Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska – warsztaty

Kod szkolenia:
MC2302

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Główne obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:
  • rodzaje instalacji wymagające zgłoszenia lub pozwolenia,
  • Starosta/Marszałek/RDOŚ/Prezydenta Miasta – który organ będzie uzgadniał warunki emisji,
  • obowiązki wynikające ze zgłoszeń, pozwoleń emisyjnych, pozwoleń zintegrowanych,
  • Konkluzje BAT – kogo dotyczą i jakie obowiązki określają,
  • monitoring instalacji – pomiary emisji, terminy, formularze, właściwe organy,
  • sprawozdawczość PRTR,
  • raporty do KOBIZE.
  Ćwiczenie: na podstawie danych dotyczących przykładowego zakładu określenie obowiązków dotyczących emisji do powietrza, w tym m.in. jakich uzgodnień i z jakim organem należy dokonać w przypadku wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, sprawozdawczość – do którego urzędu i w jakim terminie.
 2. Gospodarka odpadami:
  • wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – kiedy wymagane pozwolenie a kiedy zezwolenie i czym się różnią,
  • magazynowanie odpadów – w jaki sposób i jak się dostosować – Rozporządzenie dot. magazynowania odpadów
  • kto może transportować odpady,
  • komu możemy przekazywać odpady i jak to zweryfikować,
  • obowiązkowe kontrole przez WIOŚ z zakresu gospodarki odpadami na etapie aktualizacji decyzji,
  • baza BDO – KPO i KEO, sprawozdawczość
  • zabezpieczenia finansowe – kogo dotyczą,
  • prawa własności/użytkowania wieczystego dla terenu, na którym magazynowane będą odpady,
  • monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów,
  • opinia PSP dotycząca decyzji odpadowych, operat przeciwpożarowy,
  • produkt uboczny a utrata statusu odpadów – czym się różnią,
  • administracyjne kary pieniężne.
  Ćwiczenie: na podstawie danych przykładowego zakładu ustalenie jakie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami powinien posiadać, w jaki sposób poprawnie prowadzić ewidencję oraz magazynowanie odpadów, który organ będzie wydawał decyzje, do którego należy przekazać sprawozdania.
 3. Gospodarka opakowaniami:
  • jakich opakowań dotyczy,
  • zasady dla opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych,
  • kampanie edukacyjne – kto podlega i jak je zrealizować,
  • ewidencja opakowań,
  • dokumenty DPO, DPR i EDPO, EDPR,
  • sprawozdawczość – komu, w jakim terminie i co można zlecić.
  Ćwiczenie: określenie dla podanych rodzajów opakowań czy podlegają pod przepisy ustawy opakowaniowej oraz weryfikacja sposobu prowadzenia ewidencji.
 4. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych:
  • certyfikaty dla personelu oraz certyfikaty dla przedsiębiorcy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
  • Rejestr CRO – Karty Urządzeń i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Baza BDS – kogo dotyczy sprawozdawczość,
  • administracyjne kary pieniężne i przepisy karne.
  Ćwiczenie: przykładowe urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne i obowiązki dotyczące tych urządzeń.
 5. Opłaty za korzystanie z środowiska:
  • za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza tj. za emisję z kotłowni, spalanie paliw w pojazdach, ubytki czynników chłodniczych,
  • opłaty za składowanie odpadów,
  • sprawozdawczość – nowe wzory wykazów,
  • stawki opłat, terminy, organy.
  Ćwiczenie: wypełnianie wybranych sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.
 6. Poważne awarie:
  • jakie zakłady kwalifikują się do zakładów zwiększonego bądź dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej,
  • zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzne plany operacyjno- ratownicze – kogo dotyczą te dokumenty,
  • wspólne kontrole PSP i WIOŚ oraz częstotliwość tych kontroli,
  • informowanie społeczeństwa o zakładzie, w tym o rodzaju magazynowanych substancjach – obowiązkowe udostępnianie informacji na stronie internetowej.
 7. Kontrola inspekcji ochrony środowiska – praktyczne informacje:
  • kiedy jest wymagane zawiadomienie i upoważnienie do kontroli,
  • przygotowanie i uzyskiwanie dokumentacji niezbędnej do kontroli,
  • oględziny zakładu, składanie wyjaśnień,
  • podpisanie lub odmowa podpisania protokołu pokontrolnego,
  • możliwość zatrzymywania i kontroli pojazdów,
  • kontrole przez całą dobę,
  • kary wymierzane przez inspekcje ochrony środowiska,
  • w jakiej sytuacji może dojść do wstrzymania działalności.
 8. Konsultacje, dyskusja

Studium przypadku:
Identyfikacja wymagań prawnych i obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska na przykładzie danego zakładu przemysłowego.

WYKŁADOWCA

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność ma wpływ na środowisko. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z szeroko rozumianych zagadnień związanych z ochroną środowiska. Koordynator wielu cykli kontrolnych realizowanych w ramach ogólnopolskich cykli kontrolnych zlecanych przez GIOŚ.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 21 marca od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 22 marca o godz. 8:30;  
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 24 marca o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2200 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2550 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.