Sporządzanie operatów wodnoprawnych – warsztaty

Kod szkolenia:
C2324

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE!
Ze względu na ograniczoną pulę dostępnych pokoi hotelowych w sezonie letnim nad Bałtykiem, prosimy wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w szkoleniach zaplanowanych w Jastrzębiej Górze o wcześniejsze zgłaszanie się na wybrane szkolenie.

Szkolenie jest skierowane do:
• pracowników firm lub biur projektowych zamierzających wykonywać operaty wodnoprawne będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
• pracowników działów ochrony środowiska,
• przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
• konsultantów oraz ekspertów do spraw ochrony środowiska,
• pracowników organów administracji wydających pozwolenia wodnoprawne.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:
• nabędą umiejętność wykonywania operatów wodnoprawnych, dzięki czemu będą mogli samodzielnie opracować niezbędną dokumentację,
• zdobędą wiedzę w zakresie określenia praw i obowiązków użytkownika wody i urządzenia wodnego wynikających z ustawy Prawo wodne, co umożliwi im rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

PROGRAM

Dzień I

 1. Struktura i zadania organów zarządzających gospodarką wodną w Polsce
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw -omówienie najnowszych zmian w Prawie wodnym
 3. Zasady gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej
 4. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy; cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów
 5. Podział wód oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście Prawa wodnego
 6. Rodzaje i zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne)
 7. Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód (pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne, decyzje zwalniające)
 8. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej; pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód; rodzaje pozwoleń:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód oraz urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.
 9. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 10. Nowe podejście do zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na przyjęcie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 11. Zasady wprowadzania ścieków do środowiska; rodzaje ścieków (bytowe, komunalne, przemysłowe)
 12. Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych w świetle ustawy Prawo wodne
 13. Operat wodnoprawny jako dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (rodzaje, wymagania, zasady sporządzania oraz załączniki)
 14. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
 15. Wyznaczanie stron oraz zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 16. Budownictwo wodne, utrzymywanie urządzeń wodnych oraz ich legalizacja
 17. Obowiązki właścicieli urządzeń wodnych
 18. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód (rodzaje działań podlegających zgłoszeniu, dokumenty, sprzeciw organu)
 19. Warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych
 20. Analiza przypadku

Dzień II

 1. Źródła pozyskiwania danych potrzebnych do wykonania operatów wodnoprawnych
 2. Przykładowy operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
 3. Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych – wykonywanie operatów w zakresie:
  • wskazywania celu i zakresu planowanego korzystania z wód,
  • ustalania kręgu stron postępowania wodnoprawnego,
  • ustalania warunków dla ścieków zrzucanych do środowiska i zewnętrznych systemów kanalizacyjnych,
  • obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych,
  • określania zasięgu oddziaływania planowanego korzystania z wód,
  • obliczania równoważnej liczby mieszkańców oraz minimalnego procenta redukcji,
  • analizy planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
  • określania stanu prawnego nieruchomości w zasięgu oddziaływania planowanego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  • sporządzania opisu nietechnicznego
 4. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu operatów wodnoprawnych
 5. Analiza przypadku i konsultacje związane z warsztatami

WYKŁADOWCA

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Doświadczony wykładowca, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 26 czerwca od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 27 czerwca o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 29 czerwca o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2650 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.