Wydawanie i kontrola decyzji w zakresie gospodarki odpadami w świetle najnowszych zmian; zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji

Kod szkolenia:
MC2318W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Liczne nowelizacje przepisów o odpadach wprowadziły szereg zmian w zakresie wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Jaki organ będzie właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, jeżeli posiadacz odpadów posiada także pozwolenie na wytwarzanie odpadów, a łączna masa magazynowanych odpadów przekroczy 3000 Mg? Kiedy można uznać, że odpady nie powstają w wyniku eksploatacji instalacji? Jak określić wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej? Jak obliczyć wysokość zabezpieczenia roszczeń? Kiedy ustanowienie zabezpieczenia roszczeń nie jest wymagane? Jak prawidłowo skontrolować wydane decyzje? Co zrobić, kiedy kontrolowany utrudnia przeprowadzenie kontroli? Z tymi i wieloma innymi problemami spotykają się pracownicy organów administracji publicznej przy wydawaniu i przeprowadzaniu kontroli wydanych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska przed odpadami.
Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnego orzecznictwa oraz wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemów, pojawiających się przy wydawaniu i kontroli wykonania decyzji z zakresu ochrony środowiska przed odpadami.

PROGRAM

 1. Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami:
  • przesłanki wydawania zezwoleń na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów,
  • przesłanki wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, pojęcie eksploatacji instalacji i odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji oraz odpadów pozainstalacyjnych,
  • właściwość organów,
  • stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • wniosek o wydanie zezwolenia albo pozwolenia; problematyka maksymalnej i największej masy odpadów,
  • operat przeciwpożarowy oraz określenie wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej,
  • weryfikacja prawa do nieruchomości oraz niekaralności posiadacza odpadów przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • przesłanki odmowy wydania oraz wygaśnięcia i cofnięcia decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • obligatoryjna zmiana decyzji z zakresu gospodarki odpadami wynikająca z nowelizacji z 2018 r.
  – tzw. ustawy przeciwpożarowej,
  • utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 2. Zabezpieczenie roszczeń w związku ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów:
  • podmioty obowiązane do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń,
  • wyłączenia,
  • przeznaczenie zabezpieczenia roszczeń,
  • zabezpieczenie roszczeń w procedurze usuwania odpadów na podstawie art. 26a Ustawy o odpadach,
  • stosowanie przepisów art. 48a Ustawy o odpadach do pozwoleń na wytwarzanie odpadów i do pozwoleń zintegrowanych,
  • pojęcia: maksymalnej masy odpadów i największej masy odpadów,
  • obliczanie wysokości zabezpieczenia roszczeń: problematyka przypisania odpadów do poszczególnych kategorii, od których zależy wysokość stawki i metody obliczania wysokości stawki,
  • formy zabezpieczenia i sposób ich wniesienia,
  • zwrot zabezpieczenia roszczeń,
  • zmiana wysokości zabezpieczenia roszczeń w czasie obowiązywania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • skutki nieustanowienia zabezpieczenia roszczeń, ustanowienia w niewystarczającej wysokości albo nieutrzymywania zabezpieczenia.
 3. Kontrola decyzji:
  • podstawy prawne kontroli,
  • stosowanie ustawy – Prawo przedsiębiorców,
  • uprawnienia kontrolującego i obowiązki kontrolowanego,
  • przebieg kontroli,
  • udaremnianie lub utrudnianie kontroli jako przestępstwo,
  • asysta Policji przy kontroli,
  • uprawnienia kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska.
 4. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Prawnik i legislator z wieloletnim doświadczeniem z zakresu przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w których tworzeniu brał także udział. Pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Doświadczony trener i wykładowca.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.