Gospodarka odpadami– obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany

Kod szkolenia:
G2373W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Przedstawienie najnowszych zmian w zakresie gospodarki odpadami, m.in. dokonane ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, w zakresie produktów ubocznych
 2. Ustawy kształtujące gospodarkę odpadami w Polsce
 3. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako celów przepisów o odpadach
 4. Kiedy mamy do czynienia z odpadem, a kiedy nie:
  • zakres zastosowania ustawy o odpadach,
  • definicja odpadów – przykłady z orzecznictwa sądów i praktyki
 5. Podziały odpadów w zależności od obowiązków posiadacza odpadów w postępowaniu z tymi odpadami; katalog odpadów – jak klasyfikować odpady m.in. na potrzeby ewidencji i sprawozdawczości, różne rodzaje odpadów: bioodpady, odpady niebezpieczne, odpady komunalne, odpady żywności, oleje odpadowe, zużyty sprzęt, zużyte baterie i akumulatory, pojazdy wycofane z eksploatacji
 6. Szczególne obowiązki związane z postępowaniem z odpadami komunalnymi, w tym zasady selektywnego zbierania tych odpadów – obowiązki właścicieli nieruchomości
 7. Zasady ogólne gospodarki odpadami:
  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  • zasada bliskości,
  • koszty gospodarowania odpadami.
 8. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami – przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 9. Zapobieganie powstania odpadów, w tym przez:
  • ponowne użycie, naprawę i modernizację,
  • wydłużenie okresu dalszego używania produktu.
 10. Produkt uboczny, pozostałości z procesu produkcyjnego; czy proces budowlany może być uznany za proces produkcyjny – procedura wystąpienia o stwierdzenie uznania za produkt uboczny pozostałości z procesu produkcyjnego, przykłady pozostałości uznanych za produkty uboczne. Rozporządzenia dotyczące utraty statusu odpadów: w tym m.in. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw
 11. Przetwarzanie odpadów oraz procesy przetwarzania odpadów:
  • odzysk, w tym odzysk energii, odzysk materiałów, prace ziemne, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne sposobu odzysku odpadów,
  • unieszkodliwianie odpadów.
 12. Utrata statusu odpadów – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem; czy zawsze do utraty statusu odpadów konieczne jest zezwolenie na przetwarzanie; czy utrata ta może nastąpić tylko przez oględziny, badania
 13. Podmiot odpowiedzialny za odpady – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów – kiedy staję się posiadaczem odpadów
 14. Inne podmioty zaangażowane w gospodarkę odpadami: sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami
 15. Zbieranie odpadów, selektywne zbieranie oraz segregowanie odpadów – obowiązki w tym zakresie, m.in. w zakresie odpadów budowlanych
 16. Zasady magazynowania odpadów – monitoring wizyjny, sposoby i miejsca magazynowania odpadów, zabezpieczenie roszczeń, tytuł prawny do władania nieruchomością
 17. Zasady transportu odpadów
 18. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
  • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od posiadacza odpadów,
  • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady, w szczególności w zakresie odpadów niebezpiecznych,
  • umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.
 19. Wymogi formalne w zakresie gospodarki odpadami:
  • kiedy i na jakich zasadach mamy obowiązek uzyskania decyzji w zakresie: zbierania odpadów, przetwarzania odpadów (odzysk i unieszkodliwianie odpadów), wytwarzania odpadów,
  • wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie: transportu odpadów – wyjątki od tego obowiązku, sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów; czy szkoła, biuro powinno posiadać wpis w BDO
 20. Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej.
 21. Konsekwencje niewykonywania lub niewłaściwego wykonania przepisów – administracyjne kary pieniężne, wykroczenia oraz przestępstwa w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami
 22. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Radca prawny, pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Trener z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami, współautor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 650 zł netto; 600 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.