Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska: stan aktualny i projektowane zmiany

Kod szkolenia:
P2247

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do osób, których praca związana jest z ochroną środowiska, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organach administracji publicznej. Na szkolenie zapraszamy także pełnomocników ds. jakości, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych.

W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany.

PROGRAM

Ochrona powietrza – najważniejsze zagadnienia

 1. Obowiązki prowadzącego instalację w zakresie ochrony powietrza, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska – wymagane pozwolenia:
  • rodzaje pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza: zgłoszenie, pozwolenie, pozwolenie zintegrowane,
  • sposób i zasady przygotowania poszczególnych wniosków,
  • ogólne zasady obliczania rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na potrzeby wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych,
  • postępowania kompensacyjne przy wydawaniu pozwoleń emisyjnych.
 2. Zasady określania emisji dla różnego rodzaju instalacji:
  • dla których obowiązują standardy emisyjne,
  • dla których nie obowiązują standardy emisyjne.
 3. Standardy emisyjne dla instalacji:
  • wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska,
  • wynikające z konkluzji BAT,
  • warunki dotrzymania standardów emisyjnych.
 4. Obowiązek prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji:
  • kto jest obowiązany do prowadzenia ciągłych lub okresowych pomiarów emisji,
  • metodyki prowadzenia pomiarów,
  • sposób prezentowania wyników,
  • sprawozdawczość oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza.
 5. Instalacje do ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, a w szczególności:
  • lotnych związków organicznych,
  • pyłu,
  • NOx, SO2, HCl, HF,
  • dioksyn i furanów.
 6. Bilans LZO
 7. Konsultacje, dyskusja

Gospodarka odpadami – wytwarzanie, magazynowanie, zbieranie, transport i przetwarzanie. Omówienie podstawowych obowiązków i najnowszych zmian z uwzględnieniem orzecznictwa sądów

 1. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania ustawy o odpadach
 2. Zasady klasyfikacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych
 3. Klasyfikacja odpadów jako odpadów komunalnych i konsekwencje z tego wynikające
 4. Produkt uboczny – procedura wystąpienia o stwierdzenie uznania za produkt uboczny pozostałości z procesu produkcyjnego,  przykłady pozostałości uznanych za produkty uboczne
 5. Utrata statusu odpadów – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem. Określenie w zezwoleniu na przetwarzanie utraty statusu odpadów
 6. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami
 7. Zasady ogólne gospodarki odpadami – hierarchia sposobów postępowania z odpadami
 8. Zbieranie odpadów oraz ich segregowanie – obowiązki w tym zakresie
 9. Zasady magazynowania odpadów:
  • wizyjny system monitoringu odpadów,
  • organizacja magazynów odpadów, w tym znakowanie odpadów i miejsc magazynowania – rozporządzenie Ministra Klimatu z 2020 r. określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów,
  • magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  •czas magazynowania odpadów.
 10. Zasady transportu odpadów
 11. Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 12. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
  • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
  • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,
  • umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.
 13. Usuwanie odpadów z miejsc na to nieprzeznaczonych
 14. Podstawowe wymagania w zakresie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz zasad ich wydawania, w tym:
  • dostosowanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymagań; okresy przejściowe,
  • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
  • organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
  • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
  • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  •możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
  • cofnięcie i ograniczenia decyzji,
  • uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • zabezpieczenie finansowe.
 15. Rejestracja w BDO w zakresie wytwarzania, przetwarzania, zbierania i transportu odpadów
 16. Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej
 17. Konsekwencje za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów – administracyjne kary pieniężne, wykroczenia oraz przestępstwa w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami
 18. Konsultacje, dyskusja

Gospodarowanie wodami w świetle ustawy Prawo wodne

 1. Organy zarządzające gospodarką wodną oraz ich zadania
 2. Ramowa Dyrektywa Wodna a zasady gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce
 3. Podział wód oraz obowiązki właścicieli wód
 4. Zasady korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne oraz usługi wodne
 5. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy jako najważniejsze dokumenty
  w gospodarowaniu wodą
 6. Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; rodzaje zgód wodnoprawnych
 7. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 8. Operat wodnoprawny jako załącznik o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – wymagania oraz zasady sporządzania
 9. Źródła pozyskiwania danych do operatów wodnoprawnych
 10. Wydawanie, zmiana, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
 11. Wyznaczanie stron i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 12. Proces inwestycyjny w kontekście gospodarki wodno-ściekowej
 13. Zasady wprowadzania ścieków do środowiska; rodzaje ścieków: bytowe, komunalne, przemysłowe
 14. Nowe podejście do zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na przyjęcie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 15. Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych
 16. Budownictwo wodne, utrzymywanie urządzeń wodnych oraz ich legalizacja
 17. Obowiązki właścicieli urządzeń wodnych
 18. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód – rodzaje działań podlegających zgłoszeniu
 19. Gospodarka wodna w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych
 20. Opłaty za usługi wodne, za pobór wody i wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych
 21. Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich
 22. Analiza przypadku
 23. Konsultacje, dyskusja

 WYKŁADOWCY

1. Współwłaściciel i Prezes Zarządu EMIPRO Sp. z o.o. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem praktycznym dotyczącym projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Współautor wielu patentów z zakresu katalitycznych metod oczyszczania powietrza oraz zestalania żużli i popiołów. Doświadczony wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen oddziaływania na środowisko w procesach inwestycyjnych.

2. Radca prawny, pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Trener z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami, współautor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

3. Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Doświadczony wykładowca, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 3 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 4 października o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 24 godziny akademickie; zakończenie szkolenia: 7 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia2350 zł netto; 2250 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 360 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.