Prawo ochrony środowiska: aktualny stan i planowane zmiany przepisów

Kod szkolenia:
P2346

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do osób, których praca związana jest z ochroną środowiska, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organach administracji publicznej. Na szkolenie zapraszamy także pełnomocników ds. jakości, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych.

W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany.

PROGRAM

Gospodarowanie odpadami w świetle aktualnych przepisów

 1. Pojęcie i klasyfikacja odpadów
 2. Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami
 3. Pojęcie produktu ubocznego i procedura uznania pozostałości z procesu produkcyjnego za produkt uboczny
 4. Przesłanki utraty statusu odpadów
 5. Odpowiedzialność posiadacza odpadów za odpady; przejście odpowiedzialności na innego posiadacza odpadów
 6. Przetwarzanie odpadów poza instalacjami
 7. Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami:
  • przesłanki wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
  • przesłanki pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, pojęcie eksploatacji instalacji i odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji oraz odpadów pozainstalacyjnych,
  • stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • właściwość organów,
  • wniosek o wydanie zezwolenia albo pozwolenia, problematyka maksymalnej i największej masy odpadów,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • przesłanki wygaśnięcia i cofnięcia decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • dostosowanie dotychczasowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami do nowych wymagań,
  • utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 8. Zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji
 9. Problematyka przejścia decyzji z zakresu gospodarki odpadami na inne podmioty w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, przekształcenia spółki osobowej w kapitałową, przejęcia lub połączenia spółki
 10. Wymagania dotyczące zbierania odpadów: miejsca magazynowania, znakowanie odpadów i monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów
 11. Prowadzenie ewidencji odpadów
 12. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami, w tym kontrola przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 13. Sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów z zakresu gospodarki odpadami
 14. Konsultacje, dyskusja

Ochrona powietrza; pozwolenia zintegrowane; Konkluzje BAT

 1. Wymagani ogólne dotyczące pozwoleń zintegrowanych
 2. Zasady i normy prawne dotyczące pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza mające zastosowanie w odniesieniu do pozwoleń zintegrowanych
 3. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra klimatu i Środowiska z dnia 24.09.2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
 4. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.09.2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 5. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT:
  • wymagania emisyjne,
  • wymagania pomiarowe,
  • niepewności pomiarowe.
 6. Ocena stabilności poziomów emisji w związku z możliwością ograniczenia częstotliwości pomiarów wielkości emisji wskazanej w Konkluzjach BAT
 7. Zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych w Konkluzjach BAT; poradnik w zakresie odstępstw dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy POŚ:
  • podstawy prawne udzielenia odstępstwa,
  • rodzaje odstępstw,
  • kryteria udzielenia odstępstwa.
 8. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych; zasady i interpretacja wyników:
  • podstawowe niepewności przyjętej metodyki,
  • nieproporcjonalność kosztów dostosowawczych w stosunku do korzyści środowiskowych,
  • co, gdy ocena ilościowa (monetyzacja korzyści środowiskowych) nie jest możliwa.
 9. Zmiana pozwolenia zintegrowanego wynikająca z odstępstwa
 10. Analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem
 11. Nowelizacja dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED)
 12. Omówienie Konkluzji BAT dla wybranych branż:
  • Konkluzje BAT dla przetwórstwa żelaza i stali (FMP),
  • Konkluzje BAT dla wspólnych systemów ograniczania emisji do powietrza w branży chemicznej (WGC).
 13. Konsultacje, dyskusja

Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w kontekście Prawa wodnego

 1. Struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – zadania i kompetencje
 2. Omówienie najnowszych zmian w ustawie Prawo wodne
 3. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego
 4. Aktualizacja Planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy oraz zaktualizowane cele środowiskowe dla jednolitych części wód w ramach IIaPGW – zmiany obowiązujące od 23 marca 2023 r.
 5. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych
 6. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych
 7. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające.
 8. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 9. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
 10. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – wymogi:
  • operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu,
  • streszczenie nietechniczne,
  • załączniki tekstowe i graficzne.
 11. Zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego.
 12. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód:
  • rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
  • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
  • sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
  • organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
 13. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 14. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach
 15. Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne
 16. Ustalanie warunków poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach zintegrowanych w kontekście Prawa wodnego oraz Prawa ochrony środowiska
 17. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami w zarysie; nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne
 18. Analiza przypadku
 19. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCY

1. Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w przepisach z zakresu gospodarki odpadami, trener i legislator z wieloletnim doświadczeniem, współuczestniczył w tworzeniu przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

2. Ekspert w zakresie ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych i Najlepszych Dostępnych Technik BAT. Od wielu lat zajmuje się regulacjami prawnymi dotyczącymi emisji przemysłowych opracowywanych na poziomie krajowym oraz europejskim. Wieloletni pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska jak również Ekspert narodowy w DG ds. środowiska Komisji Europejskiej.

3. Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Doświadczony wykładowca, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 9 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 10 października o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 24 godziny akademickie; zakończenie szkolenia: 13 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (cztery noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.