Zadania administracji dotyczące nadzoru nad gospodarką dzikimi zwierzętami w świetle wymogu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom

Kod szkolenia:
K2423W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W obliczu zmian cywilizacyjnych, trwającej epidemii ASF oraz coraz liczniejszej obecności dzikich zwierząt na terenach zamieszkałych, zadania związane ze zwierzętami oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ulegają nieustannej ewolucji. Ostatnie lata przyniosły zasadnicze zmiany, zwłaszcza w zakresie administrowania gatunkami łownymi. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie wprowadziła w szczególności nowe reguły tworzenia obwodów łowieckich oraz przekazywania ich, dzierżawę, które uzupełniono zmianą zasad opracowywania planów łowieckich i nieznanym wcześniej instrumentem polegającym na możliwości samodzielnego ustanawiania przez właścicieli gruntu zakazu polowania, co w istotny sposób wpłynęło na sposób prowadzenia gospodarki łowieckiej. Powyższe zmiany, które dodatkowo uzupełniono licznymi nowelizacjami aktów prawnych mających na celu walkę z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) oraz innymi zagrożeniami odzwierzęcymi, w tym tzw. ptasią grypą, w istotny sposób modyfikują dotychczasowe prawa i obowiązki organów administracji.

Niniejsze szkolenie koncentruje się na zagadnieniach związanych z praktycznym stosowaniem nowych regulacji i kierowane jest przede wszystkim do osób odpowiadających za nadzorowanie gospodarki łowieckiej oraz bezpieczeństwo epizootyczne kraju, w szczególności zaś do urzędowych lekarzy weterynarii oraz urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy w swojej pracy na co dzień stykają się z problematyką bioasekuracji oraz właściwego postępowania ze zwierzętami nie tylko dziko żyjącymi.

PROGRAM

 1. Zasady gospodarowania zwierzętami dziko żyjącymi:
  • funkcjonowanie obwodów łowieckich w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
  • zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich w świetlenie najnowszego orzecznictwa sądów powszechnych,
  • następstwa wyłączenia terenu z obwodu łowieckiego,
  • konsekwencje ustanowienia przez właściciela gruntu zakazu wykonywania polowania,
  • prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie objętym restrykcjami w związku z chorobami zakaźnymi zwierząt, w tym ASF lub ptasią grypą,
  • prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie rybackiego obrębu hodowlanego,
  • znowelizowana metodyka postępowania w sprawie zatwierdzania rocznych planów łowieckich,
  • metodyka postępowania w sprawach odstrzału redukcyjnego zwierzyny,
  • metodyka postępowania w sprawach odstrzału zastępczego zwierzyny,
  • metodyka postępowania w sprawach odstrzału sanitarnego zwierzyny,
  • przestępstwa i wykroczenia łowieckie,
  • ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną,
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 2. Zabijanie zwierząt w świetle ustaw szczególnych (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie przyrody, Ustawa o ochronie zwierząt, Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt):
  • odpowiedzialność odszkodowawcza za zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt,
  • metodyka postępowania z dzikimi zwierzętami w miastach,
  • dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie przyrody,
  • zasady postępowania przy wydawaniu decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
  • dokumentowanie wykonania decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
  • odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich) w świetle ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt,
  • warunki dokonania uśmiercenia humanitarnego,
  • podmioty uprawnione do stwierdzenia zasadności i dokonania uśmiercenia humanitarnego,
  • sposoby wykonania uśmiercenia humanitarnego,
  • dokumentowanie wykonania uśmiercenia humanitarnego,
  • różnice pomiędzy uśmierceniem humanitarnym a polowaniem,
  • skutki dokonania odstrzału humanitarnego,
  • usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt.
 3. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

dr Miłosz Kościelniak-Marszał – adwokat specjalizujący się w Prawie łowieckim, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, członek Komisji Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu Naczelnej Rady Adwokackiej, ekspert Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, członek Polskiego Związku Łowieckiego, sędzia Głównego Sądu Łowieckiego, rzeczoznawca z zakresu szkód łowieckich. Jako ekspert prawa łowieckiego wielokrotnie brał udział w posiedzeniach zespołów i komisji parlamentarnych, autor kilkuset publikacji naukowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.