Nowe obowiązki kontrolne wójta/burmistrza/prezydenta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – błędy podczas kontroli i kary za jej niewykonanie

Kod szkolenia:
LT2313W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zmieniające się przepisy prawa, w tym o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, nałożyły nowe obowiązki na wójta/burmistrza/prezydenta związane z przeprowadzaniem kontroli w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz nieczystości ciekłych. Za nieprzeprowadzanie kontroli grożą kary. Natomiast niewłaściwie przeprowadzona kontrola nie pozwoli na wykorzystanie jej wyników w dalszym postępowaniu.

Proponowane szkolenie ma za zadanie pokazanie krok po kroku w jaki sposób przygotować i przeprowadzić kontrolę.

PROGRAM

 1. Przygotowanie do kontroli
 2. Uprawnienia kontrolne Organu
 3. Zasady prowadzenia kontroli krok po kroku:
  • uprawnienia kontrolerów,
  • prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy,
  • otrzymanie zawiadomienia o kontroli,
  • upoważnienie do udzielania wyjaśnień,
  • kontrola w siedzibie organu – zgody kontrolowanego,
  • przygotowanie dokumentacji,
  • oględziny lub inne dowody,
  • wyjaśnienia do protokołu,
  • sporządzanie protokołu, załączniki do protokołu,
  • występujące nieprawidłowości w przygotowaniu i przeprowadzeniu kontroli,
  • podpisanie protokołu lub odmowa podpisania,
  • działania pokontrolne.
 4. Współpraca podczas kontroli z innymi organami, w tym z Policją i strażą gminną
 5. Schemat przeprowadzania kontroli – analiza przypadku, ćwiczenia
 6. Przykłady dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu kontroli:
  • zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli,
  • upoważnienie do kontroli,
  • pełnomocnictwa (kiedy pełnomocnictwo pozwala na podpisanie protokołu),
  • schemat protokołu.
 7. Zasady prowadzenia kontroli nieruchomości zamieszkałych:
  • przekazanie zadań kontrolnych odbierającemu odpady,
  • zasady udokumentowania sposobu gromadzenia odpadów,
  • skutki stwierdzenia nieprawidłowości,
  • informowanie innych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  • informowanie właściciela nieruchomości o kontroli (czy jest taka konieczność).
 8. Dokumenty pokontrolne
 9. Informowanie innych organów o wynikach kontroli:
  • kogo informujemy,
  • jakie dokumenty przekazujemy.
 10. Wnioskowanie do innych organów o przeprowadzenie kontroli:
  • przeprowadzenie postępowania wstępnego, w tym oględzin,
  • zebranie materiału dowodowego,
  • wspólne z innym organem zbieranie materiału dowodowego (kiedy możliwe),
  • udział w prowadzonych przez inny organ czynnościach kontrolnych.
 11. Kontrola realizacji zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie – obowiązki właściciela nieruchomości:
  • częstotliwość oddawania odpadów,
  • segregacja odpadów na nieruchomościach niezamieszkałych,
  • zasady uznania segregacji odpadów na nieruchomości,
  • uznanie kompostowania odpadów biodegradowalnych a zmniejszenie opłaty,
  • kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych ,
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – kiedy jest to prawnie uregulowane,
  • weryfikacja.
 12. Zakres stosowania w kontrolach ustawy Prawo przedsiębiorców
 13. Możliwość zastosowania przepisów o karach z Kpa
 14. Nakładanie na gminy sankcji za nieprzeprowadzenie kontroli:
  • kiedy zostaną nałożone kary finansowe za brak kontroli,
  • kto nakłada kary na gminy,
  • wysokość kary finansowej,
  • kontrole innych organów, w tym NIK.
 15. Analiza problemów przedstawianych przez uczestników szkolenia
 16. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych, m.in. jako kierownik działu kontroli w Wodach Polskich. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, monitoringu, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Członek grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska, ekspert przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.