Ochrona środowiska przed hałasem

Kod szkolenia:
LT2308W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapraszamy na szkolenie, którego głównym celem jest syntetyczne zaprezentowanie nowych kierunków zmian przepisów, procedur oraz działań technicznych dotyczących ochrony środowiska przed hałasem.

Szkolenie podzielono na dwie części:
Pierwsza część to syntetyczne omówienie niedawno wprowadzonych i przewidywanych do wprowadzenia nowych, stosunkowo szerokich zmian i modyfikacji w przepisach odnoszących się do różnych aspektów akustyki środowiska, które miały miejsce w ostatnich latach. W okresie tym znowelizowano szereg aktów prawnych, w tym wprowadzono nowe przepisy wynikające z dyrektyw europejskich. Obecnie prowadzone są prace w zakresie wdrożenia do polskiej praktyki pomiarów i ocen hałasu wynikających z norm międzynarodowych z serii ISO 1996 (wersje z lat 2016/2017). W tym zakresie zaprezentowane zostaną merytoryczne odniesienia do aktualnych, krajowych metod pomiarowych.
Druga część szkolenia obejmuje zaprezentowanie niektórych szczegółowych aspektów działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, takich jak przykładowo: obszary ograniczonego użytkowania, badania impulsów akustycznych, oceny wymaganej izolacyjności akustycznej itp.

PROGRAM

 1. Przegląd zmian przepisów związanych z ochroną środowiska przed hałasem (stan na rok 2022) i ich wpływu na stosowane działania i procedury, w odniesieniu do zmodyfikowanych przepisów prawnych oraz aspektów metodycznych i technicznych:
  • wprowadzenie w zagadnienie – syntetyczne omówienie ogólnych zasad oraz bieżących i przewidywanych zmian w zakresie ochrony środowiska przed hałasem na podstawie aktualnych przepisów prawnych, w szczególności w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • przybliżenie i omówienie najważniejszych aspektów implementacji:
  – dyrektyw europejskich: 2002/49/WE, 2015/996, 2020/367,
  – nowych Wytycznych GIOŚ odnośnie opracowywania map akustycznych,
  – norm ISO 1996-1:2016 oraz ISO 1996-2:2017 itp.
 2. Wskaźniki oceny hałasu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wskaźników wynikających z przepisów ustawowych oraz wielkości wprowadzanych w latach 2019-2022:
  • najważniejsze problemy w ramach długookresowych ocen hałasu w środowisku, a w tym różnice i analogie odnośnie długookresowych i krótkookresowych wskaźników oceny hałasu,
  • dopuszczalne poziomy dźwięku,
  • podstawy zdrowotne z punktu widzenia danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 3. Wymagania ogólne w zakresie oceny stanu akustycznego środowiska wg aktualnej wersji ustawy Prawo ochrony środowiska:
  • mapy akustyczne,
  • programy ochrony środowiska przed hałasem ,
  • obszary ciche w aglomeracji i poza nimi (informacje wstępne).

Wybrane zagadnienia szczegółowe

 1. Zmiany metod oceny hałasu w środowisku – działania wynikające z modyfikacji Dyrektywy 2002/49/WE (załącznika II tej Dyrektywy) – informacje podstawowe:
  • zmiany symulacyjnych (obliczeniowych) metod oceny hałasu – metody CNOSSOS-EU (dokument 2015/996),
  • wymagania metod CNOSSOS odnośnie pomiarów hałasu w środowisku – normy ISO 1996-1 oraz ISO 1996-2.
 2. Wybrane zagadnienia szczegółowe w zakresie ochrony środowiska przed hałasem:
  • Obszary Ograniczonego Użytkowania i Strefy Przemysłowe w aspekcie ustalania właściwej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych zewnętrznych,
  • niektóre przykłady pomiarów i oceny impulsów akustycznych,
  • specyfika ustalania „obszarów cichych” w aglomeracjach i poza nimi.
 3. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Wieloletni Kierownik Zakładu Akustyki Środowiska, brał udział w tworzenia podstaw ochrony środowiska przed hałasem, w tym merytorycznych podstaw uregulowań prawnych oraz metodyk (np. pomiarów) i procedur technicznych (zasad postępowania, wytycznych itp.), także we współpracy z Komisją Europejską czy Europejską Agencją Środowiska. Obecnie, jako niezależny ekspert, współpracuje z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, m.in. w zespole przygotowującym Dobre Praktyki (wytyczne) opracowywania map hałasowych (dla potrzeb GIOŚ). Bierze udział w ciągle jeszcze trwających pracach w zakresie przygotowania wytycznych wdrażających nowe, europejskie metody oceny hałasu – CNOSSOS, wraz z wdrożeniem nowych metod pomiarów hałasu opartych na normach ISO 1996.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.