Nowe obowiązki oraz kary dla gmin i jednostek komunalnych wynikające ze zmiany Prawa wodnego oraz innych ustaw

Kod szkolenia:
LS2261W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, zakładów komunalnych oraz innych jednostek zajmujących się obecnie lub będących realizować w przyszłości nowe obowiązki w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem.

Rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej prawidłowego gospodarowania wodami oraz poznanie nowych obowiązków w tym zakresie pozwoli zminimalizować możliwość nałożenia na podmiot kary finansowej.

PROGRAM

 1. Zmiany zapisów dotyczące aglomeracji:
  • wyposażenie aglomeracji,
  • wyznaczanie aglomeracji.
 2. Zasady i termin znoszenia aglomeracji
 3. Uzgodnienia aglomeracji z Wodami Polskimi – sposób postępowania
 4. Przeprowadzanie przeglądu aglomeracji:
  • niezbędne parametry aglomeracji,
  • ujmowanie nieruchomości w granice aglomeracji lub ich wykluczanie,
  • działania naprawcze.
 5. Wymagane ankiety i sprawozdania KPOŚK:
  • wypełnianie ankiety,
  • analiza sprawozdania,
  • wezwanie do korekty sprawozdania.
 6. Sprawdzanie spełniania wymagań przez oczyszczalnię ścieków ze względu na możliwość przyjmowania przez nią ścieków do punktu zlewnego
 7. Zmiana definicji nieczystości ciekłych
 8. Nowe sprawozdanie gminy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi
 9. Nowe obowiązki kontrolne wójta/burmistrza/prezydenta:
  • plany kontroli – nowy wymóg,
  • kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych,
  • pozyskiwanie informacji o ilości ścieków skierowanych do punktu zlewnego.
 10. Termin i zakres dostosowania uchwał rady gminy do zmian prawnych
 11. Przenoszenie obowiązków z gmin na zakłady komunalne
 12. Nowe obowiązki wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
 13. Administracyjne kary pieniężne:
  • za jakie przewinienia kary są nakładane,
  • kto nakłada karę,
  • wysokość administracyjnej kary pieniężnej,
  • kary nakładane na gminę,
  • kary nakładane na podmiot komunalny,
  • kary na opróżniającego zbiorniki bezodpływowe.
 14. Przepisy przejściowe
 15. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Członek zespołu roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.