Stacje bazowe telefonii komórkowej jako źródła pól elektromagnetycznych w środowisku. Kwalifikacja inwestycji zgodnie z OOŚ

Kod szkolenia:
W2258W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organów ochrony środowiska uczestniczących w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej.

Udział w szkoleniu pozwoli ugruntować znajomość aktów prawnych a także zapoznać się z zagadnieniami technicznymi istotnymi w procesie kwalifikowania stacji bazowych do grup przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W trakcie szkolenia omówiona zostanie również metodyka wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku, wymagania dotyczące sprawozdania z pomiarów oraz aspekty dotyczące interpretacji wyników pomiarów.

PROGRAM

 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029) w części dotyczącej tematu szkolenia 
 2. Kwalifikowanie inwestycji do grup przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.) w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej
 3. Podstawowe informacje o polach elektromagnetycznych i ich źródłach
 4. Sieci telefonii komórkowej:
  • budowa,
  • standardy (generacje) sieci komórkowej,
  • charakterystyka promieniowania anten stacji bazowej telefonii komórkowej,
  • EIRP – równoważna moc promieniowana izotropowo.
 5. Metodyka wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2022 Poz. 1121)
 6. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentu PCA DAB-18 dla laboratoriów akredytowanych:
  • kluczowe elementy sprawozdania z pomiarów,
  • najczęściej występujące błędy,
  • interpretacja wyników.
 7. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Specjalista w GIOŚ CLB wykonujący pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku w ramach akredytowanego laboratorium. Wcześniej długoletni pracownik pionu higieny radiacyjnej WSSE wykonujący pomiary, biorący udział w opiniowaniu ocen oddziaływania na środowisko oraz w zadaniach z zakresu sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego, powoływany przez GIS do komisji egzaminacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów PEM oraz w prowadzeniu szkoleń dotyczących aspektów technicznych i formalnych związanych z polami elektromagnetycznymi oraz promieniowaniem jonizującym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.