Warsztaty wykonywania operatów wodnoprawnych

Kod szkolenia:
LS2369

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie jest skierowane do:
• pracowników firm lub biur projektowych zamierzających wykonywać operaty wodnoprawne będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
• pracowników działów ochrony środowiska,
• przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
• konsultantów oraz ekspertów do spraw ochrony środowiska,
• pracowników organów administracji wydających pozwolenia wodnoprawne.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:
• nabędą umiejętność wykonywania operatów wodnoprawnych, dzięki czemu będą mogli samodzielnie opracować niezbędną dokumentację,
• zdobędą wiedzę w zakresie określenia praw i obowiązków użytkownika wody i urządzenia wodnego wynikających z ustawy Prawo wodne, co umożliwi im rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

PROGRAM

Dzień I

 1. Struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – zadania i kompetencje
 2. Omówienie najnowszych zmian w ustawie Prawo wodne
 3. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego
 4. Aktualizacja Planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy oraz zaktualizowane cele środowiskowe dla jednolitych części wód w ramach IIaPGW – zmiany obowiązujące od 23 marca 2023 r.
 5. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych
 6. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych
 7. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające.
 8. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 9. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
 10. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – wymogi:
  • operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu,
  • streszczenie nietechniczne,
  • załączniki tekstowe i graficzne.
 11. Zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego.
 12. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód:
  • rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
  • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
  • sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
  • organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
 13. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 14. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach
 15. Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne
 16. Ustalanie warunków poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach zintegrowanych w kontekście Prawa wodnego oraz Prawa ochrony środowiska
 17. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami w zarysie; nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne
 18. Analiza przypadku

Dzień II

 1. Źródła pozyskiwania danych potrzebnych do wykonania operatów wodnoprawnych
 2. Przykładowy operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne
 3. Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych – wykonywanie operatów w zakresie:
  • wskazywania celu i zakresu planowanego korzystania z wód,
  • ustalania kręgu stron postępowania wodnoprawnego,
  • ustalania warunków dla ścieków zrzucanych do środowiska i zewnętrznych systemów kanalizacyjnych,
  • obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych,
  • określania zasięgu oddziaływania planowanego korzystania z wód,
  • obliczania równoważnej liczby mieszkańców oraz minimalnego procenta redukcji,
  • analizy planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
  • określania stanu prawnego nieruchomości w zasięgu oddziaływania planowanego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  • sporządzania opisu nietechnicznego.
 4. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu operatów wodnoprawnych
 5. Analiza przypadku i konsultacje związane z warsztatami

WYKŁADOWCA

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Doświadczony wykładowca, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 21 listopada od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 22 listopada o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 24 listopada o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2650 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.