotyczące technologii instalacji,
  • właściwa eksploatacja instalacji i urządzeń ochrony środowiska – dotrzymywanie obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych,
  • zgłoszenie zmiany w instalacji.

 2. Obowiązki podmiotów w zakresie poboru wód i odprowadzania ścieków:
  • obowiązki wynikające z pozwoleń wodnoprawnych, w tym eksploatacja urządzeń ochrony wód,
  • obowiązki wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – posiadanie przyrządów pomiarowych, umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
  • warunki wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 3. Obowiązki w zakresie postępowania z odpadami:
  • wymagania dotyczące transportu odpadów,
  • zasady zbierania i magazynowanie odpadów – w jaki sposób, w jakich miejscach, okres magazynowania; oznakowanie odpadów,
  • obowiązkowy monitoring w miejscach magazynowania odpadów – dla jakich odpadów,
  • przekazywanie odpadów następnym odbiorcom czy posiadaczom,
  • warunki przetwarzania odpadów w instalacjach i poza nimi,
  • baza BDO i wpis do rejestru– kto musi się zarejestrować samodzielnie, rejestracja z urzędu,
  • elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość.

 4. Wymagane pomiary i badania z zakładu czy instalacji – emisja do powietrza, korzystanie z wód w zakresie usług wodnych, pomiary pól elektromagnetycznych, pomiary hałasu, ich zakres i częstotliwość, instytucje upoważnione do wykonywania pomiarów

 5. Sprawozdawczość podmiotów korzystających ze środowiska:
  • przedstawianie wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji i urządzeń,
  • roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami,
  • emisje gazów i pyłów do powietrza – sprawozdawanie emisji do KOBiZE, raportowanie emisji gazów cieplarnianych w systemie handlu uprawnieniami do emisji,
  • sprawozdawczość dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska,
  • sprawozdania krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń.

 6. Uiszczanie opłat: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe, opłaty za usługi wodne, w tym opłaty stałe oraz opłaty zmienne za pobór wód i za wprowadzanie ścieków do środowiska. Terminy wnoszenia, organy właściwe w tym zakresie

III. Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska

 1. Podstawowe zadania IOŚ

 2. Uprawnienia kontrolne inspektorów IOŚ

 3. Nowe instrumenty dotyczące organizacji pracy IOŚ i czynności kontrolnych od 2018 r. – zmiana organizacji pracy, kontrole bez zawiadomienia, wykorzystanie środków technicznych podczas kontroli, tryb specjalny czynności kontrolnych, współpraca z innymi organami przy kontroli ”szarej strefy”

 4. Rodzaje kontroli i ich częstotliwość

 5. Kontrola transportów odpadów – uprawnienia IOŚ do kontroli ruchu drogowego, procedura postępowania z zatrzymywanymi pojazdami z odpadami (art. 24 a ustawy o odpadach)

IV. Prowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska – praktyczne informacje

 1. Podstawowe przepisy prawne regulujące prowadzenie kontroli przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska (ustawa Prawo Przedsiębiorców, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisy o kontroli wynikające z innych ustaw) – zakres kontroli organów w poszczególnych zasobach środowiska

 2. Zawiadomienie i upoważnienie do kontroli – zakres stosowania i wyłączenia – kiedy stosowane

 3. Miejsce przeprowadzania kontroli, obecność kontrolowanego podczas czynności kontrolnych i zgłaszanie sprzeciwu wobec podjęcia lub wykonywania kontroli

 4. Jaką dokumentację należy przygotować do kontroli przeprowadzanej przez IOŚ

 5. Kolejne fazy przeprowadzania kontroli przez IOŚ – istotne czynności inspektora – oględziny instalacji i urządzeń, składanie wyjaśnień przez kontrolowanego, przesłuchiwanie osób w charakterze świadków, zgłaszanie wyłączenia z udostępniania informacji z kontroli

 6. Podpisanie lub odmowa podpisania protokołu

V. Sankcje wymierzane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

 1. Zarządzenie pokontrolne – obowiązek informowania i ich realizacji

 2. Wstrzymanie działalności wynikające z przepisów kilku ustaw

 3. Wykroczenia – za jakie naruszenia ustaw, nakładanie mandatów przez inspektora WIOŚ, rodzaje mandatów i ich wielkość, odmowa przyjęcia mandatu

 4. Opłaty podwyższone a administracyjne kary pieniężne – za jakie naruszenia, zmiany wielkości kar dokonane w 2021 roku

VI. Przestępstwa Przeciwko Środowisku – przepisy dotyczące ochrony środowiska w Kodeksie karnym

VII. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, posiada bogate (ponad dwudziestoletnie) doświadczenie, zarówno w zagadnieniach dotyczących prowadzenia działań kontrolnych w obszarze ochrony środowiska, jak i w orzecznictwie administracyjnym dotyczącym szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora departamentu w GIOŚ zajmując się zagadnieniami gospodarki odpadami, w tym dotyczącymi międzynarodowego przemieszczania odpadów. Brała czynny udział w pracach nad tworzeniem nowych i zmianami istniejących przepisów ochrony środowiska, przygotowując propozycje brzmienia przepisów i uzasadnienia do nich (ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów i akty wykonawcze do niej, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska). Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), Warszawa, al. Jerozolimskie 123a. 
Rejestracja uczestników:  godz. 9:30 – 10:00 (w sali szkoleniowej).
Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:00.

 

Cena szkolenia650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, całodzienną przerwę kawową, lunch.

 

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

 

Uwaga!
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu, poniżej podajemy adresy hoteli zlokalizowanych w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl