Warsztaty opracowania kart charakterystyki zgodnych z rozporządzeniem 2020/878/UE; notyfikacja do ECHA mieszanin stwarzających zagrożenie

Kod szkolenia:
S2224

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, przedsiębiorstwach magazynujących lub transportujących chemikalia oraz wykorzystujących chemikalia.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak w praktyce spełnić wymagania dotyczące przepisów związanych z obrotem chemikaliami, opracować kartę charakterystyki, dokonać klasyfikacji mieszaniny, odpowiednio oznakować produkty, przypisać kod UFI i przeprowadzić proces notyfikacji w przypadku mieszanin stwarzających zagrożenie. Nieprawidłowe sporządzanie kart charakterystyki, niewłaściwe oznakowanie opakowań, brak spełnienia wymagań dotyczących notyfikacji wyrobów zawierających substancje szczególnego ryzyka grozi sankcjami w wyniku kontroli prowadzonych np. przez Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska czy Inspekcję Transportu Drogowego lub Służby Celne.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, przedstawione przykłady posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Przeprowadzona zostanie klasyfikacja przykładowych mieszanin chemicznych wraz z projektem etykiety. Przedstawiony zostanie również obowiązujący sposób notyfikacji kart charakterystyki mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz obowiązki związane z umieszczaniem dodatkowych informacji na ich etykietach.

Przewiduje się rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników. Prosimy o przesłanie przed szkoleniem pytań lub przykładowych kart charakterystyki, które za Państwa zgodą mogą zostać poddane weryfikacji w jego trakcie. Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej szereg informacji pomocnych przy opracowywaniu kart charakterystyki.

Uwaga: wskazane jest zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), ułatwiających uczestnictwo w zajęciach.

PROGRAM

 1. Dostawcy karty charakterystyki, obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla substancji i mieszaniny – podstawa prawna
 2. Opracowanie karty charakterystyki, pozyskiwanie i ocena niezbędnych informacji:
  • plan pracy opracowania karty charakterystyki,
  • przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji,
  • klasy zagrożeń, kryteria klasyfikacji – ćwiczenie: przeprowadzenie klasyfikacji przykładowych mieszanin, weryfikacja klasyfikacji mieszanin zaproponowanych przez uczestników,
  • oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych – ćwiczenie: opracowanie projektu etykiety,
  • normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC.
 3. Prezentacja wybranych informacji w karcie charakterystyki, (szczegółowe omówienie zmian w strukturze karty charakterystyki na przykładzie dokumentu opracowanego w formacie zgodnym z rozporządzeniem 2020/878/UE)
 4. Obowiązki notyfikacji mieszanin stwarzających zagrożenie do ECHA – ćwiczenie: generowanie kodów UFI, przygotowanie przykładowej dokumentacji w programie IUCLID 6 i przedłożenie jej w portalu PCN
 5. Obowiązki dalszych użytkowników związane z przekazywaniem informacji w łańcuchu dostaw:
  • legalność substancji chemicznych będących w obrocie,
  • zidentyfikowane zastosowania, wdrażanie środków kontroli ryzyka,
  • sposoby postępowania w przypadku zastosowań lub warunków operacyjnych nie uwzględnionych w karcie charakterystyki.
 6. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z Wykładowcą drogą mailową w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

WYKŁADOWCA

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy związanej z przemysłem chemicznym, ekspert w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Wykładowca ceniony za fachowość i wyjątkowo komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 4 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 5 października o godz. 8:30;
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 7 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia: 2150 zł netto; 2050 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.