Stacje bazowe telefonii komórkowej jako źródła pól elektromagnetycznych w środowisku; system informacyjny SI2OEM; telefonia piątej generacji 5G

Kod szkolenia:
P2473W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organów ochrony środowiska uczestniczących w postępowaniach związanych z funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej.

Udział w szkoleniu pozwoli ugruntować znajomość aktów prawnych a także zapoznać się z zagadnieniami technicznymi dotyczącymi stacji bazowych telefonii komórkowej, w szczególności z telefonią piątej generacji 5G oraz oddziaływaniem biologicznym pól elektromagnetycznych. W trakcie szkolenia omówiona zostanie metodyka wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku, wymagania dotyczące sprawozdania z pomiarów oraz aspekty dotyczące interpretacji wyników pomiarów, a także publiczna baza danych zawierająca informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku SI2PEM.

PROGRAM

 1. Podstawowe informacje o polach elektromagnetycznych i ich źródłach:
  • pole elektryczne, pole magnetyczne,
  • naturalne i sztuczne źródła pól elektromagnetycznych.
 2. Oddziaływanie biologiczne pól elektromagnetycznych:
  • efekty termiczne,
  • efekty nietermiczne.
 3. Sieci telefonii komórkowej:
  • budowa,
  • standardy (generacje) sieci komórkowej,
  • charakterystyka promieniowania anten stacji bazowej telefonii komórkowej,
  • EIRP – równoważna moc promieniowana izotropowo,
  telefonia piątej generacji 5G.
 4. Metodyka wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2630) – zmiany w metodyce wprowadzone rozporządzeniem z dnia 6 maja 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1121).
 5. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentu PCA DAB-18 dla laboratoriów akredytowanych:
  • kluczowe elementy sprawozdania z pomiarów,
  • najczęściej występujące błędy,
  • interpretacja wyników.
 6. SI2PEM – system informacyjny o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne
 7. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Specjalista w GIOŚ CLB wykonujący pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku w ramach akredytowanego laboratorium. Wcześniej długoletni pracownik pionu higieny radiacyjnej WSSE wykonujący pomiary, biorący udział w opiniowaniu ocen oddziaływania na środowisko oraz w zadaniach z zakresu sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego, powoływany przez GIS do komisji egzaminacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów PEM oraz w prowadzeniu szkoleń dotyczących aspektów technicznych i formalnych związanych z polami elektromagnetycznymi oraz promieniowaniem jonizującym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.