Notyfikacja do ECHA mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi; kody UFI; portal PCN

Kod szkolenia:
K2430W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących, konfekcjonujących oraz wprowadzających na rynek mieszaniny chemiczne.

W trakcie szkolenia przekazane zostaną podstawy prawne oraz praktyczne sposoby wywiązywania się z obowiązku notyfikacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka. Przedstawione na szkoleniu przykłady posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania dossier mieszaniny do zgłoszenia, jego weryfikacji i aktualizacji. W trakcie szkolenia bazować będziemy na przykładach podanych przez uczestników bądź przez prowadzącego szkolenie. Przedstawiony zostanie również sposób notyfikacji przygotowanego dossier PCN poprzez ECHA Submission Portal.

PROGRAM

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące obrotu chemikaliami:
  • Rozporządzenie 1907/2006/WE (REACH) – legalność substancji chemicznych w obrocie, zakazy i ograniczenia,
  • Rozporządzenie 1272/2008/WE (CLP) – gdzie szukać informacji o kryteriach klasyfikacji, oznakowaniu i pakowaniu substancji i ich mieszanin,
  • Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – przepisy wykonawcze.
 2. Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw – karta charakterystyki
 3. Rozporządzenie 2017/542/UE – załącznik VIII do rozporządzenia CLP – obowiązek notyfikacji i oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka:
  • mieszaniny podlegające notyfikacji,
  • okresy przejściowe,
  • poprawki do załącznika VIII, rozporządzenia 2020/11/UE oraz 2020/1677/UE,
  • generator kodów UFI,
  • przygotowanie informacji niezbędnych do dokonania notyfikacji (format PCN, klasyfikacja EuPCS).
 4. Ćwiczenie – opracowanie przykładowej dokumentacji, informacje o substancjach, mieszaniny w mieszaninie, uzupełnienie i walidacja dokumentacji
 5. Proces notyfikacji – obsługa portalu PCN
 6. Oznakowanie mieszanin stwarzających zagrożenie kodem UFI
 7. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy związanej z przemysłem chemicznym, ekspert w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Od 2002 roku zajmuje się wdrażaniem postanowień wszelkich regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska i obrotem chemikaliami w ramach działalności przedsiębiorstw z branży chemicznej. Zajmuje się między innymi problematyką klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowaniem i weryfikacją kart charakterystyki. Doświadczony wykładowca ceniony za fachowość, szeroką wiedzę praktyczną oraz komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.