Praktyczne podejście do sporządzania kart charakterystyki z uwzględnieniem zmian związanych z wdrożeniem rozporządzenia 2020/878/UE

Kod szkolenia:
G2273W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, przedsiębiorstwach magazynujących, transportujących oraz wykorzystujących chemikalia.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak w praktyce spełnić wymagania dotyczące przepisów związanych z obrotem chemikaliami, zebrać potrzebne dane, dokonać klasyfikacji mieszaniny, określić zawartość etykiety, opracować kartę charakterystyki i ją notyfikować w przypadku mieszanin stwarzających zagrożenie. Nieprawidłowe sporządzanie kart charakterystyki, niewłaściwe oznakowanie opakowań, brak spełnienia wymagań dotyczących notyfikacji wyrobów zawierających substancje szczególnego ryzyka grozi sankcjami w wyniku kontroli prowadzonych np. przez Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska czy Inspekcję Transportu Drogowego lub Służby Celne.

Przewiduje się rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez uczestników. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne przykłady (m.in. w oparciu o przesłane przez uczestników dane), które pomogą w pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Prosimy o przesłanie przed szkoleniem przykładowych kart charakterystyki, które za Państwa zgodą mogą zostać poddane weryfikacji w jego trakcie. Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej szereg informacji pomocnych przy opracowywaniu kart charakterystyki.

PROGRAM

 1. Obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla substancji i mieszaniny – podstawa prawna
 2. Podstawowe narzędzia i informacje pomocne przy opracowywaniu kart charakterystyki:
  • plan pracy opracowania karty charakterystyki,
  • przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji,
  • pozyskiwanie i ocena informacji niezbędnych do wykonania karty charakterystyki,
  • prezentacja informacji w sekcji 3 karty charakterystyki.
 3. Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin:
  • kryteria klasyfikacji mieszanin, uzupełnianie sekcji 2.1.,
  • sekcja 2.2. karty charakterystyki – dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności (ogólne, zapobieganie, reagowanie, przechowywanie, usuwanie), określanie identyfikatorów dla przykładowej substancji lub mieszaniny, zwroty uzupełniające wynikające z innych uregulowań prawnych.
 4. Normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC
 5. Przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji w pozostałych sekcjach karty charakterystyki
 6. Omówienie zmian w zawartości kart charakterystyki /Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)/ oraz projektowanych zmian w rozporządzeniu 1272/2008/WE związanych z wprowadzaniem nowych kategorii zagrożeń
 7. Błędy i trudności występujące przy sporządzaniu karty charakterystyki; najczęściej występujące zastrzeżenia ze strony organów kontrolnych
 8. Dodatkowe wymagania dotyczące przekazywania informacji, kody UFI, notyfikacja do ECHA oraz praktyczne wskazówki dotyczące rozpowszechniania kart charakterystyki
 9. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników

WYKŁADOWCA

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy związanej z przemysłem chemicznym, ekspert w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Wykładowca ceniony za fachowość i wyjątkowo komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.