Remediacja środowiska gruntowo-wodnego i powierzchni ziemi: zagadnienia praktyczne, technologie oczyszczania

Kod szkolenia:
MC2422W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Celem szkolenia jest m.in. zapoznanie uczestników ze sposobami i metodami przeprowadzania remediacji oraz technologiami oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego.

PROGRAM

 1. Przepisy prawne regulujące zagadnienia zanieczyszczenia i remediacji gleby i ziemi: ustawa – Prawo ochrony środowiska, Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, akty wykonawcze do ww. ustaw
 2. Substancje powodujące ryzyko zanieczyszczeń środowiska
 3. Podział gruntów w oparciu o sposób ich użytkowania
 4. Charakterystyka terenu zanieczyszczonego w kontekście remediacji:
  • rodzaje działalności mogące powodować zanieczyszczenia,
  • użytkowanie terenu,
  • budowa geologiczna; warunki hydrogeologiczne,
  • ocena występowania zagrożenia dla ludzi i stanu środowiska,
  • rodzaj, zasięg i ładunek substancji występujących w środowisku,
  • strategia poboru próbek gruntów i wód podziemnych,
  • pobór próbek gruntów i wód w przestrzeni regulowanej,
  • zakres badań laboratoryjnych konieczny dla oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego,
  • ocena stwierdzonych zanieczyszczeń w gruncie,
  • identyfikacja potencjalnych dróg migracji i potencjalnych receptorów zanieczyszczeń.
 5. Metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego:
  • w terenie:
     – In situ,
     – Ex situ,
  • poza terenem (Off site).
 6. Technologie oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego:
  • metody fizykochemiczne,
  • metody biologiczne,
  • stabilizacja (unieruchamianie) zanieczyszczeń,
  • bariery fizyczne i hydrauliczne,
  • przepuszczalne bariery aktywne,
  • termiczne oczyszczanie gruntu,
  • fitoremediacja,
  • naturalna regeneracja i wspomagana naturalna regeneracja.
 7. Monitoring i ocena efektów remediacji
 8. Raport końcowy z przeprowadzenia prac remediacyjnych
 9. Studium przypadku
 10. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Specjalista w zakresie badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie występowania zanieczyszczeń w środowisku. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów, dokumentacji, projektów rekultywacji, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz prac badawczych dotyczących stanu jakości gruntów i wód podziemnych. Doktor nauk o ziemi w zakresie geochemii. Doświadczony wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.