Zrównoważona transformacja klimatyczna (FIT for 55, EU ETS, CFP, CBAM, ESG)

Kod szkolenia:
K2402W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Cele szkolenia:
• Przedstawienie wymagań związanych z transformacją klimatyczną FIT for 55
• Omówienie wytycznych, wymagań prawnych i zasad związanych z:
– EU ETS – Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji,
– Systemem rekompensat dla przemysłu energochłonnego,
– CFP – Carbon footprint – Ślad węglowy,
– CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism,
– ESG – Environment – Social – Governance.

Szkolenie obejmuje następujące elementy:
• Emisje gazów cieplarnianych – ustawy, normy, standardy, zobowiązania
• Green Deal a Fit for 55 – idea, wytyczne i ich konsekwencje
• Klasyfikacja produktów w poszczególnych systemach
• EU ETS:
– wymagania wynikające ze zmiany ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz ze zmiany rozporządzenia w sprawie monitorowania,
– ogólne zasady przydziału oraz zasady dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji.
• REKOMPENSATY dla sektorów energochłonnych
• ESG – raportowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
• Ślad węglowy – czy to już nowy obowiązek?
• CBAM – Mechanizm dostosowania cen na granicach, założenia i konsekwencje

PROGRAM

 1. Wprowadzenie / Emisje gazów cieplarnianych/ Green deal & Fit for 55:
  • informacje organizacyjne,
  • zmiany dotyczące emisji gazów na przestrzeni lat,
  • Green deal – założenia,
  • Fit for 55 – założenia, terminy.
 2. Klasyfikacja produktów:
  • klasyfikacja produktowa – PRODCOM – NACE – PKWiU – PKD – CN,
  • Benchmarki produktowe w systemie EU ETS,
  • Benchmarki produktowe w systemie rekompensat.
 3. EU ETS:
  • Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w szczególności zmiany wynikające ze zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw – wybrane zagadnienia  dot. EU ETS,
  • Zmiany wynikające z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/2122,
  • elementy sprawozdawczości w zakresie EU ETS,
  • założenia i wytyczne programu,
  • ogólne zasady przydziału bezpłatnych uprawnień,
  • typy podinstalacji,
  • historyczny poziom działalności,
  • benchmarki,
  • carbon leakage.
 4. REKOMPENSATY dla sektorów energochłonnych:
  • ogólne zasady przydziału rekompensat dla sektorów energochłonnych,
  • informacja dotycząca wymaganych dokumentów i załączników do wniosku,
  • elementy wspólne z EU ETS oraz kluczowe różnice pomiędzy systemami.
 5. ESG:
  • Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive –sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) – planowane zmiany dla poszczególnych typów organizacji,
  • ESRS – standard sprawozdawczości zrównoważonego rozwój,
  • ESG – zasady i wytyczne.
 6. Ślad węglowy:
  • normy i standardy obecnie obowiązujące:
  – ISO 14064 -1 (inwentaryzacja i raportowanie emisji GHG w organizacji,
  – ISO 14067 – Pomiar i raportowanie śladu węglowego wyrobów,
  – założenia standardu GHG Protocol,
  – ESRS – E1 – zmiany klimatu,
  • ogólne zasady wyznaczania śladu węglowego,
  • przykłady emisji CO2,
  • elementy wspólne z EU ETS oraz kluczowe różnice pomiędzy systemami.
 7. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCY

 1. Prezes Zarządu, GHG Professional Sp. z o.o., Audytor wiodący EU ETS od 2005 roku, uczestniczył w weryfikacjach kilkuset instalacji m.in. z następujących rodzajów działalności: produkcji chemikaliów, metali nieżelaznych, stopów, obróbki metali, produkcji ciepła, papieru, szkła, ceramiki i innych. Przeprowadził także kilkadziesiąt weryfikacji dotyczących włączenia i wyłączenia instalacji do i z EU ETS oraz związanych ze zwiększeniem wielkości przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji po zrealizowanych inwestycjach. Prelegent na wielu konferencjach oraz warsztatach szkoleniowych, w których uczestniczyło już kilkuset przedstawicieli instalacji uczestniczących w systemie. Wcześniej kierownik projektów związanych z EU ETS oraz zarządzaniem środowiskowym. Posiada bogate doświadczenie z zakresu opracowywania i wdrażania procedur monitorowania, zużycia paliw, surowców oraz emisji w przedsiębiorstwach. Autor szeregu publikacji z zakresu EU ETS oraz opracowań dotyczących możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne i do produkcji biopaliw.
 2. Audytor Jednostki Weryfikującej GHG Professional – System EU ETS / Rekompensaty dla sektorów energochłonnych; Audytor Jednostki Certyfikującej Quality Austria Polska – ISO 9001; Audytor systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3; trener i konsultant w zakresie ESG, śladu węglowego, zarządzania jakością, metod i narzędzi wykorzystywanych w obszarach produkcji, jakości i logistyki; Kierownik działu jakości; Pełnomocnik systemu zarządzania jakością; Doktorantka Wspólnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Śląskiej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.