Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany

Kod szkolenia:
S2453W

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Zgłaszający
Ilość osób (max 5)*
Kod Szkolenia*
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Opłata za udział w szkoleniu
Cena netto*
Ilość osób*
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PROGRAM

 1. Przedstawienie najnowszych zmian w zakresie gospodarki odpadami, m.in. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
 2. Ustawy kształtujące gospodarkę odpadami w Polsce
 3. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako cel przepisów o odpadach
 4. Kiedy mamy do czynienia z odpadem, a kiedy nie:
  • zakres zastosowania ustawy o odpadach,
  • definicja odpadów – przykłady z orzecznictwa sądów i praktyki.
 5. Podziały odpadów w zależności od obowiązków posiadacza odpadów w postępowaniu z tymi odpadami; katalog odpadów – jak klasyfikować odpady m.in. na potrzeby ewidencji i sprawozdawczości; różne rodzaje odpadów: bioodpady, odpady niebezpieczne, odpady komunalne, odpady żywności, oleje odpadowe, zużyty sprzęt, zużyte baterie i akumulatory, pojazdy wycofane z eksploatacji
 6. Szczególne obowiązki związane z postępowaniem z odpadami komunalnymi, w tym zasady selektywnego zbierania tych odpadów – obowiązki właścicieli nieruchomości
 7. Zasady ogólne gospodarki odpadami:
  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  • zasada bliskości,
  • koszty gospodarowania odpadami.
 8. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami – przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 9. Zapobieganie powstania odpadów, w tym przez:
  • ponowne użycie, naprawę i modernizację,
  • wydłużenie okresu dalszego używania produktu.
 10. Produkt uboczny, pozostałości z procesu produkcyjnego; czy proces budowlany może być uznany za proces produkcyjny – procedura wystąpienia o stwierdzenie uznania za produkt uboczny pozostałości z procesu produkcyjnego, przykłady pozostałości uznanych za produkty uboczne. Rozporządzenia dotyczące utraty statusu odpadów: w tym m.in. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków utraty statusu odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw
 11. Przetwarzanie odpadów oraz procesy przetwarzania odpadów:
  • odzysk, w tym odzysk energii, odzysk materiałów, prace ziemne, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne sposobu odzysku odpadów,
  • unieszkodliwianie odpadów.
 12. Utrata statusu odpadów – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem.
  Czy zawsze do utraty statusu odpadów konieczne jest zezwolenie na przetwarzanie?
  Czy utrata ta może nastąpić tylko przez oględziny, badania?
 13. Podmiot odpowiedzialny za odpady – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów – kiedy staję się posiadaczem odpadów
 14. Inne podmioty zaangażowane w gospodarkę odpadami: sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami
 15. Zbieranie odpadów, selektywne zbieranie oraz segregowanie odpadów – obowiązki w tym zakresie, m.in. w zakresie odpadów budowlanych
 16. Zasady magazynowania odpadów – monitoring wizyjny, sposoby i miejsca magazynowania odpadów, zabezpieczenie roszczeń, tytuł prawny do władania nieruchomością
 17. Zasady transportu odpadów
 18. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
  • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od posiadacza odpadów,
  • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady, w szczególności w zakresie odpadów niebezpiecznych,
  • umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.
 19. Wymogi formalne w zakresie gospodarki odpadami:
  • kiedy i na jakich zasadach mamy obowiązek uzyskania decyzji w zakresie:
     – zbierania odpadów,
     – przetwarzania odpadów (odzysk i unieszkodliwianie odpadów),
     – wytwarzania odpadów,
  • wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie:
     – transportu odpadów – wyjątki od tego obowiązku,
     – sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami,
     – wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów; czy szkoła, biuro powinno posiadać wpis w BDO.
 20. Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej
 21. Konsekwencje niewykonywania lub niewłaściwego wykonania przepisów – administracyjne kary pieniężne, wykroczenia oraz przestępstwa w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami
 22. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA

Radca prawny, pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Trener z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami, współautor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie online
Zajęcia w godzinach:
9:00 – 15:00.

Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Stawka VAT: 23%.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.