PRAWNE ASPEKTY GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE

Kod szkolenia:
G2134

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do wszystkich pracowników administracji publicznej, którzy są zaangażowani w realizację czynności administracyjnych i wykonywanie nadzoru w sferze leśnictwa niepaństwowego (pracownicy starostw powiatowych, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych), do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i prawnych).

Celem szkolenia jest utrwalenie umiejętności samodzielnego prowadzenia czynności procesowych, takich jak: prowadzenie postępowań dowodowych, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzanie, zatwierdzanie i zmiana uproszczonych planów urządzenia lasu, stosowanie środków egzekucyjnych, obowiązków o charakterze niepieniężnym z uwzględnieniem specyfiki aspektów leśnych, realizacja czynności cywilno-prawnych.

Efektem udziału w szkoleniu będzie poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów nadzoru nad gospodarką leśną oraz pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego stosowania instrumentów prawnych w analizowanej z materii.

PROGRAM

 

 1. Uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:
  • przepisy materialne,
  • przepisy proceduralne,
  • uwarunkowania faktyczne,
  • zakres działań wobec przepisów związanych ze stanem epidemii.

 2. Działania ochronne w gospodarce leśnej:
  • wykonywanie zabiegów ochronnych,
  • realizacja obowiązków właścicieli lasów,
  • uwarunkowania ochronne w dokumentacji planistyczno-urządzeniowej,
  • wyłączenia gruntów z produkcji – tryb i uwarunkowania,
  • lasy ochronne – sposoby postępowania,
  • aspekty ochronne w gospodarce leśnej osadzone w przepisach o ochronie przyrody,
  • zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w lasach.

 3. Uwarunkowania planistyczne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:
  • wskazania planistyczne przy prowadzeniu gospodarki leśnej, w tym uwarunkowania inwestycyjne,
  • zmiana ewidencji gruntów,
  • zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • zmiana uproszczonych planów urządzania lasu,
  • sporządzanie inwentaryzacji stanu lasu,
  • informowanie właścicieli lasów o sporządzeniu projektu planu,
  • składanie zastrzeżeń i uwag,
  • zatwierdzanie planów,
  • kontrolowanie wykonania zatwierdzonych planów.

 4. Kwestie nadzorcze w gospodarce leśnej w kontekście prowadzenia postępowań administracyjnych:
  • stosowanie instrumentów nadzorczych,
  • porozumienia i umowy przy wykonywaniu zadań,
  • postępowania wpadkowe – uzgodnienia i opinie,
  • postępowanie dowodowe oraz wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie,
  • przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną, w tym m in. protokołów oględzin i ekspertyz, a także wniosków dotyczących pozyskania drewna oraz zmiany lasu na użytek rolny,
  • korzystanie z tzw. przypadków losowych – okoliczności i możliwości,
  • cechowanie drewna – przypadki powszechne,
  • rodzaje instrumentów prawnych przy realizacji nadzoru.

 5. Panel dyskusyjny

WYKŁADOWCA

Radca prawny, ekspert w zakresie prawa leśnego, rolnego oraz ochrony środowiska; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej i w sektorze pozarządowym. Czynnie wykonuje zawód radcy prawnego w organie administracji rządowej zajmującym się ochroną środowiska. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej, zwłaszcza w kontekście leśnictwa. Wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych oraz ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, czynnie uczestniczący w pracach dotyczących leśnictwa przy Komisji Europejskiej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), Warszawa, al. Jerozolimskie 123a. 
Rejestracja uczestników:  godz. 9:30 – 10:00 (w sali szkoleniowej).
Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:30.

  

Cena szkolenia690 zł netto; 640 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, całodzienną przerwę kawową, lunch.

 

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

 

Uwaga!
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu, poniżej podajemy adresy hoteli zlokalizowanych w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl