Stosowanie przepisów dotyczących zwierząt w praktyce Inspekcji Weterynaryjnej, Lasów Państwowych oraz innych organów; ochrona zwierząt i zwalczanie ASF

Kod szkolenia:
P2355

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie w sposób kompleksowy omawia problemy związane ze stosowaniem przepisów dotyczących zwierząt i ich ochrony, z jakimi borykają się Inspekcja Weterynaryjna, Lasy Państwowe, gminy i inne organy administracji publicznej, począwszy od kwestii związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami, problematyką zapobiegania bezdomności zwierząt, postępowaniem w przypadku migracji dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe, a skończywszy na kwestiach odszkodowawczych oraz proceduralnych, takich jak kontrola i egzekucja przestrzegania przepisów, czy udzielanie informacji publicznej o podjętych działaniach. Podczas szkolenia omówiona zostanie kwestia zwalczania ASF u dzików w ramach gospodarki łowieckiej. Prawidłowe wykonywanie zadań przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w tym zakresie oraz współpraca pomiędzy myśliwymi a Inspekcją Weterynaryjną i Lasami Państwowymi mają istotne znaczenie w walce z ASF. Podczas szkolenia omówione zastaną także ustawa o gatunkach obcych, która określa m.in. zasady zwalczania zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych, oraz zasady prowadzenie rejestru zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES).

Jak odebrać zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun?
Jak postępować w przypadku, gdy organy ścigania odmawiają wszczęcia postępowania karnego w sprawie
znęcania się nad zwierzętami?
Jakie są uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej i innych organów w postępowaniu karnym?
Co zrobić w przypadku braku schroniska? Czy odebrane zwierzę można przekazać do hotelu dla zwierząt?
Kto ma zareagować, gdy duże zwierzę znajdzie się w ruchliwym centrum miejscowości?
Jak zmniejszyć populację np. dzików na terenie miasta?
Kiedy można uśmiercić zwierzę chore albo agresywne? Kto ma za to zapłacić?
Kto ma zapłacić za leczenie rannego, dzikiego zwierzęcia? Kiedy można uśmiercić dzikie zwierzę?
Czy policjant może odmówić uśmiercenia rannego zwierzęcia ze względów humanitarnych?
Kto ma usunąć zwłoki padłego zwierzęcia?
Jakie zadania ciążą na myśliwych w ramach zwalczania ASF? Jaką rolę pełni planowanie gospodarki
łowieckiej w walce z tą chorobą? Co zrobić, kiedy myśliwi nie wykonują swoich zadań?
Kto odpowiada za szkody powstałe w wyniku zderzenia z dzikim zwierzęciem albo w wyniku poturbowania
przez dzikie zwierzę?
Jakie dokumenty potwierdzają legalne pochodzenie zwierząt objętych Konwencją CITES?
Kiedy można odmówić ich rejestracji? Kiedy można uznać, że zwierzę CITES zostało urodzone w niewoli?
Co zrobić, gdy kontrolowany nie chce wpuścić kontrolujących na teren nieruchomości?
Jak prawidłowo prowadzić postępowanie mandatowe i nałożyć mandat karny?
Kiedy nie należy nakładać mandatu?
Co zrobić w przypadku ujawnienia transakcji typu ”Smycz 1000 zł, pies gratis”?
Jak skutecznie kontrolować i egzekwować obowiązki wynikające z przepisów i decyzji administracyjnych?
Co jest informacją publiczną? Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej?
Czy można uzależnić udzielenie informacji publicznej od uiszczenia opłaty?

Rozwiązywaniu tych problemów nie sprzyja rozproszenie przepisów w kilku aktach prawnych, ich nieprecyzyjność, a także brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze oraz nieliczne orzecznictwo. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób  wyczerpujący obowiązującego stanu prawnego z uwzględnieniem najnowszych zmian, omówienie aktualnego orzecznictwa i dostarczenie uczestnikom szkolenia unikatowej wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania.

PROGRAM

I. Wprowadzenie – przepisy regulujące sytuację zwierząt w prawie polskim

II. Postępowanie w przypadku znęcania się nad zwierzętami

 1. Pojęcie znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy o ochronie zwierząt
 2. Znęcanie się nad zwierzętami jako przestępstwo, postępowanie w przypadku odmowy wszczęcia/umorzenia postępowania przez organy ścigania
 3. Problematyka wejścia na nieruchomość w celu odebrania zwierzęcia
 4. Wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia, najczęściej popełniane błędy przy odbieraniu zwierząt
 5. Przepadek zwierzęcia
 6. Postępowanie w przypadku orzeczenia zakazu posiadania zwierząt oraz zadania gminy w tym zakresie
 7. Rozwiązywanie problemów w przypadkach szczególnych – np. śmierci właściciela zwierzęcia lub braku schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, któremu zwierzę może być tymczasowo przekazane
 8. Odpowiedzialność za szkody spowodowane odebraniem zwierzęcia
 9. Przykładowe pisma procesowe – np. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa czy zażalenie na umorzenie postępowania

III. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
  • elementy składowe programu,
  • procedura uchwalenia programu,
  • problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego,
  • udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu.
 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
  • zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
  • transport wyłapanych zwierząt.
 3. Obowiązki osób, które znalazły bezdomne zwierzę

Warsztaty – jak prawidłowo napisać i zaopiniować program

IV. Postępowanie z dzikimi zwierzętami przebywającymi na terenach zamieszkałych przez ludzi

 1. Wyłapywanie i uśmiercanie dzikich oraz zdziczałych zwierząt:
  • postępowanie w przypadkach incydentalnego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
  -gmina jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na jej terenie,
  – wyłapywanie i przemieszczanie zwierząt,
  – uśmiercanie zwierząt stwarzających zagrożenie,
  • postępowanie w przypadkach stałego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
  – odstrzały lub odłowy redukcyjne zwierząt łownych,
  – ograniczanie populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową,
  – działania na podstawie art. 33a ustawy o ochronie zwierząt,
  – problematyka bezdomnych psów i kotów.
 2. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom:
  • udzielanie pomocy rannym zwierzętom jako działanie na rzecz ochrony przyrody,
  • zgoda starosty na przetrzymywanie rannych zwierząt łownych,
  • postępowanie ze zwierzętami objętymi ochroną gatunkową,
  • uśmiercenie zwierzęcia ze względów humanitarnych,
  • finansowanie pomocy; problematyka udzielania pomocy dzikim zwierzętom na podstawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt:
  • podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z dróg publicznych,
  • podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z nieruchomości innych niż drogi publiczne,
  • problematyka zagospodarowania tusz zwierzyny uśmierconej ze względów humanitarnych.

V. Zwalczanie ASF a gospodarka łowiecka

 1. Gospodarowanie populacją dzika w oparciu o plany łowieckie
 2. Zadania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie zwalczania ASF:
  • prowadzenie odstrzałów sanitarnych,
  • pomoc służb, w szczególności Policji i Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu odstrzałów sanitarnych,
  • przestrzeganie zasad bioasekuracji przy wykonywaniu polowania i odstrzałów sanitarnych,
  • poszukiwanie padłych dzików.
 3. Postępowanie z padłymi dzikami
 4. Problematyka ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików
 5. Postępowanie w przypadku niewykonywania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich zadań w zakresie zwalczania ASF
 6. Celowe utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania polowania jako wykroczenie
 7. Stosowanie rozporządzenia 2021/605 do dzików
 8. Współpraca Inspekcji Weterynaryjnej, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie zwalczania ASF – dobre praktyki

VI. Ustawa o gatunkach obcych

 1. Pojęcie inwazyjnego gatunku obcego
 2. Identyfikacja i lokalizacja inwazyjnego gatunku obcego
 3. Środki podejmowane w celu zwalczania inwazyjnych gatunków zwierząt

VII. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

 1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne:
  • pojęcie szkody łowieckiej,
  • zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa,
  • szacowanie szkód i wypłacanie odszkodowań.
 2. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody:
  • szkody objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą, pojęcie utraconych korzyści,
  • wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, pojęcie mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
  • szacowanie szkód.
 3. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego:
  • zasady odpowiedzialności w Kodeksie cywilnym,
  • odpowiedzialność za szkody komunikacyjne spowodowane kolizjami z dzikimi zwierzętami,
  • odpowiedzialność za szkody na osobie wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

VIII. Rejestr CITES

 1. Zasady obrotu zwierzętami CITES w prawie unijnym:
  • pojęcie okazu,
  • zasady wydawania zezwoleń na obrót zwierzętami CITES lub ich okazami.
 2. Rejestr zwierząt CITES:
  • obowiązki posiadacza zwierzęcia CITES,
  • rejestr zwierząt CITES,
  • prowadzenie rejestru,
  • problematyka dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia,
  • wydawanie zaświadczeń.
 3. Posiadanie zwierząt CITES należących do gatunków uznanych za niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi

IX. Przeprowadzanie kontroli

 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i podjęcie czynności kontrolnych
 2. Zakres uprawnień kontrolnych
 3. Przebieg i dokumentowanie kontroli
 4. Obowiązki kontrolowanego
 5. Ochrona prawna kontrolujących
 6. Utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli, w tym uniemożliwienie wejście na nieruchomość
 7. Asysta Policji przy kontroli
 8. Kontrola działalności gospodarczej

X. Postępowanie mandatowe

 1. Pojęcie wykroczenia
 2. Zakres uprawnień mandatowych Inspekcji Weterynaryjnej i Lasów Państwowych
 3. Postępowanie mandatowe:
  • postępowanie mandatowe a postępowanie zwyczajne,
  • rodzaje mandatów karnych,
  • ustalenie sprawcy wykroczenia, posiadacz a właściciel zwierzęcia,
  • przesłanki nakładania mandatów karnych,
  • dylemat: mandat czy pouczenie,
  • postępowanie w przypadku odmowy przyjęcia mandatu.
  • uchylenie mandatu,
  • problemy przy karaniu mandatem za najczęściej popełniane wykroczenia.
 4. Zbieg wykroczeń i przestępstw

Warsztaty – jak napisać wniosek o ukaranie

XI. Podstawy postępowania egzekucyjnego

XII. Udzielania informacji publicznej o prowadzonych działaniach

 1. Pojęcie informacji publicznej
 2.  Informacja publiczna o informacja o środowisku i jego ochronie
 3. Tryb udzielania informacji i odmowa jej udzielenia

XIII. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie Prawa łowieckiego. W pracy zawodowej zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną zwierząt i migracją zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi. Autor wielu opinii z tego zakresu. Pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska,  absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, doświadczony trener i wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 17 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 18 października o godz. 8:30;
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 20 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2650 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.