Zasady sporządzania operatów wodnoprawnych – warsztaty

Kod szkolenia:
P2250

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane bezpośrednio lub pośrednio ze sporządzaniem operatów wodnoprawnych. Przedstawiane przepisy prawne będą dotyczyły zasad wynikających z ustawy Prawo wodne oraz wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych, a także wybranych elementów ustaw innych niż Prawo wodne, których znajomość konieczna jest dla prawidłowego sporządzenia operatu wodnoprawnego. Omawiana będzie najnowsza wersja przepisów z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian i pojawienia się nowych regulacji. Tematem wiodącym będą regulacje powiązane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych i pozostałych zgód wodnoprawnych,  w tym zgłoszeń wodnoprawnych i ocen wodnoprawnych. Ważnym elementem części teoretycznej będzie rozwiązywanie zagadnień problemowych przedstawianych przez uczestników w trakcie szkolenia.

Najważniejszą częścią szkolenia jest przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ze sporządzania operatu wodnoprawnego. W trakcie warsztatów uczestnicy przygotowywać będą, pod nadzorem prowadzącego, operat wodnoprawny oraz zgłoszenie wodnoprawne. Dokumenty te opracowywane zostaną na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzącego szkolenie oraz z wykorzystaniem ogólnodostępnych danych występujących w internecie. Przedstawione zostaną m.in. źródła danych i informacji wymaganych do wykorzystania lub przedstawienia, dla zgodnego z wymaganiami  przepisów i urzędników wykonywania operatu wodnoprawnego (zgłoszenia wodnoprawnego). Efektem warsztatów ma być wypracowanie przez uczestników schematu/wzoru operatu wodnoprawnego (i zgłoszenia wodnoprawnego), możliwego do wykorzystania w dalszej działalności.

Kluczowym założeniem warsztatów jest ich interaktywny charakter !

Uwaga: uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), umożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych.

PROGRAM

 1. Kluczowe definicje konieczne do stosowania przy uzyskiwaniu zgód wodnoprawnych, problemy w ich stosowaniu i interpretacji, w tym pojęcia:
  • ścieków, wód opadowych i roztopowych,
  • urządzeń wodnych i tzw. przekroczeń wód,
  • jednolitych części wód.
 2. Podział wód, kompetencje i rola Wód Polskich
 3. Własność wód i gruntów pod wodami
 4. Korzystanie z wód a usługi wodne – zakres, który obejmują i różnice pomiędzy nimi
 5. Wymagania wobec ścieków oczyszczonych a wobec wód opadowych i roztopowych, różnice i wynikające z nich konsekwencje
 6. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód, ich znaczenie dla pozwoleń wodnoprawnych
 7. Obowiązkowe pomiary: kto i w jakim zakresie prowadzić musi pomiary wód i ścieków, jak wygląda częstotliwość ich wykonywania oraz zasady sprawozdawczości
 8. Zgody wodnoprawne – kluczowe zgody administracyjne w gospodarce wodnej:
  • formy zgód wodnoprawnych,
  • właściwość organów wydających zgody wodnoprawne,
  • kiedy konieczne jest przeprowadzenie oceny wodnoprawnej, wniosek i procedura.
 9. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w gospodarce wodnej
 10. Zgłoszenia wodnoprawne – zasady dokonywania:
  • przypadki wymagające zgłoszenia wodnoprawnego,
  • kiedy dokonać zgłoszenia, jak długo ono obowiązuje,
  • co powinno zawierać zgłoszenie wodnoprawne.
 11. Pozwolenia wodnoprawne – najważniejsze procedury i wymagania:
  • kiedy jest wymagane a kiedy nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne,
  • przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawnego a pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
  • czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i możliwość jego przedłużenia,
  • zasady przenoszenia pozwolenia wodnoprawnego,
  • kiedy ma miejsce odmowa wydania, wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego,
  • kiedy można zmienić pozwolenie wodnoprawne,
  • procedury i zasady dotyczące wydawania pozwolenia wodnoprawnego,
  • wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – kluczowe elementy.
 12. Operat wodnoprawny – najważniejsza zawartość
 13. Pozwolenia zintegrowane zamiast pozwoleń wodnoprawnych:
  • przypomnienie reguł wydawania pozwoleń wodnoprawnych,
  • ustalenia dotyczące wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wody.

Warsztaty: sporządzanie operatu wodnoprawnego

W trakcie warsztatów uczestnicy przygotowywać będą, pod nadzorem prowadzącego, operat wodnoprawny oraz zgłoszenie wodnoprawne. Efektem warsztatów ma być wypracowanie przez uczestników schematu/wzoru operatu wodnoprawnego (i zgłoszenia wodnoprawnego), możliwego do wykorzystania w dalszej działalności.  

 1. Schemat postępowania przy przygotowaniu dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:
  • kluczowe błędy – czego unikać,
  • podstawowe źródła informacji – skąd czerpać dane,
  • decyzje, których treść należy uwzględnić.
 2. Próba stworzenia wzoru dokumentu obejmującego podstawowe informacje wymagane ustawą Prawo wodne
 3. Podstawowa zawartość opisowej części operatu wodnoprawnego (wg art. 409 ust. 1):
  • oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
  • wyszczególnienie:
    – celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
    – rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
    – stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i        adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
    – obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
  • opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, lokalizacja za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych,
  • charakterystyka wód oraz odbiornika ścieków objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
  • ustalenia wynikające z dokumentów planistycznych w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej (planu gospodarowania wodami, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, programu ochrony wód morskich, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym),
  • określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,
  • wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
  • wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
  • planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,
  • informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
 4. Podstawowa zawartość części graficznej operatu wodnoprawnego (wg art. 409 ust. 2):
  • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości,
  • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
  • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.
 5. Szczegółowe wymagania do operatów na pobór wód oraz na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych o których mowa w art. 403 ust. 3 i 4.
 6. Na co szczególnie zwrócić uwagę w przypadku operatu wodnoprawnego na pobór wód oraz na wprowadzanie ścieków:
  • parametry ilościowe a zapisy ustawy,
  • współrzędne urządzeń wodnych i pomiarowych oraz ich opisy,
  • opis sposób i zakres prowadzenia pomiarów (z uwzględnieniem przepisów) w tym odpowiednio określenie miejsc ich prowadzeni, częstotliwości, sposobów,
  • dla poboru wód opis pomiarów zwierciadła pobieranej wody podziemnej, ustalania wydajności jednostkowej ujęcia, pomiarów stanu, przepływów wody powierzchniowej, opis stanu jakościowego pobieranej wody (woda surowa a uzdatniona), wskazanie zakresów koniecznej analizy jakościowej,
  • określenie składu ścieków i ich parametrów (stopień redukcji lub stężenia substancji zanieczyszczających) wymaganych przepisami i osiąganych, określenie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, stosowanie właściwej nomenklatury opisowej ścieków (ścieki przemysłowe, bytowe, komunalne),
  • dokonywanie opisu stanu jakości wód powierzchniowych (w razie potrzeby na podstawie przeprowadzonych badań własnych) w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód,
  • sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych,
  • określenie zakresu działalności związanej z poborem wody lub oczyszczaniem ścieków (czy to wyłącznie działalność wynikająca z funkcjonowaniem wnioskodawcy)
  • opis technologii oczyszczania ścieków i służących temu urządzeń,
  • opis celów, potrzeb, na które przeznaczana jest pobrana woda,
  • przedstawianie schematu technologicznego wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
  • opis wpływu prowadzonej działalności na środowisko wodne – uzasadnienie braku oddziaływania lub jego akceptowalnego poziomu.
 7. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych – wytyczne do sporządzania
 8. Kluczowe błędy, ich omówienie i sposób eliminacji
 9. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA
Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej, trener z około dwudziestoletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej, specjalizujący się w ochronie środowiska, ze szczególnych uwzględnieniem  ochrony wód. Uprawniony hydrogeolog, członek Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, wieloletni członek rady regionu wodnego przy Dyrektorze RZGW w Gliwicach, przewodniczący Komisji Ekologii przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Współautor i autor opracowań dotyczących gospodarki wodnej, w tym dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zakwaterowanie: 18 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 19 października o godz. 8:30;
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 21 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia: 2150 zł netto; 2050 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.