Oceny oddziaływania na środowisko w polskim systemie prawnym

Kod szkolenia:
LT2307W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom poznać przepisy prawa i obowiązujące procedury zarówno dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia, jak i oceny przeprowadzanej dla dokumentów strategicznych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów.

Szkolenie dedykowane jest dla urzędników przygotowujących decyzje środowiskowe lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i ponownej oceny, dla inwestorów, pracowników instytucji zarządzających programami operacyjnymi, dla wszystkim innych zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM

 1. Definicje istotne dla procedur związanych z ochroną środowiska w procedurze inwestycyjnej
 2. Udział społeczeństwa w procedurze ooś:
  • udział organizacji ekologicznych,
  • udział stron postępowania a udział społeczeństwa.
 3. Oceny strategiczne – jakich dokumentów dotyczą:
  • kwalifikacja dokumentów do przeprowadzenia procedury oceny strategicznej,
  • odstąpienie o przeprowadzenia procedury oceny,
  • dokumenty towarzyszące.
 4. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • kwalifikacja przedsięwzięć w przypadku rozbudowy, przebudowy i montażu dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
  – przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
  – zmiany w zakresie realizowanego przedsięwzięcia nieobejmujące przebudowy, rozbudowy, montażu.
 5. Studium przypadku i ćwiczenia dotyczące kwalifikacji
 6. Rozstrzygnięcia, które poprzedza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i konsekwencje dotyczące procedur wydawania, odwołań, skarg do sądów dla tych decyzji, z uwzględnieniem przepisów przejściowych ustawy zmieniającej ustawę OOŚ z 2021 r. – rola organizacji ekologicznych i stron postępowania
 7. Postępowanie w sprawie kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i samej oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
  • właściwość organów,
  • procedura dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowiskoz uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.,
  • procedura dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r.,
  • kwalifikacja przedsięwzięć do przeprowadzenia ooś,
  • wymogi dotyczące innej dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (redakcja):
  • elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,
  • elementy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • środki minimalizujące oddziaływania a kompensacja przyrodnicza,
  • odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • zmiany procedury, odwołania i skargi do sądu.
 9. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 10. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
 11. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 12. Analiza porealizacyjna – problemy i ich źródła
 13. Egzekwowanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 14. Podsumowanie i dyskusja

WYKŁADOWCA

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, pełni funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza. Trener szkolący administrację krajową w ramach 4 projektów dotyczących wzmocnienia administracji w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Biegły z listy wojewody do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Sekretarz, wiceprzewodniczący i członek Wojewódzkiej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.