Gospodarka odpadami: prawo i praktyka

Kod szkolenia:
P2467

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Formularz pozwala na rejestrację do 5 osób. Przy większej liczbie osób prosimy o kontakt.

Zgłoszenie na szkolenie
Zgłaszający (nazwa)*
Kod Szkolenia*
Ilość osób (max 5)*
Zgłaszający
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 1
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 2
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 3
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 4
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Uczestnik 5
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
e-mail*
Oświadczenie dotyczące zwolnienia szkolenia z podatku VAT
Oświadczam, że udział w szkoleniu:*
Zakwaterowanie i opłata za udział w szkoleniu:
Kwota netto (pokój 2 osobowy)
Ilość osób
Kwota netto (pokój 1 osobowy)
Ilość osób
Łącznie do zapłaty brutto:
Dane do wystawienia faktury
Nazwa*
NIP*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Odbiór faktury*
Adres email do przesłania faktury pdf:*
Adres pocztowy do przesłania faktury papierowej:*
Uwagi
Warunek zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresujemy do osób, których praca związana jest z gospodarką odpadami, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organach administracji publicznej. W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany.

PROGRAM

Podstawy gospodarki odpadami

 1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami
 2. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy o odpadach
 3. Gospodarka odpadami jako element gospodarki obiegu zamkniętego:
  • hierarchia sposobów postępowania z odpadami,
  • produkty uboczne,
  • warunki utraty statusu odpadów.
 4. Zasady gospodarki odpadami:
  • zasada bliskości,
  • odpowiedzialność posiadacza odpadów za odpady i przejście tej odpowiedzialności,
  • przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach.
 5. Zezwolenia i pozwolenia w gospodarce odpadami:
  • przesłanki wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
  • przesłanki pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, pojęcie eksploatacji instalacji i odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji oraz odpadów pozainstalacyjnych,
  • stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • właściwość organów,
  • wniosek o wydanie zezwolenia albo pozwolenia, problematyka maksymalnej i największej masy odpadów,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • przesłanki wygaśnięcia i cofnięcia decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • dostosowanie dotychczasowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami do nowych wymagań,
  • utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji,
  • problematyka przejścia decyzji z zakresu gospodarki odpadami na inne podmioty.
 6. Transport i magazynowanie odpadów
 7. Prowadzenie ewidencji odpadów
 8. Wytwarzanie opadów komunalnych w przedsiębiorstwie:
  • pojęcie odpadów komunalnych,
  • obowiązki wytwórcy odpadów komunalnych,
  • odbieranie odpadów komunalnych.
 9. Dyrektywa SUP w praktyce przedsiębiorstwa
  • przedsiębiorstwo jako użytkownik końcowy,
  • przedsiębiorstwo jako wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 10. Postępowanie z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi
 11. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych
 12. Konsultacje, dyskusja

Praktyka postępowania z odpadami – obowiązki, wątpliwości interpretacyjne, wyjaśnienia dla organów kontrolnych

 1. Analiza postępowania z odpadami i materiałami nieodpadowymi:
  • przykłady materiałów, które nie są kwalifikowane jako odpady,
  • sposób prawidłowej klasyfikacji odpadów,
  • materiały wyłączone z ustawy o odpadach,
  • kiedy pozbycie się determinuje materiał lub substancję jako odpad,
  • zmieniona definicja odpadu komunalnego – postępowanie wg aktów prawa miejscowego,
  • wytwórca odpadów – omówienie niektórych zapisów umów pomiędzy zlecającym i zleceniodawcą.
 2. Jakie informacje i dokumenty należy przedstawić Organowi, aby uzyskać produkt uboczny lub utratę statusu odpadu:
  • na co zwrócić uwagę podczas pisania wniosków,
  • utrata statusu odpadu = decyzja na przetwarzanie odpadów,
  • kiedy materiał, który utracił status odpadu ponownie staje się odpadem.
 3. Uzyskiwanie nowych lub zmiana posiadanych decyzji w gospodarce odpadami:
  • na jakie elementy należy zwracać uwagę podczas analizy wniosku,
  • określanie masy magazynowanych odpadów,
  • zgodność operatu przeciwpożarowego z zapisami wniosku – wyjaśnienia, komentarze,
  • kontrole WIOŚ oraz Straży Pożarnej i ich wpływ na uzyskanie decyzji,
  • analiza warunków wskazanych w decyzji.
 4. Praktyczne aspekty przenoszenia odpowiedzialności na kolejnego posiadacza odpadów – przykłady, wyjaśnienia:
  • do kiedy odpowiadamy za odpady niebezpieczne – przykładowe zapisy w zleceniach i umowach,
  • przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym do odbioru bez zezwolenia,
  • kto i do kiedy odpowiada za odpady przy przekazaniu osobom fizycznym,
  • odpowiedzialność pośrednika i sprzedawcy.
 5. Kiedy magazynujemy odpady zgodnie z warunkami decyzji, a kiedy zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów:
  • zmiany w okresach magazynowania odpadów – jakich odpadów dotyczą,
  • warunki magazynowania odpadów,
  • zasady oznakowania miejsc magazynowania odpadów,
  • etykieta dla odpadów niebezpiecznych – jakie odpady nie muszą jej posiadać.
 6. Baza Danych o Odpadach:
  • wpis do rejestru BDO – kogo dotyczy, a kto nie musi posiadać wpisu,
  • użytkownik główny i użytkownik podrzędny,
  • kiedy jesteśmy zobligowani do aktualizacji wpisu; weryfikacja wpisów w BDO,
  • sprawdzanie odbiorcy odpadów w rejestrze,
  • prowadzenie ewidencji w BDO (KPO, KEO, ewidencja odpadów przyjętych od podmiotu zwolnionego z ewidencji),
  • rodzaje i ilości odpadów zwolnione z prowadzenia ewidencji,
  • rejestrowanie przyjęcia i przetwarzania odpadów,
  • zakończenie działalności (wniosek o wykreślenie),
  • skutki nieaktualnych wpisów w BDO.
 7. Transport odpadów:
  • obowiązki prowadzącego transport odpadów,
  • wymagane wpisy do BDO dla transportujących,
  • kto jest odpowiedzialny za odpady w czasie transportu,
  • kto odpowiada za zanieczyszczenie środowiska w czasie transportu,
  • wymagane dokumenty w czasie transportu odpadów,
  • wymagane kwalifikacje dla kierujących pojazdami przewożącymi odpady,
  • znakowanie pojazdów transportujących odpady,
  • transport odpadów zgodny z ADR, kiedy korzystamy z usługi transportu.
 8. Przykłady stosowanych przez organy sankcji administracyjnych, karnych i finansowych
 9. Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCY

 1. Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w przepisach z zakresu gospodarki odpadami, trener i legislator z wieloletnim doświadczeniem, współuczestniczył w tworzeniu przepisów z zakresu gospodarki odpadami.
 2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Członek zespołu roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zakwaterowanie: 7 października od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 8 października o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 10 października o godz. 11:00.

Cena szkolenia:
2400 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym;
2800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona);
100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

Stawka VAT: 23%
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.