Geotechnika w projektowaniu i w wykonawstwie

Kod szkolenia:
C2450

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA OMAWIANE NA SZKOLENIU:

• BADANIA POLOWE I LABORATORYJNE GRUNTÓW ZGODNE Z PN i EUROKOD7
• WZMACNIANIE GRUNTÓW
• OBLICZANIE NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE: PARAMETRÓW GRUNTÓW WG PN-83/B-02482, SONDOWAŃ STATYCZNYCH CPTU I W OPARCIU O WYNIKI PRÓBNEGO OBCIĄŻENIA STATYCZNEGO
• STATYKA OGÓLNA FUNDAMENTÓW
• METODY ZABEZPIECZANIA PIONOWYCH ŚCIAN GŁĘBOKICH WYKOPÓW: ŚCIANKI LARSENA, ŚCIANY SZCZELINOWE I PALISADY Z KOLUMN DSM I PALI CFA
• PRZESŁONY PRZECIWFILTARCYJNE
• SPRAWDZANIE STATECZNOŚCI SKARP NASYPÓW

Celem szkolenia jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej: metod badania podłoża, badań laboratoryjnych, projektowania, wykonywania i nadzoru na budowie w zakresie prac geotechnicznych fundamentów budowli naziemnych i podziemnych. Szkolenie zawiera bloki z przykładami obliczeń: parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów wyznaczanych na podstawie badań polowych i laboratoryjnych, obliczania nośności pali i obliczania wielkości współczynnika stateczności skarp nasypów komunikacyjnych. Technologie przedstawione na szkoleniu dotyczą: wzmacniania gruntu, wykonywania pali, zabezpieczania stabilności pionowych ścian głębokich wykopów, budowy tuneli i budynków opartych na ścianach szczelinowych, wykonywania wykopów i nasypów drogowych. Wszystkie technologie będą omówione wraz z zakresem niezbędnych badań gruntów i podłoża w stanie naturalnym i po wzmocnieniu związanych z przygotowaniem inwestycji, odbiorem robót fundamentowych i wykonaniem prac geotechnicznych w przypadku realizacji budowli ziemnych.

PROGRAM

Dzień pierwszy

 1. Klasyfikacja gruntów wg PN i Eurokodu:
  • klasyfikacja gruntów wg PN i EC-7; analiza sitowa gruntów, określenie przydatności gruntów i kruszyw do wbudowania w nasyp lub uformowania poduszki gruntowej pod fundamentem,
  • badania makroskopowe gruntów wg PN i EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu.
 2. Badania polowe wykonywane zgodnie z zaleceniami Eurokodu – omówienie:
  • planowanie badań,
  • rozmieszczenie punktów badawczych,
  • dobór badań zależnie od rodzaju i parametrów technicznych oraz funkcji budowli,
  • głębokość rozpoznania podłoża,
  • interpretacja wyników badań,
  • ocena jakości otrzymanych wyników,
  • wiercenia gruntów i skał,
  • sondowania dynamiczne,
  • sondowania statyczne CPTU, wzory rekurencyjne do wyznaczania parametrów gruntów na podstawie oporów wciskania stożka, tarcia na pobocznicy sondy i pomiaru ciśnienia wody w porach gruntu,
  • badania dylatometryczne – Dylatometr Marchettiego,
  • badania presjometryczne – Presjometr Menarda,
  • wielkowymiarowe obciążenie gruntu,
  • badania inklinometryczne,
  • badania georadarowe.
 3. Badania laboratoryjne – zasady działania aparatów, przebieg badania, wykresy i wzory potrzebne do obliczenia parametrów gruntów:
  • planowanie badań laboratoryjnych w nawiązaniu do wykonanych badań polowych,
  • stan i zmiany naprężeń w podłożu gruntowym,
  • pobieranie i transport próbek,
  • aparat bezpośredniego ścinania (aparat skrzynkowy) – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego
  i spójności gruntu, prosta Coulomba,
  • edometr – wyznaczanie modułów ściśliwości M0 i M,
  • aparat trójosiowego ściskania – wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu metodą kół Mohra. Wyznaczanie modułu odkształcenia gruntu E i modułu ścinania gruntu G,
  • aparat Proctora – wyznaczenie wilgotności optymalnej do uzyskania maksymalnego zagęszczenia gruntów w nasypach i poduszkach gruntowych.
 4. Statyka ogólna fundamentów:
  • statyka ogólna fundamentu,
  • rdzeń przekroju podstawowy i uogólniony,
  • stopa fundamentowa prostokątna,
  • płyta fundamentowa kołowa,
  • dopuszczalne osiadania i obroty fundamentów.
 5. Posadowienie pośrednie na palach i kolumnach:
  • pale wbijane Franki, Vibro i Vibrex,
  • pale CFA,
  • pale Wolfscholtza,
  • pale wiercone w zawiesinie iłowej,
  • pale żelbetowe prefabrykowane,
  • pale stalowe,
  • kolumny piaskowe i wapienne,
  • kolumny żwirowo-betonowe FSS,
  • kolumny jet-grouting,
  • kolumny CCM,
  • wgłębne mieszanie gruntów na sucho i na mokro – kolumny DSM.

Dzień drugi

 1. Obliczanie nośności pali:
  • obliczanie nośności pali na podstawie parametrów gruntów zgodnie z PN-83/B-02482,
  • obliczanie nośności pali na podstawie wyników sondowań statycznych CPTU,
  • obliczanie nośności pali na podstawie statycznego obciążenie próbnego pala wykonanego na budowie.
 2. Roboty fundamentowe realizowane w głębokich wykopach; ścianki Larsena; ściany szczelinowe:
  • zabezpieczenia głębokich wykopów – stalowe ścianki Larsena,
  • technologia wykonywania ścian szczelinowych (metody stropowa, metoda półstropowa, metoda up and down i metoda przypory ziemnej).
 3. Budowa nasypów komunikacyjnych; obliczanie współczynnika bezpieczeństwa stabilności skarpy nasypu:
  • zasady formowania korpusu nasypów, dobór gruntów i kruszyw, nachylenia skarp, zabezpieczanie przeciwerozyjne powierzchni skarp,
  • nasypy budowane w technologii gruntów zbrojonych,
  • obliczanie współczynnika stabilności skarpy nasypu metodą analityczną.
 4. Metody stabilizacji słabego podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych; omówienie metod wzmacniania podłoża i przykłady ich zastosowania:
  • wymiana dynamiczna (kolumny kamienne),
  • konsolidacja dynamiczna (ciężkie ubijanie),
  • wymiana gruntu,
  • doziarnianie słabych przypowierzchniowych warstw gruntów spoistych,
  • metoda wyparcia gruntów organicznych z zagłębienia w gruncie,
  • pionowy drenaż,
  • wibroflotacja i wibrowymiana,
  • cementyzacja w skałach i gruntach,
  • stabilizacja podłoża wapnem, cementem i mieszankami popiół-wapno-grunt,
  • zamrażanie gruntów,
  • spiekanie gruntów lessowych,
  • wzmacnianie podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych na terenach zalewowych,
  • mikrowybuchy
 5. Konsultacje i dyskusja

WYKŁADOWCA

Pracownik Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizacja: Geotechnika, Geoinżynieria i Budowle Podziemne. Pracuje w budownictwie od 37 lat, początkowo w przygotowaniu produkcji, później w wykonawstwie, od 1988 r. w projektowaniu a od 2004 roku studiuje Geotechnikę a następnie pracuje na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Projektował i nadzorował realizacje wielu obiektów budownictwa przemysłowego i ogólnego w zakresie konstrukcji stalowych, żelbetowych i geotechniki a w następnie projektował w zakresie geotechniki budowę sześciu odcinków autostrad A1 i A4 a także obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej S7. Pracując w Katedrze Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej wykonuje projekty geotechniczne i ekspertyzy głównie z zakresu oceny warunków geotechnicznych posadowienia: żelbetowych hiperboloidalnych chłodni kominowych, konstrukcji stalowych hal przemysłowych, w tym również hali budynku głównego, maszynowni i obiektów IOS nowoczesnego bloku energetycznego, fundamentów zbiorników na produkty naftowe dla rafinerii w kraju i za granicą, komór technologicznych biogazowni a także nasypów dróg ekspresowych i autostrad.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 18 czerwca od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 19 czerwca o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 21 czerwca o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.