Prawo ochrony środowiska: najważniejsze zagadnienia

Kod szkolenia:
P2451

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do osób, których praca związana jest z ochroną środowiska, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organach administracji. Na szkolenie zapraszamy także pełnomocników ds. jakości, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych.

W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany.

PROGRAM

Podstawy gospodarki odpadami

 1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami
 2. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy o odpadach
 3. Gospodarka odpadami jako element gospodarki obiegu zamkniętego:
  • hierarchia sposobów postępowania z odpadami,
  • produkty uboczne,
  • warunki utraty statusu odpadów.
 4. Zasady gospodarki odpadami:
  • zasada bliskości,
  • odpowiedzialność posiadacza odpadów za odpady i przejście tej odpowiedzialności,
  • przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach.
 5. Zezwolenia i pozwolenia w gospodarce odpadami:
  • przesłanki wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
  • przesłanki pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, pojęcie eksploatacji instalacji i odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji oraz odpadów pozainstalacyjnych,
  • stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • właściwość organów,
  • wniosek o wydanie zezwolenia albo pozwolenia, problematyka maksymalnej i największej masy odpadów,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • przesłanki wygaśnięcia i cofnięcia decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • dostosowanie dotychczasowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami do nowych wymagań,
  • utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji,
  • problematyka przejścia decyzji z zakresu gospodarki odpadami na inne podmioty.
 6. Transport i magazynowanie odpadów
 7. Prowadzenie ewidencji odpadów
 8. Wytwarzanie opadów komunalnych w przedsiębiorstwie:
  • pojęcie odpadów komunalnych,
  • obowiązki wytwórcy odpadów komunalnych,
  • odbieranie odpadów komunalnych.
 9. Dyrektywa SUP w praktyce przedsiębiorstwa
  • przedsiębiorstwo jako użytkownik końcowy,
  • przedsiębiorstwo jako wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 10. Postępowanie z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi
 11. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych
 12. Konsultacje, dyskusja

Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w kontekście Prawa wodnego

 1. Zadania organów w Polsce w zakresie gospodarki wodnej
 2. Gospodarka wodna w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej
 3. Podział wód oraz obowiązki właścicieli wód
 4. II aktualizacja Planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy – aktualizacja celów środowiskowych dla jednolitych części wód
 5. Rodzaje ścieków (bytowe, komunalne, przemysłowe) oraz zasady ich wprowadzania do środowiska lub kanalizacji innego podmiotu. Oczyszczanie ścieków komunalnych – aglomeracje w rozumieniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
 6. Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych w świetle ustawy Prawo wodne
 7. Budownictwo wodne, utrzymywanie urządzeń wodnych, legalizacja, obowiązki właścicieli urządzeń wodnych
 8. Obowiązki zakładów korzystających z zasobów wodnych
 9. Rodzaje i zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne)
 10. Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające.
 11. Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, urządzeń wodnych i kanalizacji zewnętrznej,
  • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.
 12. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 13. Operat wodnoprawny jako dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
  • rodzaje,
  • wymagania,
  • zasady sporządzania,
  • załączniki.
 14. Strony postępowania wodnoprawnego
 15. Zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych:
  • dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
  • przypadki wniesienia sprzeciwu.
 16. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego. Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych
 17. Warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach zintegrowanych
 18. Mechanizm naliczania opłat za usługi wodne w wymiarze ogólnym (pobór wody, wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych do środowiska)
 19. Konsultacje i analiza przypadku

Ochrona powietrza; pozwolenia zintegrowane; Konkluzje BAT

 1. Wymagani ogólne dotyczące pozwoleń zintegrowanych
 2. Zasady i normy prawne dotyczące pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza mające zastosowanie w odniesieniu do pozwoleń zintegrowanych
 3. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra klimatu i Środowiska z dnia 24.09.2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
 4. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.09.2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 5. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT:
  • wymagania emisyjne,
  • wymagania pomiarowe,
  • niepewności pomiarowe.
 6. Ocena stabilności poziomów emisji w związku z możliwością ograniczenia częstotliwości pomiarów wielkości emisji wskazanej w Konkluzjach BAT
 7. Zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych w Konkluzjach BAT; poradnik w zakresie odstępstw dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy POŚ
  • podstawy prawne udzielenia odstępstwa,
  • rodzaje odstępstw,
  • kryteria udzielenia odstępstwa.
 8. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych; zasady i interpretacja wyników
  • podstawowe niepewności przyjętej metodyki,
  • nieproporcjonalność kosztów dostosowawczych w stosunku do korzyści środowiskowych,
  • co, gdy ocena ilościowa (monetyzacja korzyści środowiskowych) nie jest możliwa.
 9. Zmiana Pozwolenia Zintegrowanego wynikająca z odstępstwa
 10. Analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem
 11. Nowelizacja dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED)
 12. Omówienie Konkluzji BAT dla wybranych branż, w tym opublikowane 18 grudnia 2023 konkluzje BAT dla rzeźni oraz przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
 13. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCY

 1. Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w przepisach z zakresu gospodarki odpadami, trener i legislator z wieloletnim doświadczeniem, współuczestniczył w tworzeniu przepisów z zakresu gospodarki odpadami.
 2. Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Doświadczony wykładowca, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.
 3. Ekspert w zakresie ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych i Najlepszych Dostępnych Technik BAT. Od wielu lat zajmuje się regulacjami prawnymi dotyczącymi emisji przemysłowych opracowywanych na poziomie krajowym oraz europejskim. Wieloletni pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska jak również Ekspert narodowy w DG ds. środowiska Komisji Europejskiej. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 7 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 8 października o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 24 godziny akademickie; zakończenie szkolenia: 11 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
3300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (cztery noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.