SZWO i F-gazy: najważniejsze obowiązki dotyczące urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

Kod szkolenia:
LT2407W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dotyczy przedsiębiorców, którzy mają do czynienia z czynnikami chłodniczymi będącymi substancjami kontrolowanymi lub f-gazami. Czynniki takie występują w instalacjach wielkich chłodni magazynowych, ale także w mniejszych urządzeniach jakimi są klimatyzatory czy lodówki. Duża część z tych urządzeń musi posiadać prawidłowo założoną w Centralnym Rejestrze Operatorów (tzw. rejestr CRO) Kartę Urządzenia. Każde urządzenie zarejestrowane w CRO podlega obowiązkowym kontrolom szczelności wykonywanym przez uprawnionych serwisantów. Od 2020 r. wszedł w życie tzw. „zakaz serwisowy” tj. zakaz stosowania niektórych f-gazów do serwisowania i konserwowania, od 1 stycznia 2022 r. obowiązują także nowe zakazy dotyczące wprowadzania do obrotu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Od 1 stycznia 2023 r. weszły zakazy dotyczące wprowadzania do obrotu pianek zawierających HFC. Każdy, kto sprowadza czynniki chłodnicze podlega obowiązkowym rygorom związanym z ilością wprowadzanych gazów tzw. kontyngentom. Podmioty stosujące i wprowadzające do obrotu czynniki chłodnicze zobowiązane są do złożenie rocznego sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań (baza BDS). Skutkiem nieprzestrzegania przepisów ustawy są administracyjne kary pieniężne.

PROGRAM

 1. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. 
 2. Rozporządzenie 842/2006 + Rozporządzenia Komisji, Rozporządzenie 517/2014 + Rozporządzenia Komisji – co obowiązuje, a co zostało uchylone
 3. Substancja kontrolowana czy fluorowany gaz cieplarniany:
  • jakie substancje to SZWO, a jakie to f-gazy,
  • czy wszystkie urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne zawierają SZWO lub F-gazy,
  • czynniki chłodnicze, których nie dotyczą powyższe przepisy.
 4. Operator urządzeń – kim jest i jakie obowiązki na nim spoczywają
 5. Tony ekwiwalentu CO2 – co oznaczają i jak poprawnie dokonywać ich przeliczenia
 6. Obowiązki związane z oznakowaniem tj. etykietowaniem urządzeń, pojemników
 7. Serwisanci:
  • kto może wykonywać serwis i przeglądy urządzeń, w tym w samochodzie ciężarowym chłodni i przyczepie chłodni,
  • zakaz serwisowy od 2020 r. – zabronione jest stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku GWP równym 2500,
  • wyposażenie techniczne podmiotów dokonujących kontroli szczelności,
  • jak sprawdzić serwisanta czy firmę serwisową.
 8. Certyfikaty dla personelu, certyfikaty dla przedsiębiorcy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu – kogo dotyczą
 9. Nowe zakazy obowiązujące od 2022 r. dotyczące wprowadzania do obrotu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, a od 2023 r. dotyczące pianek zawierających HFC o GWP powyżej 150
 10. Dokumentacja prowadzona przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej:
  • Karty Urządzenia, Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – obowiązkowe dokumenty,
  • urządzenia podlegające obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • CRO – elektroniczna ewidencja przeglądów szczelności i pozostałych czynności wykonywanych w trakcie serwisu urządzeń.
 11. Obowiązkowa kontrola szczelności – kogo dotyczy, częstotliwość kontroli
 12. UDT jako jednostka certyfikująca personel i przedsiębiorców
 13. Jednostki wydające zaświadczenia o odbytym szkoleniu
 14. Sieć Badawcza Łukasiewicza – wyspecjalizowana jednostka: jej prawa i obowiązki
 15. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych; jakich pojazdów dotyczą te obowiązki
 16. Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających nowe substancje oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych
 17. Sprawozdawczość:
  • baza BDS – kto powinien się zarejestrować, jak dokonać rejestracji i jak złożyć sprawozdanie w tej bazie,
  • opłaty za emisję F-gazów lub SZWO: prawidłowy sposób obliczania, w którym sprawozdaniu należy je wykazywać, kto jest odpowiedzialny do ponoszenia tych opłat
 18. Informacje dotyczące likwidacji urządzeń bądź wymiany czynnika chłodniczego
 19. Sprowadzanie czynników chłodniczych – System kontyngentów
 20. Organy odpowiedzialne za kontrole – WIOŚ/PSP/KAS
 21. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne
 22. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność ma wpływ na środowisko. Koordynator wielu cykli kontrolnych realizowanych w ramach ogólnopolskich cykli kontrolnych zlecanych przez GIOŚ. Doświadczony wykładowca w zakresie szeroko rozumianych zagadnień związanych z ochroną środowiska.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.