Prawne aspekty dotyczące gospodarki leśnej i gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa – warsztaty

Kod szkolenia:
P2251

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do pracowników starostw powiatowych i urzędów miejskich realizujących zadania z zakresu gospodarki leśnej, przedstawicieli lasów miejskich, urzędów gmin, parków narodowych, spółdzielni, pozostałych osób prawnych (kościołów, związków wyznaniowych, uczelni wyższych, organizacji społecznych), oraz organizacji ekologicznych. Program szkolenia zawiera także elementy przeznaczone dla pracowników nadleśnictw oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Celem szkolenia jest utrwalenie umiejętności samodzielnego prowadzenia czynności procesowych, takich jak: prowadzenie postępowań dowodowych, wydawanie decyzji administracyjnych, zawieranie porozumień, wydawanie opinii i uzgodnień, sporządzanie umów, realizacja czynności cywilno-prawnych oraz podejmowanie innych czynności.

Efekty udziału w szkoleniu:
– poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów prowadzenia gospodarki leśnej,
– pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego stosowania instrumentów prawnych w analizowanej materii,
– opracowanie wzorów pism ułatwiających procedowanie,
– poszerzenie wiedzy w zakresie udostępniania informacji o środowisku i informacji publicznej.

PROGRAM

Dzień I

 1. Uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:
  • zakres szkolenia w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym,
  • przepisy materialne,
  • przepisy proceduralne,
  • uwarunkowania faktyczne.
 2. Działania ochronne w gospodarce leśnej:
  • zabiegi ochronne,
  • uwarunkowania ochronne w dokumentacji planistyczno-urządzeniowej,
  • gospodarka leśna w rezerwatach przyrody oraz w parkach narodowych,
  • gospodarka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne – tryb działania,
  • uwarunkowania wynikające z przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • lasy ochronne – sposoby postępowania,
  • zakres działań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych,
  • zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w lasach,
  kazusy z zakresu uwarunkowań ochronnych.
 3. Uwarunkowania planistyczne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:
  • wskazania planistyczne przy prowadzeniu gospodarki leśnej, w tym uwarunkowania inwestycyjne,
  • odkodowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście lasów,
  • sporządzanie inwentaryzacji stanu lasu,
  • informowanie właścicieli lasów o sporządzeniu projektu planu,
  • składanie zastrzeżeń i uwag,
  • zatwierdzanie planów,
  • kontrolowanie wykonania zatwierdzonych planów,
  • zmiana uproszczonych planów urządzenia lasów,
  kazusy z zakresu uwarunkowań planistycznych.
 4. Udostępnianie informacji o środowisku oraz informacji publicznej:
  • zakres informacji o środowisku oraz informacji publicznej,
  • prawa i obowiązki organów administracji publicznej przy udostępnianiu informacji,
  • prawa i obowiązki podmiotów przy udostępnianiu informacji,
  • tryb udostępniania informacji i odmowy udostępniania informacji,
  • zaskarżanie działań związanych z informacjami,
  kazusy z zakresu udostępniania informacji.

Dzień II

 1. Aspekty administracyjne w gospodarce leśnej:
  • stosowanie instrumentów nadzorczych,
  • sporządzanie porozumień w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną – omówienie trybu oraz opracowanie wzorcowego porozumienia ze wskazaniem zadań, które mogą zostać powierzone,
  • postępowania wpadkowe – uzgodnienia i opinie,
  • prowadzenie czynności administracyjnych, tryb i forma wezwań,
  • postępowanie dowodowe,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie – omówienie całokształtu procesu na przykładach decyzji ochronnych, nakazowych, z zakresu zmiany lasu na użytek rolny oraz pozyskania drewna w przypadkach losowych,
  • przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej,
  w tym m in. protokołów oględzin i ekspertyz,
  kazusy proceduralne.
 2. Opłata skarbowa w postępowaniach administracyjnych:
  • zakres przedmiotowy opłaty skarbowej,
  • obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej,
  • zapłata i zwrot opłaty skarbowej,
  • kazusy z zakresu opłaty skarbowej.
 3. Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji:
  • procedura i zakres trwałego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej,
  • procedura i zakres okresowego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej,
  • wydawanie decyzji przy wyłączaniu gruntów leśnych z produkcji,
  kazusy z zakresu wyłączania gruntów z produkcji.
 4. Aspekty cywilnoprawne w gospodarce leśnej:
  • sporządzanie umów dotyczących zadań z zakresu gospodarki leśnej,
  • zakres innych umów, w tym zawieranych przez Lasy Państwowe z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, w sprawie przekazania lasów i gruntów, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki,
  • postępowania przy stanie współwłasności w leśnictwie,
  kazusy z zakresu prawa umów.
 5. Problematyka karnoprawna:
  • tryb działania, prawa i obowiązki związane z popełnieniem przestępstw,
  • ścieżka postępowania w przypadku wystąpienia wykroczeń,
  • działania zapobiegawcze,
  kazusy z zakresu prawa karnego.

Panel dyskusyjny

WYKŁADOWCA
Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert w zakresie prawa leśnego, rolnego oraz ochrony środowiska; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej i w sektorze pozarządowym. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej, zwłaszcza w kontekście leśnictwa. Wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych oraz ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, czynnie uczestniczący w pracach dotyczących leśnictwa przy Komisji Europejskiej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zakwaterowanie: 18 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 19 października o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 21 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia2150 zł netto; 2050 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.