Ochrona środowiska (woda, odpady, powietrze): najważniejsze obowiązki i nowe wymagania

Kod szkolenia:
C2325

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE!
Ze względu na ograniczoną pulę dostępnych pokoi hotelowych w sezonie letnim nad Bałtykiem, prosimy wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w szkoleniach zaplanowanych w Jastrzębiej Górze o wcześniejsze zgłaszanie się na wybrane szkolenie.

Szkolenie adresujemy do osób, których praca związana jest z ochroną środowiska, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organach administracji publicznej. Na szkolenie zapraszamy także pełnomocników ds. jakości, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych.

W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany.

PROGRAM

Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w kontekście Prawa wodnego

 1. Struktura i zadania organów zarządzających gospodarką wodną w Polsce
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw -omówienie najnowszych zmian w Prawie wodnym
 3. Zasady gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej
 4. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy; cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów
 5. Podział wód oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście Prawa wodnego
 6. Rodzaje i zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne)
 7. Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane
  w ramach zgód (pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne,
  decyzje zwalniające)
 8. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej;
  pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód; rodzaje pozwoleń:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód oraz urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.
 9. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 10. Nowe podejście do zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na przyjęcie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 11. Zasady wprowadzania ścieków do środowiska; rodzaje ścieków (bytowe, komunalne, przemysłowe)
 12. Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych w świetle ustawy Prawo wodne
 13. Operat wodnoprawny jako dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (rodzaje, wymagania, zasady sporządzania oraz załączniki)
 14. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
 15. Wyznaczanie stron oraz zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 16. Budownictwo wodne, utrzymywanie urządzeń wodnych oraz ich legalizacja
 17. Obowiązki właścicieli urządzeń wodnych
 18. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód (rodzaje działań podlegających zgłoszeniu, dokumenty, sprzeciw organu)
 19. Warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych
 20. Analiza przypadku

Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów w świetle aktualnych przepisów

 1. Pojęcie i klasyfikacja odpadów
 2. Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami
 3. Pojęcie produktu ubocznego i procedura uznania pozostałości z procesu produkcyjnego za produkt uboczny
 4. Utrata statusu odpadów
 5. Odpowiedzialność posiadacza odpadów za odpady; przejście odpowiedzialności na innego posiadacza odpadów
 6. Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami:
  • przesłanki wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
  • przesłanki wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych,
  • pojęcie eksploatacji instalacji i odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji oraz odpadów pozainstalacyjnych,
  • stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • właściwość organów,
  • wniosek o wydanie zezwolenia albo pozwolenia, problematyka maksymalnej i największej masy odpadów,
  • zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • przesłanki wygaśnięcia i cofnięcia decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • dostosowanie dotychczasowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami do nowych wymagań,
  • utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 7. Wymagania dotyczące zbierania odpadów: miejsca magazynowania, znakowanie odpadów i monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów
 8. Prowadzenie ewidencji odpadów
 9. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami, w tym kontrola przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 10. Sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów z zakresu gospodarki odpadami
 11. Konsultacje, dyskusja

Ochrona powietrza – zagadnienia podstawowe

 1. Obowiązki prowadzącego instalację w zakresie ochrony powietrza, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – wymagane pozwolenia:
  • rodzaje pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza: zgłoszenie, pozwolenie, pozwolenie zintegrowane,
  • sposób i zasady przygotowania poszczególnych wniosków.
 2. Zasady określania emisji dla różnego rodzaju instalacji:
  • dla których obowiązują standardy emisyjne,
  • dla których nie obowiązują standardy emisyjne.
 3. Standardy emisyjne dla instalacji:
  • wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska,
  • wynikające z konkluzji BAT,
  • warunki dotrzymania standardów emisyjnych.
 4. Obowiązek prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji:
  • obowiązek prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji,
  • metodyki prowadzenia pomiarów,
  • sposób prezentowania wyników,
  • sprawozdawczość oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza.
 5. Instalacje do ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, a w szczególności:
  • lotnych związków organicznych,
  • pyłu,
  • NOx, SO2, HCl, HF,
  • dioksyn i furanów.
 6. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCY

 1. Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Doświadczony wykładowca, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.
 2. Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w przepisach z zakresu gospodarki odpadami, trener i legislator z wieloletnim doświadczeniem, współuczestniczył w tworzeniu przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

 3. Współwłaściciel i Prezes Zarządu EMIPRO Sp. z o.o. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem praktycznym dotyczącym projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza.  Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Współautor wielu patentów z zakresu katalitycznych metod oczyszczania powietrza oraz zestalania żużli i popiołów. Doświadczony wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen oddziaływania na środowisko w procesach inwestycyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 26 czerwca od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 27 czerwca o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 24 godziny akademickie; zakończenie szkolenia: 30 czerwca o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (cztery noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT