Nowe obowiązki kontrolne wójta/burmistrza/prezydenta dotyczące odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych – praktyczne ćwiczenia

Kod szkolenia:
M2331

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Telefon*
e-mail*
Nazwisko*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zmieniające się przepisy prawa nałożyły na wójta/burmistrza/prezydenta nowe obowiązki w zakresie przeprowadzania kontroli dotyczących odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Za nieprzeprowadzanie kontroli grożą kary. Natomiast niewłaściwie przeprowadzona kontrola nie pozwoli na wykorzystanie jej wyników w dalszym postępowaniu.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak krok po kroku przygotować i przeprowadzić kontrolę a udział w zaplanowanych ćwiczeniach pozwoli na utrwalenie zdobytej wiedzy oraz wykorzystanie jej w trakcie wykonywanej pracy.

PROGRAM

 1. Nowy obowiązek sprawozdawczy wójta, burmistrza, prezydenta – uczestnicy przedstawiają sytuacje w swojej gminie i problemy z pozyskaniem danych dotyczących:
  • liczby zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy,
  • liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczby osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
  • liczby zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;,
  • liczby zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina,
  • częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3,
  • ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe,
  • ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej,
  • stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji,
  • liczby przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.
 2. Zmiany w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 3. Nowy obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta miasta prowadzenia kontroli podmiotów w zakresie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych – nowa częstotliwość kontroli
 4. Zakres uprawnień kontrolnych Organu
 5. Plan kontroli
 6. Prowadzenia kontroli krok po kroku – ćwiczenia praktyczne z udziałem uczestników szkolenia:
  • przygotowanie do kontroli,
  • legitymacja służbowa,
  • uprawnienia kontrolerów, prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy,
  • otrzymanie zawiadomienia o kontroli (kiedy takiego zawiadomienia nie trzeba),
  • upoważnienie kontrolowanego do udzielania wyjaśnień,
  • kontrola w siedzibie organu kontrolującego – zgody kontrolowanego – ćwiczenia w przeprowadzaniu kontroli,
  • kontrola w siedzibie podmiotu:
  – przygotowanie dokumentacji,
  – oględziny lub inne dowody – warsztaty, (RODO),
  – wyjaśnienia do protokołu,
  – sporządzanie protokołu, załączniki do protokołu,
  – podpisanie protokołu lub odmowa podpisania,
  – działania pokontrolne.
 7. Nowe kary od 10000 zł do 50000 zł dla wójta, burmistrza, prezydenta za brak prowadzonych kontroli właścicieli nieruchomości
 8. Obowiązek podjęcia przez organ stanowiący gminy nowych uchwał
 9. Wejście w życie nowych przepisów
 10. Przeprowadzanie kontroli u właścicieli nieruchomości:
  • jak przeprowadzić kontrolę u właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków ustawowych,
  • obowiązek kontroli prowadzonej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta,
  • kto przeprowadza kontrolę, czy tylko pracownik merytoryczny,
  • jakie obowiązki właścicieli podlegają kontroli,
  • czy należy opracować plan kontroli,
  • zarządzenie w sprawie kontroli,
  • z jaka częstotliwością należy kontrolować właścicieli nieruchomości,
  • kontrola nieruchomości należącej do osoby fizycznej a kontrola nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza,
  • czy kontrole przeprowadza jeden pracownik,
  • udział rzeczoznawców i wykorzystanie niezbędnego sprzętu podczas czynności kontrolnych,
  • uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli od innych podmiotów i organów,
  • przesłuchiwanie osób,
  • kary za utrudnienia przeprowadzonej kontroli,
  • czy pracownicy odpowiadają za brak prowadzonych kontroli,
  • udział policji w czynnościach kontrolnych,
  • mandaty karne za niewykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości, kto może nałożyć,
  • porównanie danych w stacji zlewnej,
  • kara grzywny za utrudnienie bądź udaremnienie kontroli.
 11. Upoważnienie pracowników przeprowadzających kontrolę:
  • obowiązek okazania legitymacji służbowej,
  • czy należy wcześniej zawiadamiać właścicieli nieruchomości o kontroli,
  • czy kontrolę należy przeprowadzić na terenie nieruchomości,
  • czy można kontrole przeprowadzić w siedzibie urzędu gminy/miasta,
  • czy przy kontroli musi być obecny właściciel nieruchomości.
 12. Treść protokołu z przeprowadzonej kontroli:
  • doręczanie protokołu z kontroli,
  • wykorzystanie ustaleń kontroli w prowadzonym postępowaniu dowodowym.
 13. Odpowiedzialność finansowa gminy za brak kontroli – kary pieniężne
 14. Obowiązek przyłączenia do kanalizacji – procedura nakazowa
 15. Komentarze/interpretacje/wyroki sądów

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych, m.in. jako kierownik działu kontroli w Wodach Polskich. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, monitoringu, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Członek grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska, ekspert przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), Warszawa, al. Jerozolimskie 123a. 
Rejestracja uczestników:  godz. 9:30 – 10:00 (w sali szkoleniowej).
Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:00.

Cena szkolenia:
700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, całodzienną przerwę kawową, lunch.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

Uwaga!
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu, poniżej podajemy adresy hoteli zlokalizowanych w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, https://varsovie.premiereclasse.com/pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, https://varsovie.campanile.com/pl