OCENA ODDZIAŁYWANIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM, SZCZEGÓLNA ROLA RAPORTU OOŚ (WARSZTATY I STUDIUM PRZYPADKÓW) ORAZ KONSULTACJE SPOŁECZNE JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOM

Kod szkolenia:
C224

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy głównie do inwestorów – podmiotów prywatnych i publicznych, do wszystkich zainteresowanych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy zapoznają się z nowymi regulacjami prawnymi, poznają na przekładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku, począwszy od wszczęcia postępowania, przez ustalanie kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadnianie decyzji, do rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Zapoznają się także z zasadami postępowania dowodowego i wyjaśniającego, w tym dotyczącymi oceny raportu oddziaływania na środowisko
 • Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu w sprawach wymagających wydania decyzji środowiskowej oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Uczestnicy nabędą umiejętności składania wniosków w celu uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz stosowania przepisów procedury administracyjnej (uzupełnianie braków formalnych wniosku, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, terminy załatwienia sprawy, zasady wnoszenia odwołań).
 • Na szkoleniu omówione zostanie orzecznictwo sądów administracyjnych, poglądy doktryny.
 • Uczestnicy wezmą udział w dyskusji, wymianie doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianiu przykładów z praktyki, uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

PROGRAM

 

Dzień pierwszy

 

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym:
  • organy wydające decyzję,
  • składniki wniosku,
  • ustalenie kręgu stron,
  • decyzja w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin,
  • uzgodnienia decyzji środowiskowych,
  • postanowienie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • zasady wydawania decyzji w sprawach gdy inwestorem jest gmina; powrót właściwości do wójta/burmistrza,
  • rola RDOŚ w postępowaniu gdy inwestorem jest gmina,
  • składniki decyzji – przykłady,
  • regulacje w zakresie możliwej odmowy wydania decyzji środowiskowej,
  • przypadki zawieszenia postępowania.

 2. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową – kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana – omówienie wyjątków,
  • rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko – kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia,
  • uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami; terminy uzgadniania decyzji.

 3. Przebieg procedury w sprawie wydawania decyzji środowiskowej:
  • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko gdy z wnioskiem złożono raport,
  • dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko gdy z wnioskiem złożono raport lub gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia.

 4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – podstawowe informacje

 5. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne

 6. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000

 7. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu

 8. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu – jakie obowiązki ciążą na organie

 9. Zmiana decyzji środowiskowej – przesłanki, procedura

 10. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot – przesłanki, procedura

 11. Nowelizacja ustawy z 2021 roku:
  • przepisy przejściowe do nowelizacji,
  • obowiązek podawania do wiadomości informacji o wydanych decyzjach, możliwości zapoznania się z aktami oraz udostępnianie decyzji na BIP,
  • nowe zasady wstrzymywania wykonalności decyzji środowiskowych,
  • rozszerzenie uprawnień organizacji ekologicznych,
  • nowe zadania organów wydających decyzje środowiskowe (m.in. w zakresie informowania/upubliczniania danych na BIP),
  • nowe uprawnienia stron postępowania o decyzję środowiskową i organizacji ekologicznych w zakresie odwołań/skarg od decyzji inwestycyjnych,
  • zmiany dotyczące postępowania odwoławczego,
  • zmiany dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • zmiany innych przepisów – m.in. prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw inwestycyjnych.

Dzień drugi

 

 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
  • tryb i zasady sporządzania – kto i kiedy,
  • składniki,
  • różnice pomiędzy Raportem o oddziaływaniu na środowisko a Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia,
  • orzecznictwo sądowe,
  • typowe błędy i podstawowe problemy,
  • metody identyfikacji i oceny możliwych skutków realizacji przedsięwzięcia.

  WARSZTATY: identyfikacja możliwych oddziaływań dla inwestycji punktowych i liniowych.
  Studium przypadków – wymiana doświadczeń.

 2. Konsultacje społeczne jako sposób zapobiegania konfliktom:
  • czym są konsultacje społeczne,
  • kto i kiedy prowadzi konsultacje społeczne,
  • metody prowadzenia konsultacji społecznych,
  • konsultacje społeczne a mediacje w postępowaniu OOŚ,
  • wymiana doświadczeń.

Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Specjalista do spraw środowiskowych z 15-letnim doświadczeniem w  zakresie postępowań administracyjnych dotyczących ochrony środowiska, który szeroką wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne wykorzystuje podczas prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko, zakończonych już ponad setką decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Autor kart informacyjnych przedsięwzięć oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Doświadczony wykładowca

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zakwaterowanie: 21 czerwca od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 22 czerwca o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 24 czerwca o godz. 11:00.

 

Cena szkolenia2000 zł netto; 1900 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

 

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.