Opłaty i sprawozdawczość za korzystanie ze środowiska; praktyczne przykłady

Kod szkolenia:
LS2360W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązków sprawozdawczych i opłatowych oraz omówienie i przedstawienie na przykładach prawidłowych sposobów wypełniania wykazów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

Prowadzący przedstawi praktyczne przykłady naliczania opłat oraz sposoby prawidłowego wypełniania obowiązujących wzorów formularzy z wykorzystaniem dostępnych metod obliczeniowych. Materiały szkoleniowe zawierają zbiór przepisów prawnych i zasad, stanowiących podstawę do naliczania opłat środowiskowych, oraz wniosków rejestrowych, aktualizacyjnych i o wykreślenie z rejestru BDO.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na należyte przygotowanie się do ewentualnej kontroli w zakładzie, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

PROGRAM

 1. System opłat za korzystanie ze środowiska – podstawy prawne i ogólne zasady:
  • podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
  • terminy wnoszenia opłat,
  • rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
  • obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat za 2023 r.,
  • sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty,
  • zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
  • decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
  • opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
  • rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
  • systemy ułatwiające przygotowanie sprawozdania,
  • przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.
 2. Przygotowanie wykazu opłatowego za 2023 rok na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy:
  • emisja i opłaty ze środków stosowanych do dezynfekcji,
  • czy i kiedy należy wykazać emisję ze spalania sadzy,
  • emisja za pył PM 10 i PM 2,5 w opłatach za korzystanie ze środowiska,
  • powiązanie listy substancji raportowanych do Krajowej bazy z listą gazów lub pyłów w wykazie opłatowym,
  • wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy,
  • emisja z eksploatacji instalacji,
  • emisja z procesów prowadzonych poza instalacją,
  • emisja z eksploatacji urządzeń,
  • uzupełnianie wykazu opłatowego o wyliczenie opłaty podwyższonej,
  • uzupełnianie wykazu opłatowego na temat handlu emisjami,
  • generowanie wykazu w formie edytowalnej.
 3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – rodzaje źródeł podlegających opłatom:
  • źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie – praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
  • sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia:
  – stawki opłat dla ryczałtu,
  – wskaźniki KOBIZE,
  – dane literaturowe,
  – praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
  • metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie:
  – przeprowadzanych pomiarów emisji,
  – danych dostępnych z pozwolenia,
  – wskaźników ministerialnych,
  – praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
  • rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania,
  • rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją:
  – prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych,
  – rozliczanie emisji z procesów spawania – dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady wskaźników literaturowych.
  • źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania – praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy,
 4. Opłaty za składowanie odpadów:
  • opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
  • obowiązek posiadania stosownego zezwolenia,
  • opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
  • współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów,
  • przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
 5. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) – Rejestr:
  • podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego,
  • zwolnienie z obowiązku uzyskania wpisu,
  • rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenie ewidencji,
  • opłaty za wpis do rejestru: opłata roczna i rejestrowa,
  • wniosek rejestrowy i aktualizacyjny oraz wniosek o wykreślenie – prawidłowy sposób wypełnienia poprzez bazę BDO,
  • aktualizacja wpisu w BDO w zakresie posiadanych decyzji,
  • posługiwanie się numerem rejestrowym na dokumentach,
  • sankcje i kary za brak numeru rejestrowego.
 6. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości
 7. Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

WYKŁADOWCA

Kierownik Referatu w Departamencie Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących obowiązków sprawozdawczych wobec urzędów marszałkowskich.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.