Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska w przedsiębiorstwie – co warto wiedzieć

Kod szkolenia:
W2252W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Celem szkolenia jest omówienie właściwego postępowania przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących ochrony środowiska. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na należyte przygotowanie się do ewentualnej kontroli IOŚ, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

PROGRAM

I. Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska

 1. Podstawowe zadania IOŚ
 2. Uprawnienia kontrolne inspektorów IOŚ
 3. Nowe instrumenty dotyczące organizacji pracy IOŚ i czynności kontrolnych od 2018 r.:
  • zmiana organizacji pracy,
  • kontrole bez zawiadomienia,
  • wykorzystanie środków technicznych podczas kontroli,
  • tryb specjalny czynności kontrolnych,
  • współpraca z innymi organami przy kontroli ”szarej strefy”.
 4. Rodzaje kontroli i ich częstotliwość
 5. Kontrola transportów odpadów – uprawnienia IOŚ do kontroli ruchu drogowego, procedura postępowania z zatrzymywanymi pojazdami z odpadami (art. 24 a ustawy o odpadach)

II. Ramowe akty prawne w ochronie środowiska źródłem obowiązków dla prowadzących działalność gospodarczą

 1. Ustawa Prawo ochrony środowiska:
  • kluczowe zasady ochrony środowiska, formy korzystania ze środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podstawowe definicje,
  • realizacja ochrony zasobów środowiska – standardy jakości środowiska a standardy emisyjne,
  • na jakie korzystanie ze środowiska wymagane pozwolenie – rodzaje pozwoleń, odmowa wydania pozwolenia,
  • kiedy jest wymagane zgłoszenie instalacji do organu ochrony środowiska,
  • ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznym (PEM) – czy wymagane decyzje,
  • właściwość organów ochrony środowiska.
 2. Ustawa Prawo wodne:
  • kluczowe zasady ochrony wód,
  • podstawowe definicje – ścieki, rodzaje ścieków, urządzenia wodne, zakład,
  • rodzaje korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne,
  • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
  • pozwolenia wodnoprawne – jakie działania przedsiębiorcy wymagają pozwolenia.
 3. Ustawa o odpadach:
  • podstawowe definicje dotyczące gospodarowania odpadami,
  • hierarchia postępowania z odpadami a obowiązki posiadacza odpadu,
  • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – okresy ważności, właściwość organów w sprawach zezwoleń,
  • zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia

III. Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony środowiska w działalności gospodarczej, wynikające wprost z przepisów prawa i pozwoleń/zezwoleń

 1. Obowiązki prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzenia powodującego emisję do środowiska:
  • wymagania dotyczące technologii instalacji,
  • właściwa eksploatacja instalacji i urządzeń ochrony środowiska – dotrzymywanie obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych w zakresie emisji do powietrza i hałasu,
  • obowiązki wynikające z ustawy z 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 2. Obowiązki podmiotów w zakresie poboru wód i odprowadzania ścieków:
  • zawarte w pozwoleniach wodnoprawnych i ustawie Prawo wodne,
  • wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – posiadanie przyrządów pomiarowych, umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
  • warunki wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
 3. Obowiązki w zakresie postępowania z odpadami:
  • warunki do przestrzegania w zezwoleniach/pozwoleniach,
  • wymogi dotyczące magazynowania odpadów – w jakich miejscach, okres magazynowania; oznakowanie odpadów, monitoring wizyjny w miejscach magazynowania,
  • baza BDO i wpis do rejestru – kto musi się zarejestrować samodzielnie, rejestracja z urzędu,
  • wymagania dotyczące transportu odpadów,
  • zasady zbierania i przetwarzanie odpadów – przekazywanie odpadów następnym odbiorcom czy posiadaczom,
  • elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość.
 4. Wymagane pomiary i badania z zakładu czy instalacji – emisja do powietrza, korzystanie z wód w zakresie usług wodnych, pomiary pól elektromagnetycznych, pomiary hałasu, ich zakres i częstotliwość, instytucje upoważnione do wykonywania pomiarów
 5. Sprawozdawczość podmiotów korzystających ze środowiska:
  • przedstawianie wyników pomiarów związanych z eksploatacją instalacji i urządzeń,
  • roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami,
  • emisje gazów i pyłów do powietrza – sprawozdawanie emisji do KOBiZE, raportowanie emisji gazów cieplarnianych w systemie handlu uprawnieniami do emisji,
  • sprawozdawczość dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska,
  • sprawozdania do krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń.

V. Prowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska – praktyczne informacje

 1. Podstawowe przepisy prawne regulujące prowadzenie kontroli przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska (ustawa Prawo Przedsiębiorców, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisy o kontroli wynikające z innych ustaw) – zakres kontroli organów w poszczególnych zasobach środowiska
 2. Zawiadomienie i upoważnienie do kontroli – zakres stosowania i wyłączenia – kiedy stosowane
 3. Miejsce przeprowadzania kontroli, obecność kontrolowanego podczas czynności kontrolnych i zgłaszanie sprzeciwu wobec podjęcia lub wykonywania kontroli
 4. Jaką dokumentację należy przygotować do kontroli przeprowadzanej przez IOŚ
 5. Kolejne fazy przeprowadzania kontroli przez IOŚ – istotne czynności inspektora – oględziny instalacji i urządzeń, składanie wyjaśnień przez kontrolowanego, przesłuchiwanie osób w charakterze świadków, zgłaszanie wyłączenia z udostępniania informacji z kontroli
 6. Podpisanie lub odmowa podpisania protokołu

VI. Rodzaje działań pokontrolnych w tym sankcji stosowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

 1. Zarządzenie pokontrolne – obowiązek informowania i ich realizacji
 2. Wstrzymanie działalności przedsiębiorcy i wstrzymanie eksploatacji instalacji – obligatoryjne czy fakultatywne, możliwość uniknięcia wstrzymania
 3. Administracyjne kary pieniężne i opłaty podwyższone:
  • za jakie naruszenia i w jakiej wysokości
  • procedura ich wymierzania w zależności od rodzaju oddziaływania na środowisko – szeroki wachlarz kar dotyczący odpadów,
  • zmiany wielkości kar dokonane w 2021 roku,
  • odraczanie kar i opłat podwyższonych.

VII. Przepisy karne w ochronie środowiska – wykroczenie a przestępstwo:

 1. Wykroczenia – podstawy nakładania grzywny w drodze mandatu karnego przez inspektora WIOŚ – za jakie naruszenie przepisów ustaw, rodzaje mandatów i ich wysokość, odmowa przyjęcia mandatu
 2. Przestępstwa przeciwko środowisku – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa sporządzane przez WIOŚ, sankcje za naruszenie przepisów ochrony środowiska w Kodeksie karnym, planowane zmiany dotyczące przestępstw przeciwko środowisku

VIII. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, posiada bogate (ponad dwudziestoletnie) doświadczenie, zarówno w zagadnieniach dotyczących prowadzenia działań kontrolnych w obszarze ochrony środowiska, jak i w orzecznictwie administracyjnym dotyczącym szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora departamentu w GIOŚ zajmując się zagadnieniami gospodarki odpadami, w tym dotyczącymi międzynarodowego przemieszczania odpadów. Brała czynny udział w pracach nad tworzeniem nowych i zmianami istniejących przepisów ochrony środowiska, przygotowując propozycje brzmienia przepisów i uzasadnienia do nich (ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów i akty wykonawcze do niej, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska). Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.