Klasyfikacja mieszanin zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku I Rozporządzenia (WE) 1272/2008

Online, 8 grudnia 2023 r.