Stosowanie przepisów dotyczących zwierząt w praktyce administracji publicznej; zwalczanie ASF. Edycja rozszerzona

Kod szkolenia:
P2249

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie w sposób kompleksowy omawia problemy związane ze stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt z jakimi borykają się gminy, Inspekcja Weterynaryjna i inne organy administracji publicznej, począwszy od kwestii związanych z postępowaniem w przypadku migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe, a skończywszy na kwestiach proceduralnych, takich jak kontrola i egzekucja przestrzegania przepisów, czy udzielanie informacji publicznej o podjętych działaniach. Podczas szkolenia omówiona zostanie kwestia zwalczania ASF u dzików w ramach gospodarki łowieckiej. Prawidłowe wykonywanie zadań przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w tym zakresie oraz współpraca pomiędzy myśliwymi a Inspekcją Weterynaryjną i Lasami Państwowymi mają istotne znaczenie w walce z ASF. Podczas szkolenia omówiona zastanie także ustawa o gatunkach obcych, która określa m.in. zasady zwalczania zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych.

Kto ma zareagować, gdy duże zwierzę znajdzie się w ruchliwym centrum miejscowości?
Jak zmniejszyć populację np. dzików na terenie miasta?
Kiedy można uśmiercić zwierzę chore albo agresywne? Kto ma za to zapłacić?
Kto ma zapłacić za leczenie rannego, dzikiego zwierzęcia? Kiedy można uśmiercić dzikie zwierzę?
Czy policjant może odmówić uśmiercenia rannego zwierzęcia ze względów humanitarnych?
Kto ma usunąć zwłoki padłego zwierzęcia?
Jakie zadania ciążą na myśliwych w ramach zwalczania ASF? Jaką rolę pełni planowanie gospodarki łowieckiej w walce z tą chorobą? Co zrobić, kiedy myśliwi nie wykonują swoich zadań?
Kto odpowiada za szkody powstałe w wyniku zderzenia z dzikim zwierzęciem albo w wyniku poturbowania przez dzikie zwierzę?
Jak odebrać zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun? Co zrobić w przypadku braku schroniska? Czy odebrane zwierzę można przekazać do hotelu dla zwierząt?
Jak postępować, w przypadku gdy organy ścigania odmawiają wszczęcia dochodzenia?
Jakie są uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej w postępowaniu karnym?
Jak skutecznie kontrolować i egzekwować obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt? 
Czy zwierzęta wolną żyjące mogą być uznane za bezdomne?
Jaki jest charakter prawny programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt? Jak prawidłowo stworzyć taki program?
Jakie dokumenty potwierdzają legalne pochodzenie zwierząt objętych Konwencją CITES? Kiedy można odmówić ich rejestracji?

Co zrobić, gdy kontrolowany nie chce wpuścić kontrolujących na teren nieruchomości? Jak wyegzekwować obowiązki wynikające z przepisów lub decyzji w zakresie dobrostanu zwierząt? Jaki środek egzekucyjny zastosować?
Co jest informacją publiczną? Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej? Czy można uzależnić udzielenie informacji publicznej od uiszczenia opłaty?

Rozwiązywaniu tych problemów nie sprzyja rozproszenie przepisów w kilku aktach prawnych, ich nieprecyzyjność, a także brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze oraz nieliczne orzecznictwo. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący  obowiązującego stanu prawnego z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, a także omówienie aktualnego orzecznictwa, w celu dostarczenia uczestnikom szkolenia unikatowej wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania.

PROGRAM

I. Wprowadzenie

 1. Przepisy regulujące sytuację zwierząt w prawie polskim
 2. Organy i ich zadania

II. Zwalczanie ASF a gospodarka łowiecka

 1. Gospodarowanie populacją dzika w oparciu o plany łowieckie
 2. Zadania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie zwalczania ASF:
  • prowadzenie odstrzałów sanitarnych,
  • pomoc służb, w szczególności Policji i Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu odstrzałów sanitarnych,
  • przestrzeganie zasad bioasekuracji przy wykonywaniu polowania i odstrzałów sanitarnych,
  • poszukiwanie padłych dzików.
 3. Postępowanie z padłymi dzikami
 4. Problematyka ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików
 5. Postępowanie w przypadku niewykonywania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich zadań w zakresie zwalczania ASF
 6. Celowe utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania polowania jako wykroczenie
 7. Stosowanie rozporządzenia 2021/605 do dzików
 8. Współpraca Inspekcji Weterynaryjnej, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie zwalczania ASF – dobre praktyki

III. Postępowanie z dzikimi zwierzętami przebywającymi na terenach zamieszkałych przez ludzi

 1. Wyłapywanie i uśmiercanie dzikich oraz zdziczałych zwierząt:
  • postępowanie w przypadkach incydentalnego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
  – gmina jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na jej terenie,
  – wyłapywanie i przemieszczanie zwierząt,
  – uśmiercanie zwierząt stwarzających zagrożenie,
  • postępowanie w przypadkach stałego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
  – odstrzały lub odłowy redukcyjne zwierząt łownych,
  – ograniczanie populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową,
  – działania na podstawie art. 33a ustawy o ochronie zwierząt,
  – problematyka bezdomnych psów i kotów.
 2. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom:
  • udzielanie pomocy rannym zwierzętom jako działanie na rzecz ochrony przyrody,
  • zgoda starosty na przetrzymywanie rannych zwierząt łownych,
  • postępowanie ze zwierzętami objętymi ochroną gatunkową,
  • uśmiercenie zwierzęcia ze względów humanitarnych,
  • finansowanie pomocy; problematyka udzielania pomocy dzikim zwierzętom na podstawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt:
  • zwłoki zwierząt jako odpady,
  • podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z dróg publicznych,
  • podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z nieruchomości innych niż drogi publiczne,
  • problematyka zagospodarowania tusz zwierzyny uśmierconej ze względów humanitarnych.

IV. Ustawa o gatunkach obcych

 1. Pojęcie inwazyjnego gatunku obcego
 2. Identyfikacja i lokalizacja inwazyjnego gatunku obcego
 3. Środki podejmowane w celu zwalczania inwazyjnych gatunków zwierząt

V. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

 1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne:
  • pojęcie szkody łowieckiej,
  • zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa,
  • szacowanie szkód i wypłacanie odszkodowań.
 2. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody:
  • szkody objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą, pojęcie utraconych korzyści,
  • wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, pojęcie mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
  • szacowanie szkód.
 3. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego:
  • zasady odpowiedzialności w Kodeksie cywilnym,
  • odpowiedzialność za szkody komunikacyjne spowodowane kolizjami z dzikimi zwierzętami,
  • odpowiedzialność za szkody na osobie wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

VI. Realizacja zadań z zakresu zwierząt przed znęcaniem się nad nimi

 1. Pojęcie znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy o ochronie zwierząt
 2. Znęcanie się nad zwierzętami jako przestępstwo
 3. Wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia, najczęściej popełniane błędy przy odbieraniu zwierząt
 4. Rozwiązywanie problemów w przypadkach szczególnych – np. śmierci właściciela zwierzęcia lub braku schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, któremu zwierzę może być tymczasowo przekazane
 5. Odpowiedzialność za szkody spowodowane odebraniem zwierzęcia

Ćwiczenie: jak napisać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania.

VII. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
  • elementy składowe programu,
  • procedura uchwalenia programu,
  • problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego,
  • udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu.
 2.  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
  • zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
  • transport wyłapanych zwierząt.

Ćwiczenie: jak prawidłowo napisać i zaopiniować program.

VIII. Prowadzenie rejestru zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES)

 1. Rejestr zwierząt CITES:
  • obowiązki posiadacza zwierzęcia CITES,
  • rejestr zwierząt CITES,
  • prowadzenie rejestru:
  – problematyka dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia,
  – wydawanie zaświadczeń.
 2. Posiadanie zwierząt CITES należących do gatunków uznanych za niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi

IX. Zagadnienia proceduralne

 1. Kontrola przestrzegania przepisów: podstawy prawne kontroli, zasady przeprowadzenia kontroli, postępowanie w przypadku uniemożliwiania lub utrudniania kontroli
 2. Udzielania informacji publicznej o prowadzonych działaniach: pojęcie informacji publicznej, informacja publiczna o informacja o środowisku i jego ochronie, tryb udzielania informacji i odmowa jej udzielenia
 3. Egzekucja obowiązków wynikających wprost z przepisów lub z decyzji administracyjnych

X. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA
Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w Prawie łowieckim; pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doświadczony trener i wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zakwaterowanie: 18 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 19 października o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 21 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia2150 zł netto; 2050 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.