Ocena oddziaływania na środowisko w obowiązującym stanie prawnym

Kod szkolenia:
P2479W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie uwzględni stan prawny obowiązujący w październiku 2024 r. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom poznać przepisy prawa i obowiązujące procedury, zarówno dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia, jak i oceny przeprowadzanej dla dokumentów strategicznych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną również procedury postępowań w przypadku inwestycji strategicznych oraz z punktu widzenia Prawa budowlanego. Szczególna uwaga poświęcona będzie procedurom na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Uwzględnione zostaną zasady postępowania w trakcie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Szkolenie obejmie także praktyczne aspekty istotne z punktu widzenia pozyskiwania środków z programów operacyjnych na poziomie województwa oraz kwalifikacji przedsięwzięć.

Szkolenie dedykowane jest dla urzędników przygotowujących decyzje środowiskowe lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000, wykonawców raportów, inwestorów, pracowników instytucji zarządzających programami operacyjnymi, dla wszystkim innych zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM

 1. Definicje istotne dla procedur związanych z ochroną środowiska w procesie inwestycyjnym
 2. Udział społeczeństwa w procedurze ooś:
  • elementy udziału społeczeństwa,
  • udział organizacji ekologicznych,
  • udział stron postępowania z udziałem społeczeństwa.
 3. Oceny strategiczne ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów ich przeprowadzania:
  • jakich dokumentów dotyczy obowiązek oceny oddziaływania,
  • organy właściwe,
  • odstąpienie o przeprowadzenia procedury oceny,
  • dokumenty towarzyszące.
 4. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • kwalifikacja przedsięwzięć w przypadku rozbudowy, przebudowy i montażu dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
    – dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
    – przebudowa, rozbudowa, montaż – kryteria kwalifikacji do grupy I i II,
    – zmiany w przedsięwzięciu nieobejmujące przebudowy, rozbudowy, montażu.
 5. Postępowanie w sprawie kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i samej oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
  • właściwość organów,
  • procedura dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.,
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 6. Rozstrzygnięcia, które poprzedza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i konsekwencje dotyczące procedur wydawania, odwołań, skarg do sądów w odniesieniu tych decyzji – rola organizacji ekologicznych
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,
  • elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • środki minimalizujące oddziaływania a kompensacja przyrodnicza,
  • odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • rola organizacji ekologicznych,
  • zmiany procedury, odwołania i skargi do sądu.
 8. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 9. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
 10. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 11. Inwestycje strategiczne
 12. Konsekwencje zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla decyzji wymienionych w art. 72 ustawy OOŚ oraz dla decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska
 13. Procedury związane z procedurą oceny oddziaływania na środowisko w Prawie budowlanym
 14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne dokumenty jako elementy istotne w procedurze pozyskiwania funduszy
 15. Problemy związane z powstawaniem i wykorzystywaniem analiz porealizacyjnych w odniesieniu do inwestycji drogowych
 16. Egzekwowanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 17. Podsumowanie, konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, pełni funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza. Trener szkolący administrację krajową w ramach 4 projektów dotyczących wzmocnienia administracji w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Biegły z listy wojewody do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Sekretarz, wiceprzewodniczący i członek Wojewódzkiej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.