Odpady opakowaniowe i poużytkowe: nowe regulacje prawne dotyczące jednorazowych produktów z tworzywa sztucznego; system kaucyjny; rozporządzenie PPWR

Kod szkolenia:
LS2465

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

I. Przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

 1. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.
 2. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki
 3. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
  • zakres toreb objętych redukcją,
  • obowiązkowa opłata recyklingowa,
  • wyłączenia,
  • przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego.
 4. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zawartość metali ciężkich w opakowaniach
 5. Oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe
 6. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania, przedsiębiorcy oraz pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych
 7. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
 8. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań
 9. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
  • sposoby realizacji ustawowych obowiązków: samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce, organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków oraz planowane zmiany w tym zakresie.
 10. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych
 11. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
 12. Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
  • zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
  • zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
  • samodzielne zapewnienie recyklingu, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
  • porozumienia z marszałkami województw w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
  • wymagane poziomy recyklingu w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
  • odpowiedzialność za wykonane obowiązki.
 13. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu
 14. Audyt przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia
 15. Publiczne kampanie edukacyjne:
  • obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
  • możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
 16. Jednostkowe stawki opłat produktowych
 17. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

II. System kaucyjny – założenia ustawowe funkcjonowania systemu

 1. Zakres opakowań objętych systemem kaucyjnym
 2. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym
 3. Wymagane poziomy zbierania oraz opłaty produktowe
 4. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe sprzedających opakowania objęte kaucją
 5. Wymagania dla podmiotów reprezentujących tworzących systemy kaucyjne
 6. Tworzenie systemu kaucyjnego – procedura, obowiązki
 7. Nowelizacja przepisów dotyczących systemu kaucyjnego

III. Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (rozporządzenie PPWR) zastępujące przepisy dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

 1. Klasy recyklingowalności opakowań
 2. Ekomodulacja
 3. Obowiązkowe udziały recyklatów w opakowaniach z tworzywa sztucznego
 4. Wymagany udział opakowań wielokrotnego użytku
 5. Dostosowanie objętości opakowań do wielkości produktów
 6. Obowiązkowe oznakowanie
 7. Zakaz wprowadzania niektórych formatów opakowań
 8. Terminy wejścia w życie poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia PPWR

IV. Ustawa o bateriach i akumulatorach

 1. Najważniejsze definicje:
  • bateria i akumulator, podział baterii i akumulatorów na kategorie,
  • wprowadzenie do obrotu, wprowadzający baterie i akumulatory,
  • pośrednik w wykonywaniu obowiązków.
 2. Podmioty podlegające przepisom ustawy
 3. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów
 4. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków
 5. Obowiązki w zakresie edukacji
 6. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa
 7. Rozporządzenie KE w sprawie baterii i akumulatorów zastępujące dyrektywę w sprawie baterii i akumulatorów

V. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, producent,
  • wprowadzenie do obrotu, udostępnianie na rynku.
 2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie
 3. Zakres podmiotów podlegających ustawie
 4. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu
 5. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego – autoryzowany przedstawiciel
 6. Poziomy zbierania – sposób obliczania poziomów
 7. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
 8. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego
 9. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu
 10. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

VI. Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – transpozycja dyrektywy SUP

 1. Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – transpozycja dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (zwanej jako dyrektywa SUP – single use plastics)
 2. Produkty objęte zakazem wprowadzania do obrotu
 3. Ograniczenie wprowadzania do obrotu, w tym:
  • zakres produktów objętych ograniczeniem,
  • zakres podmiotów zobowiązanych do ograniczania stosowania określonych produktów,
  • zasady pobierania opłaty od nabywców produktów objętych ograniczeniem wprowadzania,
  • terminy.
 4. Obowiązki wynikające z rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP):
  • zakres produktów, których wprowadzanie do obrotu wiąże się z obowiązkiem realizacji obowiązków wynikających z ROP,
  • nałożenie na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego obowiązku finansowania kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z wprowadzanymi przez nich produktów,
  • sposób wyliczania opłaty ROP.
 5. Obowiązek uzyskiwania poziomów zbierania odpadów powstałych z narzędzi połowowych, w tym sposób udokumentowania uzyskanych poziomów
 6. Oznakowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
 7. Obowiązek finansowania kampanii edukacyjnych – sposób obliczania wysokości środków przeznaczonych na edukację
 8. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO
 9. Ewidencja – zakres oraz sposób jej prowadzenia
 10. Sprawozdawczość
 11. Recyklat w butelkach na napoje z tworzywa sztucznego
 12. Poziomy zbierania butelek na napoje z tworzywa sztucznego
 13. Zmiany w konstrukcji butelek z tworzywa sztucznego
 14. Przepisy karne
 15. Terminy wejścia w życie

VI. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Paweł Sosnowski – ekspert w zakresie gospodarki odpadami. Wieloletni pracownik administracji centralnej, współuczestniczył w pracach legislacyjnych przy tworzeniu przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Autor publikacji z zakresu zagospodarowania odpadów. Doświadczony szkoleniowiec łączący w ramach prowadzonych szkoleń teorię i praktykę.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 26 listopada od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 27 listopada o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 29 listopada o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2400 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.