Obrót chemikaliami: warsztaty sporządzania kart charakterystyki

Kod szkolenia:
S2342

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, przedsiębiorstwach magazynujących lub transportujących chemikalia oraz wykorzystujących chemikalia.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak w praktyce spełnić wymagania dotyczące przepisów związanych z obrotem chemikaliami, zebrać potrzebne dane, dokonać klasyfikacji mieszaniny, określić zawartość etykiety, opracować kartę charakterystyki i ją notyfikować w przypadku mieszanin stwarzających zagrożenie. Nieprawidłowe sporządzanie kart charakterystyki, niewłaściwe oznakowanie opakowań, brak spełnienia wymagań dotyczących notyfikacji wyrobów zawierających substancje szczególnego ryzyka grozi sankcjami w wyniku kontroli prowadzonych np. przez Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska czy Inspekcję Transportu Drogowego lub Służby Celne. 

Przedstawione na szkoleniu przykłady, również te przysłane przez uczestników, posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji.

Przewiduje się rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników. Prosimy o przesłanie przed szkoleniem przykładowych kart charakterystyki, które za Państwa zgodą, mogą zostać poddane weryfikacji w jego trakcie. Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej szereg informacji pomocnych przy opracowywaniu kart charakterystyki.

PROGRAM

 1. Karta charakterystyki, obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla substancji i mieszaniny – podstawa prawna
 2. Podstawowe narzędzia i informacje pomocne przy opracowywaniu kart charakterystyki:
  • plan pracy opracowania karty charakterystyki,
  • przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji,
  • pozyskiwanie i ocena informacji niezbędnych do wykonania karty charakterystyki.
  Ćwiczenie: zebranie przykładowych informacji niezbędnych do uzupełnienia sekcji 3 karty charakterystyki
 3. Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin:
  • kryteria klasyfikacji mieszanin, uzupełnianie sekcji 2.1. – przykłady obliczenia ATEmix dla toksyczności ostrej drogą pokarmową i inhalacyjną, klasyfikacja dla działania żrącego i drażniącego na skórę i oczy oraz klasyfikacja mieszaniny ze względu na działanie na środowisko,
  • sekcja 2.2. karty charakterystyki – dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności (ogólne, zapobieganie, reagowanie, przechowywanie, usuwanie), określanie identyfikatorów dla przykładowej substancji lub mieszaniny, zwroty uzupełniające wynikające z innych uregulowań prawnych.
  Ćwiczenie: klasyfikacja przykładowej mieszaniny wraz z określeniem wszystkich elementów wymaganych na etykiecie
 4. Normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC
 5. Przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji w pozostałych sekcjach karty charakterystyki
 6. Omówienie zmian w zawartości kart charakterystyki – Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz zmian w rozporządzeniu 1272/2008/WE związanych z wprowadzaniem rozporządzeniem 2023/707/UE nowych klas zagrożeń
 7. Błędy i trudności występujące przy sporządzaniu karty charakterystyki; najczęściej występujące zastrzeżenia ze strony organów kontrolnych
 8. Dodatkowe wymagania dotyczące przekazywania informacji, kody UFI, notyfikacja do ECHA oraz praktyczne wskazówki dotyczące rozpowszechniania kart charakterystyki
 9. Konsultacje, dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z Wykładowcą drogą mailową w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

WYKŁADOWCA

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy związanej z przemysłem chemicznym, ekspert w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Od 2002 roku zajmuje się wdrażaniem postanowień wszelkich regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska i obrotem chemikaliami w ramach działalności przedsiębiorstw z branży chemicznej, w tym między innymi problematyką klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowaniem i weryfikacją kart charakterystyki. Doświadczony wykładowca ceniony za fachowość, szeroką wiedzę praktyczną oraz komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 28 sierpnia od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 29 sierpnia o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 31 sierpnia o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2350 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2700 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.